Лични Предпазни Средства ЛПС - Нормативни Изисквания

Полезна информация за лични предпазни средства ЛПС - нормативни изисквания, задължения на работодателя и работещите. Видове лични предпазни средства ЛПС

Лични Предпазни Средства ЛПС - Нормативни Изисквания

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС 

Полезна информация за лични предпазни средства ЛПС – нормативни изисквания, задължения на работодателя и работещите.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС). НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Лично предпазно средство /ЛПС/ е всяко приспособление /екипировка/, проектирано да се носи или използва от работещия за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа (ЗЗБУТ – Доп. разпоредби, & 1, т.7)

Имате ли необходимост от качествени обучения на Вашите служители извършващи инструктаж и обучение по ЗБУТ? 
 • Може да се обърнете към www.zbut.bg. Те ще направят нормативно изискваните инструктаж и обучение по ЗБУТ качествено, коректно и на добра цена!

Обученията може да се направят в удобно за работодателя време. Има възможност да се направят на място при Работодателя, което има следните предимства:

 • минимално загубено работно време на служителите;
 • без допълнителни финансови разходи за командироване и транспорт на служителите;
 • възможност за допълнителни въпроси към преподавателите, които са високо квалифицирани експерти по здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ;
 • големи отстъпки за голям брой служители обучавани на място;
 • възможност за допълнителен оглед и преценка на място за опасностите;
 • ЛПС на служителите са на място и ще бъдат обучени за правилната им употреба;
 • възможност за проверка на използваните ЛПС;

За всички успешно издържали служители и работници теста в края на обучението, се издават сертификати / удостоверения. Издадените удостоверения отговарят на всички нормативни изисквания в Република България и ЕС и са валидни при проверки от контролните органи.

Доверете се на експертите от збутобучения.com и няма да съжалявате!

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС – НОРМАТИВНА УРЕДБА

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ;
 • Кодекс на труда КТ;
 • Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;
 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 • Наредба за безплатното работно и униформено облекло.

ЛПС се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез:

 • средствата за колективна защита;
 • организацията на работа.

ЛПС трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да осигуряват защита от рисковете, без те самите да водят до увеличение на който и да е риск;
 • да отговарят на условията на работното място;
 • да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
 • при ползване на повече от едно лично предпазно средство, те да са съвместими и да са ефективни и при едновременното им използване;
 • да има съответствиена размерите на използващия ги (регулиране при необходимост).

ЛПС са предвидени за индивидуално ползване. Ако обстоятелствата изискват да бъдат ползвани от повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели. ЛПС се използват постоянно, периодично и аварийно. Местата за съхраняване на ЛПС, които се използват аварийно се определят със заповед на работодателя.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодателят определя необходимите ЛПС, въз основа оценката на риска, независимо от това, дали дейностите, ЛПС и рисковете са посочени в приложенията на Наредба 3.

Той съставя списък, който съдържа:

 • работните места, професиите и видовете работи;
 • вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС;
 • конкретната опасност;
 • срока на износване.

Работодателя обявява списъка пред работещите, като е длъжен да осигури необходимия и достатъчен резерв и периодични проверки с протокол за качествата на ЛПС.

Почистването, изпирането, дезинфекцирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на ЛПС се организират и са за сметка на работодателя.Забранява се замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност!

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им /Чл. 246 от Наредба № 7 за от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/. Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи на изискванията на тази наредба лични предпазни средства. /Чл. 18 от Наредба № 3 за ЛПС/

Лични предпазни средства ЛПСЛични предпазни средства ЛПС

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ:
 • Работниците са длъжни да използват правилно дадените им ЛПС и специални работни облекла и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение/ чл. 34, ал. 1, т.2 от ЗЗБУТ/;
 • Работниците и служителите са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им, и то само по време на работа / чл. 284, ал. 2 от КТ/;
 • При откриване на неизправности на личните предпазни средства работещите незабавно уведомяват работодателя за взимане на необходимите мерки. /Чл. 24 от Наредба № 3 за ЛПС/;
 • Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови. В тези случаи може да се търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда /Чл. 28, ал. 2 от Наредба № 3 за ЛПС/.

За определяне на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС работодателят следва да ползва:

 • неизчерпателен списък на дейностите, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства (Приложение № 1 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.);
 • неизчерпателен списък на лични предпазни средства (Приложение № 2 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.);
 • таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове (Приложение № 3 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.).