Изкопни работи правила за безопасност при направа на изкоп

Изкопни работи правила за безопасност при направа на изкоп. Изкопни работи - основни определения и термини. Схеми на обезопасяване на изкопните работи

Изкопни работи правила за безопасност при направа на изкоп
Изкопни работи правила за безопасност

12.03.2018

Изкопни работи – в тази публикация ще разгледаме основните правила за безопасност и здраве при направа на изкоп.

ИЗКОПНИ РАБОТИ

Изкопни работи правила
Изкопни работи правила

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

Определения:

Изкоп е направена от човек вдлъбнатина в земната повърхност, получена чрез отнемане на земни маси на различна дълбочина и направление.

Машинни изкопи са изкопи при които се използват различни видове машини, за работа – багери, крацери – канали, сонди и др.

Канавка е вид изкоп, при който дълбочината е значително по-голяма от ширината.

Укрепване представлява структура, която придържа стените на изкопа и предпазва работещите в него от обрушването им.

Изкопни работи изкоп
Изкопни работи изкоп

ИЗКОПНИ РАБОТИ
ИЗКОПНИ РАБОТИ

Ъгъл на откоса е ъгълът между стените на изкопа и неговата основа. Правилно определеният ъгъл, в зависимост от вида на почвата предотвратява срутването на стените.

Изкопни работи ъгъл на откос
Изкопни работи ъгъл на откос

ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Падане на камъни и почва

Изкопи, траншеи и ями, в които може да пропаднат хора и техника, да се срутят или да се появят опасни газове и пари, или внезапно да проникне вода.

Изкопни работи падане на камъни
Изкопни работи падане на камъни

Не се допуска:

  • извършване на изкопни работи чрез подкопаване;
  • преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителната машина, изпълняваща земни работи;

Превантивните мерки за предотвратяване на срутване на земна маса в изкопа са:

  • Разполагане на земната маса и материали извън зоната на естественото срутване;
  • Минималното разстояние за разполагане на земна маса и материали трябва да бъде не по-малка от 1 метър от ръба на откоса;
  • Разполагането на изкопаната земна маса да бъде по начин, възпрепятстващ стичане на дъждовни води в изкопа;
  • Изграждане на защитни системи – откоси, паравани;
Изкопни работи наклон на стените
Изкопни работи наклон на стените
  • Проверка за устойчивостта на откосите или укрепването преди започване на работа в изкопи с дълбочина по-голяма от – 1,5 m от техническият ръководител;

Удар от падащ предмет, задушаване чрез затрупване, притискане, смазване при изпълнение на неукрепени изкопи:

Да се спазват следните изисквания:

  • Ями и траншеи с вертикални стени без укрепване в нескални и незамръзнали почви над нивото на почвените води и отдалечени от подземни мрежи или съоръжения се изкопават на дълбочина не по-голяма от:

в насипни, песъчливи и чакълести (едрозърнести) почви – 1,00 m;

в глинести пясъци – 1,25 m;

в песъчливи глини и глини – 1,50 m;

в особено плътни нескални почви – 2,00 m.

  • Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и безукрепване се извършват, след като техническият ръководител установи изправното и безопасно състояние на стените на изкопите;
  • При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при опасност от свличания или обрушвания да разпореждат на работещите незабавно излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. Техническият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта.
  • При изграждане на шлицови стени изкопаните секции се покриват с плътна настилка от щитове за предпазване от падане на работещи в тях.

Удар от падащ предмет, задушаване чрез затрупване, притискане, смазване при изпълнение на укрепени изкопи:

Мерките за безопасност са:

  • Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за неукрепени изкопи, се укрепват от нивото на терена;
  • Укрепителните елементи не трябва да са криви, корозирали, изгнили или без необходимата якост;
  • Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в изкопите;
  • В случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на демонтажа на укрепването на изкопите работещите незабавно преустановяват работа, излизат от изкопите и уведомяват техническия ръководител, а в негово отсъствие – бригадира;
  • В случай че демонтажът на укрепването на изкопите продължава да създава опасност за работещите и съоръженията и не може да се извърши безопасно, техническият ръководител може да разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано след получаване на съгласие от възложителя.

Укрепване на изкопи

Това е най-простото укрепяване на изкопа. Прилага се в случаите, когато няма почвена вода или нейният приток е малък. Прави се за:

  • широки изкопи с дълбочина до 3,0 – 4,0 м;
  • тесни траншейни изкопи – до 6,0 – 8,0 м;
  • шахти – до 12,0 – 15,0 м.

Основните елементи:

  • дървена (дъсчена) обшивка;
  • вертикални колове;
  • напречни разпонки (при траншеи).

Обшивката се поставя на етапи преди изкопаването. Видовете укрепващи системи могат да бъдат направени от метални структурни платна, готови формовани бетонови блокове, направа на откоси.

Изкопни работи укрепване на стените
Изкопни работи укрепване на стените

Укрепване на шахти

Укрепването се спуска постъпателно в изкопа до достигане на необходимата укрепителна дълбочина. Всички компоненти на системата за крепежи на точкови изкопи се движат независимо един спрямо друг и това ограничава силите на триене между отделните компоненти и почвата. Укрепването за точкови изкопи е подходящо при направа на кофражи за монолитни шахти, канализация, канализационни изкопи, като укрепителната система може да се използва като външен кофраж при бетоновите работи.

Изкопни работи укрепване на шахти
Изкопни работи укрепване на шахти

Проверка за дефекти

  • Материалите и оборудването използвани за укрепване трябва да са без дефекти;
  • При съмнения за дефект, компетентно лице трябва да прецени по нататъшното им използване;
  • Демонтиране на укрепването на изкопите да се извършва само по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в изкопите;
  • Незабавно се преустановява работа и се излиза от изкопите в случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на демонтажа на укрепването им, уведомяване на техническия ръководител, а в негово отсъствие – бригадира;
  • В случай, че демонтажът на укрепването на изкопите създава опасност за работещите и съоръженията и не може да се извърши безопасно, по преценка на техническият ръководител и след получаване на съгласие от Възложителя укрепването се изоставя и засипва.
Неконтролирано свличане на земни маси при засипване на изкопи.

Обезопасяване

При изпълнение на обратни насипи на фундаменти на различни нива уплътняването да започва от най-дълбоките места. Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса. Превантивните мерки, които могат да се предприемат са:

  • Уплътняването на обратния насип да започва от участъците в близост до подземните съоръжения с постепенно отдалечаване от тях;
  • При засипване на изкопи да не се допуска: оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени; достъпът на лица в радиус от 10 m при работа с булдозери.
Удар, сблъсък, захващане, пристискане, смазване от земекопна техника.

Превантивните мерки са:

  • Изграждане на временни пътища за придвижване на земекопната техника;
  • Осигуряване на разстояние от въртящите се части на платформата на багера до самосвала не по-малко от – 1 метър.
  • При прекъсване на работа кошът на багера да се спуска на земята, като багерът се застопорява;
  • При работа с товарачни земекопни машини да не се допуска да се стои под вдигнат кош.
Опасности свързани с работа в ограничени пространства (траншеи, шахти, тунели, канали и др.)

Тези опасности ще бъдат разгледани в отделна наша статия.

Увреждане на здравето на работещите в следствие на задушаване поради липса на кислород, вдишване на токсични газове, взривоопасна атмосфера,пожари.

В изкопи, където е възможна появата на опасни газове или пари – преди началото на работа и периодично се проверява за:

  • липса на кислород;
  • взривоопасни концентрации /метан/;
  • висока концентрация на други опасни вещества;
  • извършва се измерване нивото на кислород, въглероден диоксид, сероводород и др.

В тези случаи се изисква преценка за необходими помощни средства, като въздухоподаване, изпомпване на вода, скелета и др.

Наличие на подземни мрежи, газопроводи, продуктопроводи или съоръжения, които могат да бъдат разрушени при извършване на земните работи.

Мерките, които могат да се предприемат са:

  • В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писменото съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията;
  • При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения. Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци и други, се засипват след използването им;
  • Преди започване на земните работи се извършва геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;
  • В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод – под наблюдението и на представител на собственика им;
  • Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения.
Изкопни работи с подземни мрежи
Изкопни работи с подземни мрежи
Акумулиране на вода в изкопа.
  • При наличие на почвени води незабавно трябва да се преустанови извършването на изкопни работи, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването;
  • При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване на вода да се предвидят от техническият ръководител необходимите мерки за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и осигуряване на непрекъснато аварийно изпомпване на водата;
  • Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване;
  • Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, се допуска, след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите (временно прекратяване на работата, намаляване на наклона на откосаи др.).
Удар, сблъсък, захващане, пристискане, смазване от земекопна техника.

Мерките, които могат да се предприемат са:

  • Изграждане на временни пътища за придвижване на земекопната техника;
  • Осигуряване на разстояние от въртящите се части на платформата на багера до самосвала не по-малко от – 1 метър;
  • При прекъсване на работа кошът на багера да се спуска на земята, като багерът се застопорява;
  • При работа с товарачни земекопни машини да не се допуска да се стои под вдигнат кош.

От казаното до тук могат да се направят следните изводи:

  • Срутването на стените носи най-голям риск;
  • Работещите трябва да са защитени чрез укрепване на стените на изкопа или откоса да бъде с подходящ ъгъл;
  • Изкопите трябва да се проверяват от компетентно лице;
  • Други характерни опасности: падане на хора и материали, подземни съоръжения, липса на кислород, наличие на опасни газове и пари,натрупване на вода, намиращи се в близост машини.

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В ИЗКОП:

Общи изисквания

Преди започване на изкопните работи се извършва:
  • почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;
  • монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;
  • отстраняване на хумусния пласт;
  • геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;
  • изграждане на временни пътища;
  • подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.).
  • Преди започване на земни работи в участъци с възможно патогенно заразяване на почвата (гробище, екарисаж и др.) се изисква разрешение от санитарните органи.
  • Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.
  • За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена.
  • Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от1,5 m, техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.
  • Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности и опасности.
  • При ръчни изкопи вертикалното разстояние между междинните площадки за изхвърляне на изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 m, а широчината им да е не по-малка от 1,0 m.
  • Площадките се обезопасяват от към изкопа най-малко с бордови дъски.
  • Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по височина се извършва непрекъснато, без престояване и натрупване.
Изкопните работи се преустановяват при:
  • Откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им;
  • Поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на проектанта;
  • Откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.
  • Не се допускат:
  • Извършването на изкопни работи чрез подкопаване;
  • Преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер,скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи;
  • Повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с работните органи на земекопни строителни машини;
  • Извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА СЪС ЗЕМЕКОПНА МАШИНА

Изкопни работи със земекопна машина
Изкопни работи със земекопна машина
  • Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0 m.
  • При извършване на изкопни работи с багер с права лопата предварително се отстраняват едри камъни, буци, пънове и образувалите се козирки от горния ръб на откоса с оглед предотвратяване на падането им в забоя. Височината на откоса се определя така, че в процеса на работа да не се образуват козирки от почва.
  • Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и отделянето му от забоя.
  • Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 m от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.
  • При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на земните откоси стъпката находовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото.
  • Срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблицата:
Таблица с видове почви и дълбочина на изкопа
 

 

Видове почви

 

 

Дълбочина на изкопа, m

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Песъчлива или чакълеста

 

 

2,0

 

 

3,0

 

 

4,3

 

 

5,5

 

 

7,0

 

 

8,5

 

 

Глинест пясък

 

 

1,5

 

 

2,5

 

 

3,5

 

 

4,5

 

 

5,5

 

 

6,5

 

 

Песъчлива глина

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

3,0

 

 

4,0

 

 

4,7

 

 

5,5

 

 

Глина, льос (сух)

 

 

1,0

 

 

1,7

 

 

2,2

 

 

3,0

 

 

3,7

 

 

4,5

  • При спускане или издигане на строителни елементи, продукти и други във или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта на укрепването.
  • При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на разстояние 1,0 m от земята.
  • Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях.
  • Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване, слизане и качване от и на земекопно-транспортните машини по време на движение, както и използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време.
  • При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

Специфични изисквания при извършване на земни работи с хидромонитори:

  • В работната зона на хидромонитора и в работния участък на предходните три дни се поставят предупредителни знаци или предпазни ограждения;
  • Хидромониторът се разполага така, че да е отдалечен от стената на работния участък на разстояние не по-малко от височината му, а от въздушни електропроводи да е на два пъти по-голямо разстояние от радиуса на действие на водната струя;
  • Мястото на събиране на земната пулпа се означава с предупредителни знаци така, че да са видими от разстояние;
  • На разстояние не по-голямо от 10,0 m от работното място на оператора на водопровода се поставя спирателен кран с оглед прекратяване на водоподаването в аварийни ситуации.

При извършване на земни работи с булдозери работният нож се спуска на терена при прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на ремонтни работи под него.

При работа с товарачни земекопни машини не се допуска:

  • Машините да работят в дъждовно време върху глинести почви снапречен наклон;
  • Да се стои под вдигнат кош;
  • Да се прави завой със забит в почвата нож;
  • Движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10° – приизкачване, и по-голям от 25° – при спускане.

Специфични изисквания при изпълнение на кладенци

  • Ръчно изкопаване на кладенци с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, се извършва при укрепване, което се изпълнява едновременно с увеличаване дълбочината на изкопа.
  • При издигане и спускане на кофата за ръчно копаене, както и на тръби или други товари в ями и кладенци работещите застават под специално изградена козирка или на безопасно разстояние.
  • При изнасяне на изкопаната земна маса с кофа и лебедка куката за закачване трябва да има осигурително устройство срещу самоволно или случайно откачване.
  • Кофата с изкопана земна маса не трябва да се препълва и да се поставят отгоре едри буци или камъни.
  • Кофата за ръчно копаене се издига по сигнал, подаден от работника, който последен я е напълнил. Тя се спуска по сигнал на работника, управляващ лебедката.
  • В процеса на изкопаване на кладенеца работещите влизат и излизат от него по обезопасени стълби, стабилно опрени в дъното или закрепени към укрепването на кладенеца.
  • При механизирано изкопаване на кладенци се забранява влизането на хора в тях преди окончателното им укрепване с укрепителни пояси или с готови конструктивни пръстени или рамки, спускани от терена.

Специфични изисквания при извършване на насипни работи и вертикална планировка

  • Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.
  • При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
  • Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70 % от крайната якост, или по указание на проектанта.
  • Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях.
  • При послойно уплътняване на обратни насипи демонтажът на укрепването се извършва отдолу нагоре в процеса на насипването.
При изпълнение на обратни насипи:
  • на фундаменти на различни нива уплътняването започва от най-дълбоките места;
  • едностранно на подпорни стени, фундаменти и др. се вземат мерки за осигуряване на устойчивостта на конструкцията;
  • с широчина, по-малка от 0,7 m, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване.
Не се допуска:
  • оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени;
  • изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от ръба на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи;
  • работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици;
  • достъпът на лица в радиус 10,0 m при работа с булдозери.