Земеделските стопани могат да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори

Наетите на договор за един ден в селското стопанство не губят социални и осигурителни права. Земеделските стопани могат да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори

Земеделските стопани могат да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори


Наетите на договор за един ден в селското стопанство не губят социални и осигурителни права

Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 г. като такива или през т.г. актуализират културите, които ще обработват, могат да представят по електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда" данни за нововъзникналите обстоятелства, които да бъдат въведени в системата за предоставяне на договори по чл. 114а от Кодекса на труда, т. нар. еднодневни договори. Така ще им бъде осигурена възможност да се възползват от нея. Земеделските стопани, които фигурират в системата с актуални култури от 2019 г. и няма промяна във вида на обработваните култури, могат да продължат да използват системата както досега.

Облекчението за новите земеделски стопани и за тези, които ще обработват нови култури, невъведени в системата, се въвежда във връзка с обявеното извънредно положение в страната. Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни, за да могат да използват системата за еднодневни договори, трябва да представят следната информация на електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда":
  • Писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие" - общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена (дата на актуалност).
Земеделският стопанин следва да предостави на дирекция „Инспекция по труда" още:
  • Данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация.
  • Данни за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията (цитира се точният размер на площите и в коя графа попадат - засети основни, засети вторични, намерения основни, намерения вторични).
  • Данни за дейността - област, община и землище към всяка култура.
На по-късен етап коректността на предоставените от земеделските стопани данни ще бъде установена по служебен път.

Главна инспекция по труда обръща внимание, че наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи.

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява на земеделските стопани да генерират такива онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното време на администрацията. За тяхно облекчение софтуерът генерира директно върху всеки следващ договор данните на наетите лица, които веднъж вече са вкарани в системата. Има и калкулатор, който генерира върху разписката - неразделна част от договора, дължимите данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и възнаграждението, което то следва да получи след приспадането им.

Източник: Главна инспекция по труда