Обучение по първа долекарска помощ

Първа долекарска помощ. Обучение по първа долекарска помощ. Курс по първа долекарска помощ. Курс по първа помощ. Обучение първа помощ. Правила при първа помощ.Онлайн обучение по първа долекарска помощ 2024 г.

Обучение по първа долекарска помощ
Цена: 30.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!

2019-05-01
Основание за провеждане на обучение по :
✔️В съответствие с чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:
 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
 • Мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.
✔️В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
✔️В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • работници и служители от производствени предприятия и фирми;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
✔️Теоретичната информация е на написана на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са класифицирани стъпка по стъпка в ясни и логично описание.

Съдържание на обучението по първа долекарска помощ:
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по първа долекарска помощ изисква от:
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" ( Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Сертификационен одит за издаване на международно валидни ISO сертификати
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2004
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO (ИСО) Сертификация
На завършилите курса се издава , съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg