Издаване на разрешение за работа на лица под 18

Необходими бланки за Инспекция по труда във връзка с издаване на разрешение за работа на лица под 18 години. Пoстъпване на работа на лица под 18 години. Издаване на разрешение за работа на лица под 18 г. от Дирекция Инспекция по труда 2022 Г.

Издаване на разрешение за работа на лица под 18

Пoстъпване на работа на лица под 18 години
Основната регламентация се съдържа в Кодекса на труда - глава ХV, раздел І Специална закрила на непълнолетните. Допълнителна уредба се съдържа и в Наредба за работата на лицата, ненавършили 15 годишна възраст и Наредба № 6 от 2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Основното правило се съдържа в чл.301 ал.1 от КТ - Минималната възраст за приемане на работа е 16г. В определени от закона случаи е възможно наемането на работа на лица под тази възраст:
 • могат да бъдат приемани на работа лица на възраст от 15 до 16 години за извършване на дейности, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение (чл. 301, ал. 2 КТ);
 • на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие (чл. 301, ал. 3 КТ).
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА НА ЛИЦЕ, НЕНАВЪРШИЛО 18 ГОДИНИ
Това са част от въпросите които си задавате при решаване за наемане на лица под 18 години:
;


;
;
;
;
;


Декларация от родител за работа на непълнолетен образец;
Разрешително за работа на непълнолетно лице;
Писмена декларация от родител за работа;
Сключване на трудов договор с лице под 18 години;
Разрешение за работа на непълнолетни;
Наемането на непълнолетни;
Декларация за съгласие на родител за работа на дете;
Писмена декларация от родител за работа;
Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за лице под 18 години

Медик Консултинг ООД подготвя документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години както следва:

Цена за подготовка на документи: 60,00 лева без ДДС за едно лице.


Първо условие:
Правното основание е чл. 302, ал. 2 и чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.
Заявител се явява работодателя.
Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:
Необходими документи:
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда) и Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за лице под 18 години
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа, издадено от общопрактикуващ лекар (копие заверено "Вярно с оригинала");
 • Медицинско заключение (копие заверено Вярно с оригинала) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • Копие (заверено Вярно с оригинала) на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години

Подаване на документите:
Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция Инспекция по труда (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.
Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес:http://www.gli.government.bg/ - секция Контакти.
Начин на подаване на документите:
 • На хартиен носител - документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.
 • По електронен път - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта Електронно-административни услуги (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex).
 • Описаните документи от настоящата процедура се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.
Начин на получаване на решението - в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:
 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя:
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.
Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от
Срок на валидност на разрешението:
 • до прекратяване на договора, за който е издадено разрешението
 • до отнемане на разрешението от Д ИТ
 • до навършване на 18 годишна възраст на лицето.
Цена/такса за издаване - няма
Образци на документи:

Второ условие:
Работодателят следва да създава облекчени условия за работа като това означава:
1. Работното време 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.
2. Право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
3. При възлагане на работа на непълнолетен работник или служител работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните лица е забранена работа която е извън техните физически и психически възможности, работа, която е свързана с излагане на вредно физично, химично или биологично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогенни агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане, работа в условия на радиация, както и при вредности които по какъвто и да е друг начин оказват неблагоприятно въздействие върху здравето.
4. За непълнолетните е забранена работата при шум над 80 ДБ. Забранено е и редовното извършване на ръчна работа с тежести, включително с помощта на транспортни средства. Теглото на тежестта при единично вдигане трябва да не превишава 8 кг за лица от женски пол и 20 кг за лица от мъжки пол. Забранена е работата на открито при температура на въздуха под 10 и над 30 градуса и работа в помещения при температура под 18 и над 25 градуса.
Може ли лице под 18 години да работи нощен труд?
Не може. Съгласно чл.140, ал.4 от КТ полагането на нощен труд от работници и служители, които не са навършили 18 години е забранено. Работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните нощен е трудът, който се полага от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Може ли лице под 18 години да работи на график със сумирано изчисляване на работното време?
Може, стига графикът на лицето да не нарушава правилата по КТ, а именно:7 часов ( или по-малко ) работен ден и без право на нощен труд,

Допустимо ли е полагането на извънреден труд от лице под 18 години?
НЕ е допустимо. Съгласно чл. 147 ал. 1, не се разрешава полагане на извънреден труд от: работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

Право на болничен
Лицата под 18 години имат право на болничен дори и да нямат 6 месеца осигурителен стаж. Съгласно Чл. 40. (1) от КСО , осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

След подаване на документите инспекцията пристъпва към тяхното разглеждане, като съобразно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. при непълнота или нередовност на документите в срок от 5 дни от датата на подаването на искането за разрешение, писмено уведомява подателя за констатираните нередности, като с уведомлението определя срок не по-малък от 5 дни за отстраняването им.
В случай, че няма нередности по документите и са налице необходимите за това предпоставки, дирекция Инспекция по труда издава исканото разрешение в 7-дневен срок от подаването му.
Ако нормативни изисквания не са налице или макар да са налице, се установи, че конкретните условия на труд са вредни, тежки и опасни, компетентната дирекция отказва даването на разрешение.
Отказът за издаване на разрешение за постъпване на работа се обжалва по реда на АПК (чл. 16, ал. 3 и 4 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).