Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
(обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)

:

Група

Длъжности

Минимална основна работна заплата от 1.01.2019 г.

Педагогически специалисти с функции по управлението на институциите

директор

1140 лв.

заместник-директор

1065 лв.

Педагогически специалисти

учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ

920 лв.

 

старши учител, старши възпитател

955 лв.

главен учител,

главен възпитател

1005 лв.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г. и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
Министър: Красимир Вълчев