Инспекция по труда засилва контрола по морето

Инспектори по труда от цялата страна помагат на колегите си по морето. Проверяват активно сезонните обекти. Инспекцията по труда търси работници без документи по морето

Инспекция по труда засилва контрола по морето

Инспекцията по труда подсилват с командировани инспектори от други области на страната в морските курорти с цел засилване на контрола по време на активния летен сезон. Обектите със сезонен характер се проверяват активно от началото на юни, но от инспектори по труда от областните дирекции. През месеците юли и август по традиция те се подсилват с допълнителни екипи от други области предвид ръста на наетите и на обектите на контрол. 

Обектите със сезонен характер са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. Поради краткостта на заетостта нерядко не се инвестира и в безопасни условия на труд. Изграждането за кратко време на сезонни преместваеми обекти също крие сериозни рискове за живота и здравето на работещите. Именно при изграждането на такъв обект в самото начало на сезона загина работник в следствие на поражение от електрически ток.

При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, законосъобразното наемане на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

Повече информация за правата на сезонните работници и как по-ефективно могат да ги защитят е публикувана на интернет страницата на Инспекцията по труда в рубриката „Пресцентър“

ИА ГИТ напомня, че наемането на непълнолетни лица става само след разрешение от Агенцията, което важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът.  Заявлението може да бъде подадено и по електронен път. Срокът за произнасяне при представяне на пълен комплект документи е 7 работни дни. Документите, които се изискват, са идентични с тези, които трябва да бъдат подготвени за всяко работно място, независимо дали на него е назначено непълнолетно лице или пълнолетно. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се представят предварително в Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място, а при наемане на пълнолетен работник – при проверка. Процедурата за наемането на лица, ненавършили 18 г., е описана подробно на сайта на ИА ГИТ.

При наемане на лица от трети държави работодателите следва да знаят, че наетите трябва да имат право на достъп до пазара на труда у нас. Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването е разработена специална бланка, която е публикувана на сайта на ИА ГИТ - www.gli.government.bg, в „Административно обслужване“, „Формуляри“ и се подават в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота на чужденеца.

Източник: Главна инспекция по труда