Образец на длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика - насоки за разработване и образец. Изготвянето на длъжностната характеристика е задължителна част и продължение на трудовия договор. Празна бланка за длъжностна характеристика. Изтеглете образец на длъжностна характеристика 2020 година

Образец на длъжностна характеристика

2019-03-09

Изготвянето на длъжностната характеристика е задължителна част към трудовия договор. В съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекс на труда (КТ) работодателят е длъжен при сключването на трудовия договор да връчи на работника / служителя длъжностна характеристика за изпълняваната работа по длъжност, като дата на сключване на е и дата на длъжностната характеристика.


Длъжностната характеристика няма задължителни нормативно регламентирани реквизити като това не важи за трудовия договор. Добрите практики при разработването на длъжностна характеристика, гарантират добрите взаимоотношения между работодател и служител /работник:


Един от задължителните реквизити на всеки един трудов договор е наименованието на длъжността, която наетия служител / работник ще изпълнява. Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД). Логическото следване е длъжностната характеристика на първо място да съдържа кода и наименованието на длъжността, за която се отнася, съгласно (НКПД).


Подробно се описват задължения, които специфични за всяка конкретна длъжност. При разработването на длъжностните характеристики следва да се има предвид, че всяка длъжност се индивидуализира предимно с вида и естеството на включените в нея трудови задължения.
Съобразяването с това обстоятелство при изготвяне на длъжностните характеристики в предприятието има голямо практическо значение. 

Например:
При трудов спор във връзка с правилното провеждане на процедурата по подбор при съкращение на щата съдът решава дали две длъжности са различни или сходни помежду си. Съдът сравнява обема и съдържанието на трудовите задължения, включително и всички изисквания, включени в техните характеристики.


Задължително се определя на кого е подчинена длъжността, както и от кого получава задачи, на кого се отчита, на какъв период от време и по какъв начин, с кои други длъжности в предприятието си взаимодейства, с кои други организации осъществява връзка и др.;


Описват се материалните и финансови отговорности, които длъжността носи, включват се и задълженията по безопасността и здраве при работа, провеждане на периодични медицински прегледи, опазване имуществото и активите на фирмата / предприятието, опазване фирмената тайна и поверителната информация както и др.;


Освен задължения по длъжностна характеристика, работниците и служителите имат и права. Редно е информацията за техните права също да част от длъжностната характеристика. Права в този раздел може да включват правата по нормативи, като например правото на служителя / работника да му бъде предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, също оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.
Разбира се трябва да се спази фирмената политика, могат да се заложат и вътрешно-фирмени правила, които дават определени права на конкретна длъжност или на всички длъжности.


Следва да се опише работния ден ( работно време, почивки ), както и битовите придобивки и привилегии, които конкретната длъжност ползва.

Например:
Служебен телефон, периодични медицински прегледи, ползване на фирмена почивна база, автомобил, транспортно обслужване, отстъпки / ваучери за храна и т.н.

Изисквания за длъжността.
Изискванията за длъжността могат да се разделят в няколко основни групи:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието, трудов опит


Например:
Владеенето на специфичен софтуер, компютърна грамотност, шофьорска книжка, категория, владеенето на чужд език и др.


Например:
Способност за работа самостоятелно и в екип, комуникативност както и др.


- кодекс на труда;
- закон за счетоводството;
- закон за движение по пътищата;
- правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............


Следва длъжностната характеристика да бъде връчена срещу подпис на служителя / работника и да бъде написана датата на връчването. Необходимо е да присъства подпис на работодателя за утвърждаване на длъжностната характеристика. Задължително е и подписа на назначеното лице.

На кратко:
Длъжностната характеристика предоставя информация относно квалификационните и образователните изисквания за заемане на длъжността, необходимото ниво на езикова подготовка, организационните връзки и взаимоотношения в рамките на съответното структурно звено, професионален опит на работника / служителя, подробно описване на неговите трудови задължения, необходимостта от познаване на нормативни актове и други документи, свързани с изпълнението на работата и други специфични изисквания.


Кодекса на труда не ограничава работодателя да променя длъжностната характеристика в хода на трудовото правоотношение. Ако се налага промяна на длъжностната характеристика работодателя следва да довежда до знанието на работника или служителя всички промени, съответна работника или служителя от своя страна да дава своето съгласие, което удостоверява с полагането на подпис върху новата характеристика както и отбелязването на датата, на която е запознат с нея.
В личното досие на работника или служителя се съхраняват всички екземпляри от длъжностни характеристики, които са връчване и подписани, удостоверяващи, че той се е запознал към даден момент с актуалното съдържание на документа.


Определянето на изискванията за заемане на длъжност е целесъобразен акт за работодателя и той не подлежи на съдебен контрол или на контрол от страна на държавните контролни органи.
Когато промени някое условие (изискващи се образование, квалификация, правоспособност, владеене на език и пр.), а заемащият длъжността работник / служител не отговаря на новото изискване, работодателят може да прекрати трудовото правоотношение на основание на съответстващата разпоредба.


(.doc)
(.docx)