Инструкция за безопасност и работа с барбекю на дървени въглища

Инструкция за безопасност и работа с барбекю на дървени въглища. Барбекю на дървени въглища. Инструкция за безопасност и употреба на барбекю на дървени въглища. Инструкциите за безопасна работа с оборудване - Барбекю. Барбекю грил - Предпазни мерки за безопасна работа

Инструкция за безопасност и работа с барбекю на дървени въглища
Инструкция за безопасност и работа с барбекю на дървени въглища
Инструкции за безопасност
Несъобразяването с тези инструкции, може да доведе до сериозни наранявания. Затова прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате барбекюто си първи път да ги следвате.
Това барбекю може да се използва само на открито;
Опасност от задушаване! Съхранявайте опаковката ( найлонови торбички, стиропори др.) далеч от огън!
Информацията за работното напрежение описано върху етикета на уреда, трябва да съвпада с тази във Вашия дом;
Всички дейности по електрическата част на уреда трябва да бъдат извършвани от
квалифициран електротехник.
Уверете се, че захранващия кабел не е притиснат от нещо или не докосва горещи повърхности.
Това може да повреди изолация на кабела.
Не използвайте ако уредът, захранващия кабел или щепселът за повредени или дефектни.
Контактите към които ще се включва уредът, задължително трябва да имат заземяващи пластини (тип „Шуко")
Ако уредът е дефектен или захранващият кабел е скъсан или повреден, то уредът трябва да се занесе в сервиз.

ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ! Не покривайте и не поставяйте върху уреда никакви предмети или материали!
Забранява се ползването на уреда без наблюдение и ползването му за отопление!
Поставяйте барбекюто на равна и твърда повърхност, далеч от лесно запалими предмети. Никога не използвайте барбекюто на закрито или в ограничени пространства.
Никога не оставяйте барбекюто без надзор докато работи.
Използвайте само натурални запалителни средства и следвайте стриктно инструкциите по които да извършите запалването.
Когато използвате течни запалителни средства ги разпределете равномерно по дървените въглища или брикетите и ги оставете да попият в тях няколко минути, после внимателно ги запалете. Уверете се, че не се е събрала течност на дъното на барбекюто. Ако това се е получило изгорете внимателно тази течност, преди да сте започнали да готвите.
Не използвайте за запалване на барбекюто петролни или силно възпламеними продукти.
Не добавяйте запалителни течности или брикети за скара, напоени със запалителна течност към силно нагорещени въглени.
Оставете безопасно разстояние от 1,5м до лесно запалими материали.

ОПАСНОСТ!
Този уред може да бъде използван от инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин лица и разбират свързаните с това опасности.
Почистване и обслужването се извършва от служителя.

ОПАСНОСТ!
Пазете уреда и неговия захранващ кабел.
Правилното поддържане на уреда е гаранция за добър външен вид и продължителна употреба.
Не местете барбекюто докато работи.
Не чистете пепел от въглища, докато не са изгорели всички напълно и огънят е напълно угаснал.
Винаги използвайте ръкавици докато ползвате уреда.
Не палете барбекюто , ако сте облечени с дрехи с широки ръкави.
Дръжте пожарогасител наблизо.
Никога не докосвайте горещите метални части.
Никога не докосвайте дървените въглища след запалване. 

Подготовка преди ползване
Поставяйте барбекюто на равна и твърда повърхност, далече от лесно запалими предмети. Основата на барбекюто достига високи температури, затова се уверете , че сте поставили барбекюто на подходяща негорима повърхност.

Използване на дървени въглища и подходящ метод на разпалване:
Първи начин - дървени въглища и течност /гел за разпалване
 • Поставете барбекюто на безопасно място. Поставете дървени въглища в барбекюто.
 • Внимавайте да не разливате течност/гел за разпалване по ръцете и дрехите си.
 • Напръскайте внимателно дървените въглища с течността/гела за разпалване.
 • Ако използвате течност за разпалване, изчакайте около 30 секунди да попие течността във въглищата.
 • Не разпалвайте въглищата, ако сте разсипали течност или гел за разпалване по дрехите си. Разпалете въглищата като използвате дълъг фитил или запалка за газови котлони. Дървените въглища от начало ще започнат да горят с открит пламък.
 • Когато пламъкът утихне въглищата ще започнат да горят с червена жар.
 • НИКОГА не пръскайте горещите въглища с течности.

Втори начин - Блокчета за запалване
 • Поставете 3-4 блокчета в центъра на барбекюто и ги запалете с кибрит.
 • Поставете парчета дървени въглища около всяко горящо блокче. След това прибавете колкото въглища са нужни във формата на пирамида.
 • Когато въглищата се разпалят ги разпръснете равномерно. След разпалване те огънят трябва да е готов за готвене след 30-40 минути или когато се появи бяла пепел (вижда се при дневна светлина), или въглищата започнат да горят с червена жар (вижда се през нощта).
 • Уверете се, че грила е стабилно разположен в опорите.
 • Винаги носете ръкавици, когато боравите с горещи предмети или повърхности.

Описание на елементите:
1. Корпус
2. Капак
3. Тава
4. Електродвигател
5. Дръжка на капака
6. Шиш
7. Захранващ кабел
8. Щепсел
9. Захващащи гнезда за шиша
Инструкция за безопасност и употреба на барбекю на дървени въглища
Преди първа употреба
Уверете се, че уредът не е повреден (счупен).
Поставете капака.
Поставете шиша в захапващите гнезда.
Работа с уреда.
Свалете капака и извадете шиша от захващащите гнезда.
Запалете огъня и изчакайте да се получи жарава подходяща за печене.
Поставете продукти (меса) на шиша и ги захванете стабилно.
Поставете шиша в захващащите гнезда.
Включете щепсела в подходящ контакт и печете.
Никога не сваляйте или монтирайте шипа при включен електродвигател.
2017-11-11