Нови информационни бюлетини за наноматериалите и практически инструменти за управление на опасните вещества

Във връзка с кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA изготви нови информационни бюлетини по две важни теми в тази област

Нови информационни бюлетини за наноматериалите и практически инструменти за управление на опасните вещества

Във връзка с кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA изготви нови информационни бюлетини по две важни теми в тази област.

Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място — разглежда важната роля на тези ресурси за ограничаване на експозицията на вредни вещества на работещите с тях. Този бюлетин описва и съдържа препратки към множество действащи инструменти от базата данни, които могат да бъдат използвани за ефективно управление на здравето и безопасността.

Произведени наноматериали на работното място — предоставя информация и съвети за управление на рисковете, произтичащи от бързоразвиващите се технологии. Наноматериалите се използват в много сектори и може да имат редица токсични ефекти. Този нов информационен бюлетин представя основните факти.

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 

Този информационен бюлетин съдържа обобщена информация за това как трябва да се третират произведените наноматериали на работното място. Те съдържат много малки частици и са потенциално токсични.

Информационният бюлетин представя подробна информация за относимото законодателство на ЕС, разглежда възможното въздействие на наноматериалите върху здравето, предоставя полезни съвети на работодателите за предотвратяване и свеждане до минимум на риска от експозицията на работещите с такива материали и описва основните пътища на експозиция: вдишване, контакт с кожата и поглъщане. Принципът STOP може да бъде използван за предотвратяване или намаляване на експозицията на наноматериали и информационният бюлетин изброява практически мерки, които могат да бъдат предприети в съответствие с този принцип.