Обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и здраве. Обучение на Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ. Координаторът по безопасност и здраве. ЗБУТ 2024

Обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството2019-01-05
Цена: 78.00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква обучение и документ за ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
  • Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
  • Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
  • Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва
: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Въпрос: Какъв е срока на валидност на удостоверение за координатор по безопасност и здраве? Какви са изискванията към доказателствата за общ професионален опит в областта на строителството и със завършен курс КБЗ или еквивалент на позиция Инспектор / Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: Удостоверенията /Сертификатите, издавани за преминат курс Координатор по безопасност и здраве в строителството по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. Бр. 37 от 2004 г.) са със срок на валидност 1 (една) календарна година.

Въпрос: Задължително ли трябва да се изписва валидността на срока на удостоверението за Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: При представяне на удостоверение за Координатор по безопасност и здраве където е нужно е важно доказването на срока му на валидност 1 (една) календарна година.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)

e-mail: info@zbut.bg 
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.