Наредба № 3 за личните предпазни средства - изм. и доп. ДВ, бр.99 от 26.11.2021

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

Наредба № 3 за личните предпазни средства - изм. и доп. ДВ, бр.99 от 26.11.2021

Наредба № 3 от 19.04.2001 г.

за минималнитеизисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използванена лични предпазни средства на работното място

Издадена от Министерството на труда и социалната политика иминистерство на здравеопазването Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г., изм. ДВ.бр.40 от 18 Април 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания забезопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личнипредпазни средства при работа.
Чл. 2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където сеосъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд.
Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето ибезопасността на работещия;
2. лични предпазни средства, носени или използвани от военнослужещите,полицията и други служби за поддържане на обществения ред;
3. спортна екипировка;
4. отбранителна или възпираща екипировка за самозащита;
5. устройства, вкл. и портативни, за откриване и сигнализиране на опасности ивредности.
(2) Наредбата се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичнитенормативни актове, регламентиращи изисквания за лични предпазни средства за:
1. аварийни и спасителни служби;
2. пътен транспорт.
Чл. 4. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат дабъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективназащита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

Раздел II
Задължения на работодателя

Чл. 5. (1) При работа с риск за здравето и безопасността,който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява наработещите необходимите лични предпазни средства.
(2) При използване на лични предпазни средства се изпълняват изискванията натази наредба, на общите и на специфичните нормативни актове по безопасност издраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работнооборудване и за пожарна и аварийна безопасност.
(3) Нормативните актове по ал. 2 съдържат и случаи, ситуации и обстоятелства,при които работодателят, въпреки че е изпълнил приоритетното задължение заприлагане на колективни предпазни средства, трябва да осигури използване насъобразени с условията лични предпазни средства.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Личните предпазни средства трябва даотговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване наздравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативниактове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които сапредназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.
Чл. 7. Личните предпазни средства трябва:
1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите даводят до увеличаване на който и да е риск;
2. да отговарят на условията на съответното работно място;
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние наработещите;
4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, следподходящо регулиране.
Чл. 8. Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещитеда носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими ипри едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещусъответните опасности.
Чл. 9. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето,през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното мястона всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките иефективността на личното предпазно средство.
Чл. 10. (1) Личните предпазни средства са предвидени за индивидуалноизползване.
(2) Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени отповече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване нахигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.
Чл. 11. За всяко лично предпазно средство в предприятието (организацията) сеосигурява достъпна за работещите информация по отношение прилагането наизискванията по чл. 6, 7, 8 и 9.
Чл. 12. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, откоито го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя заползване.
Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите обучение и организирадемонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка наизправността на личните предпазни средства.
Чл. 14. Личните предпазни средства се използват само по предназначение, сизключение на специфични и изключителни обстоятелства.
Чл. 15. (1) Личните предпазни средства се използват в съответствие синструкциите на работодателя и производителя.
(2) Инструкциите по ал. 1 трябва да са разбираеми за работещите.
Чл. 16. (1) Преди избора работодателят оценява дали личните предпазни средства,които възнамерява да бъдат използвани, задоволяват изискванията по чл. 4, 5, 6,7 и 8.
(2) Оценката по ал. 1 включва:
1. анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати по другначин;
2. определяне на характеристиките, които всяко лично предпазно средство трябвада притежава, за да е ефективно срещу рисковете, отнасящи се до т. 1, като севземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото личнопредпазно средство;
3. сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства схарактеристиките на необходимите лични предпазни средства съгласно т. 2.
(3) Оценката по този член се извършва писмено и се преразглежда и актуализира,ако се предвиждат или настъпят някакви промени в обстоятелствата или в който ида е елемент на самата оценка.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) (1) Работодателят предприеманеобходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и наобщите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазнисредства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите нанормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначениза пускане на пазара и/или за пускане в действие.
(2) Общите изисквания по ал. 1 трябва да бъдат прилагани, като се взематпредвид всички значителни промени в риска, в колективните средства за защита ив личните предпазни средства, дължащи се на техническия прогрес.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Работодателят определяработните места и видовете работа, при които се използват лични предпазнисредства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работнотомясто, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото,подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1,неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка срисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателниятсписък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискватосигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от2021 г.) В зависимост от спецификата на работните мета, възможните опасности ирезултатите от оценката на риска и след консултации с представителите насиндикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата потрудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средстванезависимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите сапосочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.
(3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателятсъставя списък, който съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват личнипредпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазносредство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазнисредства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.
(4) Списъкът по ал. 3 се обявява пред работещите.

Чл. 18. (1) Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня напостъпването им на работа.
(2) Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи наизискванията на тази наредба лични предпазни средства.
Чл. 19. Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането,дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както иподмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка наработодателя.
Чл. 20. Личните предпазни средства се използват:
1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия наработа;
3. аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобниобстоятелства.
Чл. 21. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използватаварийно, се определят от работодателя със заповед.
Чл. 22. Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходимиза гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност.
Чл. 23. (1) Работодателят осигурява периодични проверки за качествата наличните предпазни средства.
(2) За извършените проверки се съставя протокол.
Чл. 24. При откриване на неизправности на личните предпазни средства работещитенезабавно уведомяват работодателя за взимане на необходимите мерки.
Чл. 25. (1) Личните предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло, сакраткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установенияред.
(2) Личните предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло, следполучаването им от работещите се изписват в издръжката на предприятието. За тяхсе води и извънсчетоводна отчетност за срока на износване.
Чл. 26. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване надруга работа работещият връща на работодателя дадените му за ползване личнипредпазни средства, в т.ч. специално работно облекло.
(2) Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата наработното място - температура, влажност и скорост на движение на въздуха, следизтичане на срока за износване не подлежи на връщане.
Чл. 27. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване надруга работа работещият може да задържи специалното работно облекло, свързано спараметрите на микроклимата на работното място, като заплати стойността досрока на износването му.
Чл. 28. (1) Загубени, унищожени или повредени лични предпазни средства предиизтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява спротокол на работодателя, се подменят с нови.
(2) Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина наработещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имущественаотговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса натруда.

Допълнителниразпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) "Лично предпазносредство" е понятието, определено в § 1, т. 7 от допълнителнитеразпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 2 отдопълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия натруд.
3. "Предприятие" е понятието, определено в § 1, т. 2 отдопълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 40 от2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) С тазинаредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималнитеизисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на личнипредпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла начлен 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);
2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение наприложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение наизцяло технически адаптации (ОВ, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 - 53).

Преходни иЗаключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 284, ал. 3 КТ ичл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 3. Тази наредба влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавенвестник".
§ 4. От датата на влизане в сила на тази наредба се отменя Наредба № 11 от 1993г. за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от1993 г.).
§ 5. Указания по прилагане на тази наредба дават Министерството на труда исоциалната политика и Министерството на здравеопазването.
§ 6. Контролът по изпълнение на наредбата се извършва от Изпълнителна агенция"Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалнатаполитика.

Приложение№ 1 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита слични предпазни средства (ЛПС)(*)

(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото енеизчерпателен.
Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и технитехарактеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие сизискванията на тази наредба

 

„Приложение № 1 към чл. 17

 

Рискове, свързани с частите на тялото,подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС) (*)

 

(*)Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.

Необходимосттаот осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики сеопределят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие с изискванията натази наредба

РИСКОВЕ

 

ФИЗИЧНИ

ХИМИЧНИ

(включително наноматериали) (*)

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

(съдържащи се в)

ДРУГИ РИСКОВЕ

МЕХАНИЧНИ

 

ШУМ

ТОПЛИННИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ЛЪЧЕНИЯ

АЕРОЗОЛИ

ТЕЧНОСТИ

 

ГАЗОВЕ И ПАРИ

АЕРОЗОЛИ

ТЕЧНОСТИ

МАТЕРИАЛИ, ЛИЦА, ЖИВОТНИ И ДР.

 

УДАВЯНЕ

НЕДОСТИГ НА КИСЛОРОД

 

ЛИПСА НА ВИДИМОСТ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

Топлина и/или огън

 

Студ

Поразяване от електричен ток (8)

Статично електричество

Нейонизиращи лъчения (9)

Йонизиращи лъчения

Твърди (10)

Течни (11)

 

Потапяне

Пръски, пулверизирани течности, струи

Твърди и течни

Пряк и непряк контакт

Пръски, пулверизирани течности, струи

Пряк и непряк контакт

ЧАСТИ НА ТЯЛОТО, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАЩИТА

Глава

Череп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялата глава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихателна система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръце - под китките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръце - от китки до рамо (части)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крака (части)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торс/ коремна област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част от тялото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялото тяло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Удар от падащи или летящи предмети, сблъсък с препятствие и струи под високо налягане         (8)Пряк или непряк контакт

2.         Падане поради подхлъзване                                                                                                                                     (9) Включително слънчева светлина (освен пряко наблюдение)

3.         Падане от височина                                                                                                                                                       (10) Прахове, изпарения, дим и фибри/влакна

4.         Вибрации                                                                                                                                                                          (11) Замъглявания и мъгли

5.         Статичен натисквърху части от тялото

6.         Механични наранявания (охлузване, пробивни или порезни рани, ухапвания, контузии или прободни рани)

7.         Заплитане и захващане

(*) Вж Препоръка 2011/696/ЕС относно определението за наноматериал   


Приложение№ 2 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

 

Неизчерпателен списък на видовете лични предпазнисредства във връзка с рисковете, от които защитават

1. ЛПС за защита на главата

1.1. Каски и/или шапки/бонета/защитни средства за главасрещу:

1.1.1. удари от падащ или летящ предмет;

1.1.2. сблъсък с препятствие;

1.1.3. механични рискове (пробождане, охлузване);

1.1.4. статичен натиск (странично смачкване);

1.1.5. топлинни рискове (огън, топлина, студ, горещитвърди тела, в т.ч. разтопени метали);

1.1.6. поразяване от електрически ток и при работа поделектрическо напрежение;

1.1.7. химични рискове;

1.1.8. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени,слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности).

1.2. Мрежи за коса против риск от заплитане.

2. ЛПС за защита на слуха

2.1. Антифони, покриващи ушите (включително напр.антифони, прикрепени към каска, антифони за активно шумопотискане, антифони сел. вход за аудиосигнал.

2.2. Тапи за уши (включително напр. тапи за уши, взависимост от нивото на шума, индивидуално адаптирани тапи за уши).

3. ЛПС за защита на очите и лицето

3.1. Очила и защитни маски/шлемове/лицеви щитове/визьори(с оптична корекция на зрението, ако е необходимо) срещу:

3.1.1. механични рискове;

3.1.2. топлинни рискове;

3.1.3. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови,инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

3.1.4. йонизиращи лъчения;

3.1.5. твърди аерозоли и течности с химични и биологичниагенти.

4. ЛПС за защита на дихателните органи

4.1. Филтриращи приспособления срещу:

4.1.1. частици;

4.1.2. газове;

4.1.3. частици и газове;

4.1.4. твърди и/или течни аерозоли.

4.2. Изолиращи приспособления, включително с подаване навъздух.

4.3. Приспособления за самоспасяване.

4.4. Водолазна екипировка.

5. ЛПС за защита на горните крайници

5.1. Ръкавици (включително ръкавици с един пръст изащитни ръкави) срещу:

5.1.1. механични рискове;

5.1.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

5.1.3. поразяване от електрически ток и при работа поделектрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

5.1.4. химични рискове;

5.1.5. биологични агенти;

5.1.6. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;

5.1.7. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови,инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

5.1.8. рискове от вибрации.

5.2. ЛПС за защита на пръстите (напръстници).

6. ЛПС за защита на долните крайници и против подхлъзване

6.1. Обувки (включително при определени случаи с дървениподметки, ботуши, напр. със стоманени бомбета) за защита от:

6.1.1. механични рискове;

6.1.2. рискове от подхлъзване;

6.1.3. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

6.1.4. поразяване от електрически ток и при работа поделектрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

6.1.5. химични рискове;

6.1.6. рискове от вибрации;

6.1.7. биологични рискове.

6.2. Подвижни протектори за горната част на стъпалатапротив механични рискове.

6.3. Наколенки против механични рискове.

6.4. Гамаши против механични, топлинни и химични рисковеи биологични агенти.

6.5. Принадлежности/приспособления/ допълнения (напр.шипове, куки).

7. ЛПС за защита на кожата - защитни кремове (мазила,масла) (1)

7.1. Защитните кремове могат да предпазват от:

7.1.1. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови,инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

7.1.2. йонизиращи лъчения;

7.1.3. химикали;

7.1.4. биологични агенти;

7.1.5. топлинни рискове (топлина, пламък и студ).

8. ЛПС за защита на тялото/друга защита на кожата

8.1. ЛПС за защита от падане от височина, например:спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип; предпазни колани/сбруи зацялото тяло; предпазни колани/сбруи за седнало положение; колани/сбруи заподдържане и ограничаване при работа и предпазни въжета при работа; поглъщателина енергия; спирачни устройства срещу падане с водач, включително осигурителналиния; регулиращи устройства с въже; осигурителни устройства, които не сапредназначени за постоянно закрепване и които не налагат дейности по закрепванепреди употреба; съединители; предпазни въжета; спасителен колан/сбруя за цялототяло.

8.2. Защитно облекло, включително за защита на цялототяло (костюми, комбинезони) и за защита на части от тялото (гамаши, панталони,якета, жилетки, престилки, наколенки, качулки, бонета) от:

8.2.1. механични рискове;

8.2.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

8.2.3. химикали;

8.2.4. биологични агенти;

8.2.5. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;

8.2.6. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови,инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

8.2.7. поразяване от електрически ток и при работа поделектрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

8.2.8. заплитане и захващане.

8.3. Спасителни жилетки за предотвратяване на удавяне ипомощни средства за плаваемост задържане на повърхността.

8.4. ЛПС за визуално сигнализиране за присъствието наползвателя.

 

(1) В определени случаи, в резултат от оценката нарисковете, може да се използват защитни кремове заедно с други ЛПС с целпредпазване на кожата на работниците от съответните рискове. Защитните кремовеса ЛПС, попадащи в обхвата на Директива 89/656/ЕИО, тъй като в определенислучаи този вид средства могат да се считат за "допълнения илипринадлежности" по смисъла на член 2 от същата директива. Споредопределението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/425 обаче защитнитекремове не са ЛПС.

Приложение№ 3 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

Неизчерпателен списък на дейностите и на областите надейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства (*)

(*) Необходимостта от осигуряване на лични предпазнисредства и техните характеристики се определят въз основа на оценка нарисковете в съответствие с изискванията на тази наредба.

                    ФИЗИЧНИ РИСКОВЕ 

 

Рискове

Засегната част

на тялото Вид ЛПС

Примерни дейности, при които може да е необходимо използването на съответния вид ЛПС (*)

 

Промишленост и сектори

ФИЗИЧНИ — МЕХАНИЧНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удар от падащи или летящи предмети, сблъсък с препятствие и струи под високо налягане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава/ Череп

Защитна каска

  Работа на, под или в близост до скелета и работни места, разположени нависоко

  Груби строителни работи и пътно строителство

  Кофражни и декофражни работи

  Монтаж и инсталиране на скелета

  Монтажни и инсталационни работи

  Работи по разрушаване

  Взривни работи

  Работа в ями, изкопи, шахти и тунели

  Работа в близост до подемници, подемни устройства, кранове и конвейери/ транспортни ленти

  Работа под земята, в кариери, открити рудници

  Работа с промишлени пещи, контейнери, машинни съоръжения, силози, бункери и тръбопроводи

  Работа в кланици и на линии за транжиране в кланици

  Обработване на товари или транспортиране и складиране

  Горски дейности

  Работа на стоманени мостове, стоманени конструкции, стоманени хидравлични съоръжения, в съоръжения на високи пещи, стоманолеярни заводи и валцовъчни цехове, с големи контейнери, тръбопроводи с голям диаметър, в инсталации на парни котли и електроцентрали

  Земекопни и скални работи

  Работа с винтоверти и гайковерти

  Работа с високи пещи, в инсталации за директно получаване на желязо, стоманолеярни заводи и валцовъчни цехове, металургични заводи, с коване, щамповане и леене

  Работа, включваща придвижване с велосипеди, включително с механично задвижване

 

 

 

 

 

 

 

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Производство, монтаж и поддръжка на машини

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Производство на енергия

  Изграждане и поддръжка на инфраструктура

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Кланици

  Маневриране на влакове

  Пристанища, транспорт и логистика

—Горско стопанство

  Металургия

 

Очи и/ или лице

— Заваряване, шлифоване и разрязване

— Строителство на сгради


 

Очила и защитни маски, лицеви щитове

  Ръчно коване

  Уплътняване на процепи и работа с длето/ секач

  Експлоатация и преработване на скали

  Работа с винтоверти и гайковерти

  Работа с машини за механична обработка на материали с отделяне на дребни частици

  Щамповане

  Преместване и натрошаване на отломъци

  Пръскане на абразивни вещества

  Ползване на храсторез или верижен трион

  Дентални и хирургически процедури

  Изграждане на строителни съоръжения

  Производство, монтаж и поддръжка на машини

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Производство на енергия

  Изграждане и поддръжка на инфраструктура

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия и дърводобивна и дървопреработвателна промишленост

  Каменоделство

  Градинарство

  Здравни грижи

  Горско стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпала и крака (части)

Обувки (вкл. ботуши и др.) с обезопасяващо или защитно бомбе Обувки със защита на предната част на стъпалото

  Груби строителни работи и пътно строителство

  Кофражни и декофражни работи

  Монтаж и инсталация на скелета

  Работи по разрушаване

  Взривни работи

  Експлоатация и преработване на скали

  Работа в кланици и на линии за транжиране

  Транспортиране и складиране

  Работа с матрици в керамичната промишленост

  Работа със замразени блокове месо и опаковки консервирани храни

  Производство, експлоатация и преработване на продукти от плоско стъкло и на стъклен амбалаж

  Дейност по преустройство и поддръжка

  Горски дейности

  Работа с бетонови конструкции и панели, включително кофражни и декофражни работи

  Работа на строителни площадки и в складове на изпълнители

  Работа по покриви

  Работа на стоманени мостове, стоманени конструкции, стълбове, кули, подемници, на стоманени хидравлични съоръжения, в съоръжения на високи пещи, стоманолеярни и валцовъчни цехове, с големи контейнери, тръбопроводи с голям диаметър, на кранове, в инсталации на парни котли и електроцентрали

  Строителство на пещи, монтаж на инсталации за отопление и вентилация и на метални конструкции

  Работа с високи пещи, в инсталации за директно получаване на желязо, стоманолеярни и валцовъчни цехове, металургични заводи и инсталации за коване, щамповане, горещо пресоване и изтегляне на тел

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Производство, монтаж и поддръжка на машини

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Производство на енергия

  Изграждане и поддръжка на инфраструктура

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Кланици

  Предприятия за логистика

  Промишлено производство

  Стъкларска промишленост

  Горско стопанство

  Металургия


 

 

  Работа в кариери и открити рудници, транспортиране на сурови въглища

  Работа с матрици в керамичната промишленост

  Облицовка на пещи за керамичната промишленост

  Маневриране на влакове

 

 

 

 

 

 

 

 

Падане поради подхлъзване

 

 

 

 

 

 

Стъпала

Обувки, устойчиви на хлъзгане

 

 

 

 

 

 

  Работа по хлъзгави повърхности

  Работа в среди с висока влажност

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Кланица

  Чистене

—Хранителни промишлености

  Градинарство

  Риболовна промишленост

  Металургия

 

 

 

 

 

 

 

Падане от височина

 

 

 

 

 

Цялото  тяло ЛПС за предотвратяване

или възпиране на падане от височина

  Работа на скеле

  Монтаж на предварително произведени сглобяеми части

  Работа на стълбове

  Работа по покриви

  Работа по отвесни или наклонени повърхности

  Работа в кабини на високи кранове

  Работа във високо разположени кабини на складово подемно-транспортно оборудване

  Работа във високите части на сондажни кули

  Работа в шахти и канализационни тръби

 

 

 

 

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Поддръжка на инфраструктура

 

 

 

Вибрации

 

 

Ръце — под китките

Защитни ръкавици

 

 

— Работа с ръчно управляеми машини и инструменти

  Преработващи промишлености

  Строителни работи

  Работа по строителни съоръжения

 

 

 

 

Статичен натиск върху части от тялото

Колена (части от крака) Наколенки

 

— Поставяне на настилки от блокчета, плочки и павета

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

 

 

 

Стъпала

Обувки с бомбета

 

 

  Работи по разрушаване

  Обработване на товари

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Транспортиране и складиране

  Поддръжка

 

 

Механични наранявания (охлузвания, пробивни или порезни рани, ухапвания, контузни или прободни рани)

 

 

 

 

Очи и/ или лице Очила, защитни маски, лицеви щитове

  Работа с ръчно управляеми машини и инструменти

  Заваряване и коване

  Шлифоване и разрязване

  Работа с длето/ секач

  Експлоатация и преработване на скали

  Работа с машини за механична обработка на материали с отделяне на дребни частици

  Щамповане

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Производство на енергия

  Поддръжка на инфраструктура


 

 

  Преместване и натрошаване на отломъци

  Пръскане на абразивни вещества

  Ползване на храсторез или верижен трион

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия и дърводобивна и дървопреработвателна промишленост

  Каменоделство

  Градинарство

  Горско стопанство

 

 

 

 

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици при механични дейности

 

 

  Работа със стоманени рамкови конструкции

  Боравене с предмети с остри ръбове, различни от машини, при които има опасност от захващане на ръкавиците

  Редовно рязане с ръчен нож в производството и при работа в кланици

  Смяна на ножовете на режещи машини

  Горски дейности

  Градинарство

  Окачване на товари с товарозахващащи приспособления

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Поддръжка на инфраструктура

  Преработващи промишлености

  Хранително-вкусова промишленост

  Клане

  Горско стопанство

  Металургия

 

Предмишници

Защита на ръцете

 

— Обезкостяване и транжиране

  Хранително-вкусова промишленост

  Клане

Торс/ коремна област/ крака Защитна престилка, защитни гамаши Панталони, устойчиви на пробив (срязване)

 

 

  Редовно рязане с ръчен нож в производството и при работа в кланици

  Горски дейности

 

  Хранително-вкусова промишленост

  Клане

  Горско стопанство

 

 

 

Стъпала Обувки, устойчиви на пробив

 

 

  Груби строителни работи и пътно строителство

  Работа по разрушаване

  Кофражни и декофражни работи

  Горски дейности

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Горско стопанство

  Металургия

 

 

 

 

Заплитане и захващане

 

 

 

Цялото тяло Защитно облекло срещу риск от заплитане в движещи се части

 

 

  Самозаплитане в части на машини

  Защипване в части от машини

  Защипване на дреха в части от машини

  Завличане

  Машиностроене

  Производство на машини за тежки експлоатационни условия

  Инженерство

  Строителство

  Земеделие

  Металургия

ФИЗИЧНИ — ШУМ

 

Шум

Уши

  Работа с метални преси

  Работа с пневматични пробивни машини

  Металургия

  Промишлено производство


 

Предпазни средства за защита на слуха

  Работа на наземния персонал на летищата

  Работа с електрически инструменти

  Взривни работи

  Работа по набиване на пилоти

  Работа с дърво и текстил

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Авиационна промишленост

  Миннодобивни дейности

ФИЗИЧНИ — ТЕРМИЧНИ

 

Топлина и/ или пламък

Лице/ цяла глава Заваръчни маски, каски/ шапки против топлина или огън, защитни качулки против топлина и/ или пламък

  Работа при наличие на висока температура, лъчиста топлина или огън

  Работа със или в близост до разтопени вещества

  Работа с пистолети за заваряване на пластмаса

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Услуги по поддръжка

  Промишлено производство

Торс/ коремна област/ крака Защитна престилка, защитни гамаши

  Заваряване и коване

  Леене

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Услуги по поддръжка

  Промишлено производство

Ръце — под китките Защитни ръкавици против топлина и/ или пламък

  Заваряване и коване

  Работа при наличие на висока температура, лъчиста топлина или огън

  Работа със или в близост до разтопени вещества

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Услуги по поддръжка

  Промишлено производство

Предмишници

Ръкави

  Заваряване и коване

  Работа със или в близост до разтопени вещества

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Услуги по поддръжка

  Промишлено производство

Стъпала Обувки при топлина и/ или пламък

— Работа със или в близост до разтопени вещества

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Услуги по поддръжка

  Промишлено производство

Цяло тяло/ част от тялото

Защитно облекло при топлина и/ или пламък

— Работа при наличие на висока температура, лъчиста топлина или огън

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия

  Горско стопанство

 

 

 

 

 

Студ

Ръце — под китките Защитни ръкавици при студ

Стъпала

Обувки при студ

  Работа на открито при крайно тежки условия на студ

  Работа в камери за дълбоко замразяване

  Работа с криогенни течности

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Хранително-вкусова промишленост

  Земеделие и рибарство


 

Цяло тяло/ част от тялото, включително глава Защитно облекло при студ

  Работа на открито при студено време

  Работа в камери за дълбоко замразяване

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Хранително-вкусова промишленост

  Земеделие и рибарство

  Транспортиране и складиране

ФИЗИЧНИ — ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поразяване от електрически ток (пряк или непряк контакт)

Цялата глава Електроизолацион ни каски

Ръце — под китките Електроизолацион ни ръкавици Стъпала Електроизолацион ни обувки

Цялото тяло/ ръце

— под китки/ стъпала Токопроводящи ЛПС за носене от опитни лица при работа под електрическо напрежение при напрежение с номинална мощност на системата до 800 kV~ (променливо) и до 600 kV– (постоянно)

  Работа под електрическо напрежение или в близост до тоководещи части под електрическо напрежение

  Работа по електрическа уредба

  Производство на енергия

  Пренос и разпределение на електрическа енергия

  Поддръжка на промишлени съоръжения

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

 

 

 

 

 

Статично електричество

Ръце — под китките Антистатични ръкавици

Стъпала Антистатични/ токопроводящи обувки

Цялото тяло Антистатично облекло

  Боравене с пластмаса и каучук

  Наливане, събиране или товарене в резервоар/ контейнер

  Работа в близост до елементи с голям натрупан заряд като лентови транспортьори

  Боравене с взривни вещества

  Промишлено производство

  Фуражна промишленост

  Инсталации за пакетиране в чували и опаковане

  Производство, съхранение и транспорт на взривни вещества

ФИЗИЧНИ — ЛЪЧЕНИЯ

 

 

 

Нейонизиращи лъчения, включително слънчева светлина (освен пряко наблюдение)

 

 

Глава

Шапки и каски

 

 

— Работа на открито

  Риболов и земеделие

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

 

 

Очи

Защитни очила и защитни маски

  Работа с лъчиста топлина

  Експлоатация на пещи

  Работа с лазер

  Работа на открито

  Заваряване и рязане с газова горелка

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Промишлено производство

  Риболов и земеделие

  Здравни грижи


 

 

  Стъклодувни работи

  Бактерицидни лампи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялото тяло (кожа) ЛПС против Ултравиолетови лъчи от естествени и изкуствени източници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа на открито

  Електрозаваряване

  Бактерицидни лампи

  Ксенонови лампи

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Производство на енергия

  Поддръжка на инфраструктура

  Риболов и земеделие

  Горско стопанство

  Градинарство

  Хранително-вкусова промишленост

  Производство на пластмаси

  Полиграфическа промишленост

  Здравни грижи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йонизиращи лъчения

Очи

Защитни очила/ полумаски против йонизиращи лъчения

Ръце — под китките Защитни ръкавици против йонизиращи лъчения

 

 

  Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

  Работа в областта на медицинската радиодиагностика

  Работа с радиоактивни продукти

 

  Здравни грижи

  Ветеринарни грижи

  Инсталация за радиоактивни отпадъци

  Производство на енергия

 

 

Торс/ коремна област/ част от тялото Защитна

престилка срещу рентгенови лъчи

/наметало/ жилетка/ пола срещу рентгенови лъчи

 

 

 

 

 

  Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

  Работа в областта на медицинската радиодиагностика

  Здравни грижи

  Ветеринарни грижи

  Дентални грижи

  Урология

  Хирургия

  Интервенционна радиология

  Лаборатории

 

 

Глава

Защита за главата и шапки ЛПС за защита напр. от развиване на мозъчни тумори

 

 

 

 

— Медицински работни места и съоръжения с рентгеново лъчение

  Здравни грижи

  Ветеринарни грижи

  Дентални грижи

  Урология

  Хирургия

  Интервенционна радиология

Част от тялото ЛПС за защита на щитовидната жлеза

ЛПС за защита на половите жлези

 

  Работа със съоръжения с рентгеново лъчение

  Работа в областта на медицинската радиодиагностика

 

  Здравни грижи

  Ветеринарни грижи

Цялото тяло

  Работа в областта на медицинската радиодиагностика

— Производство на енергия


 

Защитно облекло против йонизиращи лъчения

— Работа с радиоактивни продукти

— Инсталация за радиоактивни отпадъци

ХИМИЧНИ РИСКОВЕ

(включително наноматериали) 

 

Рискове

Засегната част на тялото Вид ЛПС

Примерни дейности, при които може да е необходимо използването на съответния вид ЛПС (*)

 

Промишленост и сектори

ХИМИЧЕСКИ — АЕРОЗОЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твърди (прахове, изпарения, дим, фибри/ влакна и наноматериали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихателна система Приспособления за защита на дихателните пътища от частици

 

 

 

  Работа по разрушаване

  Взривни работи

  Шлифоване и полиране на повърхности

  Работа при наличие на азбест

—Употреба на материали, състоящи се от/съдържащи наночастици

  Заваряване

  Почистване на комини

  Работа по футеровката на пещи и разливните кофи, където може да се отделя прах

  Работа в близост до чугунотеците на високи пещи, където може да се отделят изпарения на тежки метали

  Работа в близост до шихтоподаването на високи пещи

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Миннодобивни дейности

  Железодобивна и стоманодобивна промишленост

  Металургия и дърводобивна и дървопреработвателна промишленост

—Автомобилна промишленост

  Каменоделство

—Фармацефтична промишленост

  Здравни услуги

  Приготвяне на цитостатици

Ръце — под китките Защитни химически ръкавици и защитни кремове като допълнителна/ спомагателна защита

 

 

  Работа при наличие на азбест

  Употреба на материали, състоящи се от/ съдържащи наночастици

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Поддръжка на промишлени съоръжения

 

 

 

Цялото тяло Защитно облекло против твърди частици

  Работа по разрушаване

  Работа при наличие на азбест

  Употреба на материали, състоящи се от/ съдържащи наночастици

  Почистване на комини

  Производство на средства за растителна защита

  Строителство на сгради

  Изграждане на строителни съоръжения

  Корабостроене

  Поддръжка на промишлени съоръжения

  Земеделие

 

 

 

Очи

Очила и защитни маски, лицеви щитове

 

 

 

  Дърводелство

  Пътно строителство

  Миннодобивна промишленост

  Металургия и дърводобивна и дървопреработвателна промишленост

  Изграждане на строителни съоръжения


 

 

 

 

 

 

 

Течни (аерозоли/пари и мъгли)

Дихателна система Приспособления за защита на дихателните пътища от частици

  Обработка на повърхности (напр. лакиране/ боядисване, абразивноструйна обработка)

  Почистване на повърхности

  Металургия

  Промишлено производство

  Автомобилен сектор

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици при боравене с химикали

  Обработка на повърхности

  Почистване на повърхности

  Работа с пулверизирани течности

  Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекциращи средства и корозионни почистващи вещества

 

  Металургия

  Промишлено производство

  Автомобилен сектор

 

Цялото тяло Защитно химическо облекло

  Обработка на повърхности

  Почистване на повърхности

  Металургия

  Промишлено производство

  Автомобилен сектор

ХИМИЧНИ — ТЕЧНОСТИ

Потапяне Пръски, пулверизирани течности и струи

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици при боравене с химикали

  Работа с пулверизирани течности

  Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекциращи средства и корозионни почистващи продукти

  Боравене с материали за покрития

  Дъбене

  Работа във фризьорски и козметични салони

  Работа в химични лаборатории

  Текстилна и шивашка промишленост

  Сектор по почистването

  Автомобилостроене

  Козметичен сектор и фризьорство

  Металургия

 

Предмишници Защитни ръкави при боравене с химикали

 

— Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекциращи средства и корозионни почистващи продукти

  Чистене

  Химическа промишленост

  Сектор по почистването

  Автомобилостроене

 

Стъпала

Защитни химически ботуши

  Работа с пулверизирани течности

  Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекциращи средства и корозионни почистващи продукти

  Текстилна и шивашка промишленост

  Сектор по почистването

  Автомобилостроене

 

 

 

Цялото тяло Защитно химическо облекло

 

  Работа с пулверизирани течности

  Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекциращи средства и корозионни почистващи продукти

  Работа в химични лаборатории

  Чистене

  Химическа промишленост

  Сектор по почистването

  Автомобилостроене

  Земеделие

  Металургия

ХИМИЧНИ — ГАЗОВЕ И ПАРИ

 

 

 

 

 

 

 

Газове и пари

 

 

 

 

 

Дихателна система Приспособления за защита на дихателните пътища от газове

  Обработка на повърхности (напр. лакиране/ боядисване, абразивноструйна обработка)

  Почистване на повърхности

  Работа в помещения за ферментация и дестилация

  Работа в цистерни и автоклави

  Работа в контейнери, ограничени пространства и промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото може да съществуват рискове от отравяне с газ или недостиг на кислород

  Почистване на комини

  Металургия

  Автомобилен сектор

  Промишлено производство

  Сектор по почистването

  Производство на алкохолни напитки

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Химическа промишленост


 

 

  Дезинфекциращи средства и корозионни почистващи вещества

  Работа в близост до газови конвертори и газови тръбопроводи на високи пещи

— Нефтохимическа промишленост

 

 

 

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици при боравене с химикали

 

 

 

  Обработка на повърхности

  Почистване на повърхности

  Работа в помещения за ферментация и дестилация

  Работа в цистерни и автоклави

  Работа в контейнери, ограничени пространства и промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото може да съществуват рискове от отравяне с газ или недостиг на кислород

  Металургия

  Автомобилен сектор

  Промишлено производство

  Производство на алкохолни напитки

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Химическа промишленост

  Нефтохимическа промишленост

 

 

 

 

 

 

 

Цялото тяло Защитно химическо облекло

 

 

 

  Обработка на повърхности

  Почистване на повърхности

  Работа в помещения за ферментация и дестилация

  Работа в цистерни и автоклави

  Работа в контейнери, ограничени пространства и промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото може да съществуват рискове от отравяне с газ или недостиг на кислород

  Металургия

  Автомобилен сектор

  Промишлено производство

  Производство на алкохолни напитки

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Химическа промишленост

  Нефтохимическа промишленост

 

 

 

Очи

Очила и защитни маски, лицеви щитове

 

 

  Боядисване чрез разпръскване

  Дърводелство

  Миннодобивни работи

  Автомобилен сектор

  Промишлено производство

  Миннодобивна промишленост

  Химическа промишленост

  Нефтохимическа промишленост

 

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ 

 

Рискове

Засегната част на тялото Вид ЛПС

Примерни дейности, при които може да е необходимо използването на съответния вид ЛПС (*)

 

Промишленост и сектори

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) — АЕРОЗОЛИ

 

 

 

 

Твърди частици и течности

 

 

 

Дихателна система Приспособления за защита на дихателните пътища от частици

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ


 

 

 

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

  Биохимично производство

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици против микроорганизми Цяло тяло/част от тялото

Защитно облекло против биологични агенти

Очи и/ или лице Защитни очила и защитни маски, лицеви щитове

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) — ТЕЧНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пряк и непряк контакт

 

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици против микроорганизми Цяло тяло/част от тялото

Защитно облекло против биологични агенти

Очи и/ или лице Защитни очила и защитни маски, лицеви щитове

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани (ухапвания, ужилвания)

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

  Горско стопанство

 

 

 

 

 

 

 

Пръски, пулверизирани течности и струи

 

 

 

 

 

 

 

Ръце — под китките Защитни ръкавици против микроорганизми

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост


 

 

 

 

 

 

 

 

Предмишници Защитни ръкави против микроорганизми

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпала/ крака Защитни калцуни, ботуши и гамаши

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

 

 

 

 

 

 

 

Цялото тяло Защитно облекло против биологични агенти

 

 

 

 

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ (съдържащи се в) — МАТЕРИАЛИ, ХОРА, ЖИВОТНИ И ДР.

 

 

 

 

Пряк и непряк контакт

Ръце — под китките Защитни ръкавици против микроорганизми Цяло тяло/ част от тялото

Защитно облекло против биологични агенти

Очи и/ или лице

 

 

 

  Работа, включваща контакт с човешко тяло и с животински течности и тъкани (ухапвания, ужилвания)

  Работа при наличие на биологичен агент

  Здравни грижи

  Ветеринарни клиники

  Лаборатории за клиничен анализ

  Научноизследователски лаборатории

  Домове за стари хора

  Домашна помощ

 

 

Защитни очила и защитни маски

 

  Пречиствателни станции за отпадни води

  Завод за преработка на отпадъци

  Хранително-вкусова промишленост

  Горско стопанство

 

ДРУГИ РИСКОВЕ

 

Рискове

Засегната част на тялото Вид ЛПС

Примерни дейности, при които може да е необходимо използването на съответния вид ЛПС (*)

 

Промишленост и сектори

 

 

 

 

Липса на видимост

 

 

Цялото тяло

ЛПС за визуално сигнализиране за присъствието на ползвателя

Работа в близост до движещи се превозни средства

Работи по полагане на асфалтова настилка и очертаване на пътна маркировка

Работи по железопътни линии

Управление на превозни средства

Работа на наземния персонал на летището

Строителство на сгради

Изграждане на строителни съоръжения

Корабостроене

Миннодобивни дейности

Транспортни услуги и превоз на пътници

 

 

 

 

 

 

Недостиг на кислород

 

 

 

Дихателна система Изолиращи приспособления за защита на дихателните пътища

Работа в затворени пространства

Работа в помещения за ферментация и дестилация

Работа в цистерни и автоклави

Работа в контейнери, ограничени пространства и промишлени газови пещи с напречно горене, доколкото може да съществуват рискове от отравяне с газ или недостиг на кислород

Работа в шахти, канализационни тръби и други подземни съоръжения, свързани с канализацията

 

Производство на алкохолни напитки

Изграждане на строителни съоръжения

Химическа промишленост

Нефтохимическа промишленост

Дихателна система Водолазна екипировка

— Работа под вода

— Изграждане на строителни съоръжения

 

 

 

 

 

Удавяне

 

 

 

 

Цялото тяло Спасителна жилетка

 

 

 

Работа във или в близост до вода

Работа в морето

Работа на самолет

Риболовна промишленост

Авиационна промишленост

Строителство на сгради

Изграждане на строителни съоръжения

Корабостроене

Докове и пристанища

 

 

Министър на труда и социалната политика                                                                     Министърна здравеопазването