Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Обучение на КУТ и ГУТ 2024 г. Първоначалното онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за представители в комитетите и групите по условия на труд съгласно чл.7

Първоначално обучение на КУТ и ГУТ
 

Цена: 36.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!

Основание за провеждане на обучението:
е предназначено за: представители в Комитетите и Групите по условия на труд съгласно изискванията на чл. 7. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ и се провежда в едномесечен срок от избирането им.

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато първоначално обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета и/или Групата по условия на труд.
Издаваното удостоверение от преминаване на онлайн първоначалното обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Първоначалното онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за:
 • Представители в Комитетите и Групите по условия на труд;
 • Ръководители от структурните звена в предприятията;
 • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Специалисти по безопасност и здраве;
 • Отделите на Човешки ресурси;
Наличието на лице, или лица, преминали обучение на Групите и Комитетите по условия на труд се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда във всички фирми с персонал над 5 служителя /работника, без значение от предмета им на дейност.

Програма на първоначалното обучение на КУТ и ГУТ
Програмата на дистанционното първоначално обучение на Представители в Комитетите и Групите по условия на труд отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:
 • Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа.
 • Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: работодател, длъжностни лица, работещи.
 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
 • Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.
 • Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности; определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.
 • Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд; съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР).
 • Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
 • Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
 • Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Докладване на потенциални инциденти. Разследване на злополуки и професионални заболявания. Застраховка за риск трудова злополука.
 • Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи. Условия за предоставяне на безплатна храна, намалено работно време и допълнителен годишен отпуск.
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва по банковата сметка на:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@zbut.bg