ИА ГИТ се включва в кампанията на НАП за контрол на строителните обекти

ИА ГИТ се включва в кампанията на НАП за контрол на строителните обекти.ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в кампанията на Националната агенция за приходите за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Двете институции ще координират

ИА ГИТ се включва в кампанията на НАП за контрол на строителните обекти
ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в кампанията на за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Двете институции ще координират действията си, включително чрез извършване на съвместни проверки, с цел повишаване ефективността на контрола на .

И в момента секторът е идентифициран от ИА ГИТ като рисков както по отношение , така и при изпълнението на трудовите правоотношения, което се потвърждава от резултатите от контролната дейност. Поради това в плана за дейността на Инспекцията по труда е планирана специална мярка за контрол при извършване на строително-монтажни работи, а проверките в трите икономически дейности в сектора са над 10% от всички извършени. Съвместните дейности с НАП ще помогнат най-рисковите обекти да бъдат идентифицирани не само на базата на контролната дейност на ИА ГИТ, но и по други източници на информация, достъпни за приходната агенция. Например чрез съпоставка на данни за брой наети лица, платени данъци и осигуровки и др.

 За деветте месеца на годината ИА ГИТ е извършила 4140 бр. проверки на строителни обекти от общо 32 881 бр. Установените нарушения при тези проверки са 19 850 бр. Нарушенията, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа, са 13 020 бр., а с изпълнението на трудовите правоотношения – 6807 бр.  Нарушенията общо по възникването на трудовите правоотношения са 1426 бр., като основно се установява липса на някои задължителни клаузи в трудовите договори. Нарушенията във връзка с полагането на труд без сключен писмен трудов договор са 440 бр. от 1959 бр. общи. По заплащането на труда са установени 1413 бр. нарушения, най-често свързани с неизплащане на допълнителни възнаграждения за придобит стаж. Не се заплаща с увеличение полагането на труд в празнични дни, извънреден труд. Строителството е един от секторите, който е рисков и по отношение забавянето изплащането на възнагражденията.

По отношение безопасността и здравето при работа най-често се нарушават разпоредбите, свързани с цялостната организация на тази дейност – 8303 бр. и по безопасността на работното оборудване – 2983 бр. Половината актове за спиране на работно оборудване, работни места и обекти, са издадени на строителни обекти - 124 бр. от 251 бр. общо.  Най-често се установяват необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни ел. инсталации и др., които пряко застрашават работещите и случайно преминаващи лица.

Предвид идентифицираните рискове при извършване на строително-монтажни работи, по проект „“ са разработени онлайн инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики и др., които са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/. 

Освен за оценка на риска, инструментите могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат на място да демонстрират на работодателите функционалностите на инструментите. Двата проекта са финансирани съответно през първия и през втория програмен период на оперативна програма „“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

За степента на тежест на нарушенията в строителството показателен е и фактът, че една пета от всички актове за установени нарушения са издадени в този сектор  – 1627 бр. от 8036 бр. общо. А по отношение на актовете за нарушения, свързани с безопасността и здравето при работа, делът на издадените в строителството е почти 50% - 733 бр. от 1523 бр. общо. Актовете за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са 879 бр. от 6353 бр. общо.

Честа практика е работниците да отказват да съдействат на контролните органи, тъй като самите те са съгласни да работят без трудов договор и да получават заплата в плик с цел избягване на запори върху възнаграждения заради дългове или за да разполагат с по-висок доход. Обединяването на усилията на две контролни институции ще повиши ефективността на контрола, насочен към ограничаване проявите на недеклариран труд.