Обучение по първа долекарска помощ

Първа долекарска помощ,Обучение по първа долекарска помощ,Курс по първа долекарска помощ,Курс по първа помощ,Обучение първа помощ,Правила при първа помощ


2018-07-18 10:44:31
Основание за провеждане на обучение по :
✔️В съответствие с чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:
 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
 • Мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.
✔️В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
✔️В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • работници и служители от производствени предприятия и фирми;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
✔️Теоретичната информация е на написана на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са класифицирани стъпка по стъпка в ясни и логично описание.

Съдържание на обучението по първа долекарска помощ:
От кого се изисква това обучение и документ?
 • Наличието на лице, или лица, преминали обучение по първа долекарска помощ изисква от:
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" ( Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Сертификационен одит за издаване на международно валидни ISO сертификати
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2004
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO (ИСО) Сертификация
✔️На завършилите курса се издава ⚠️, съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на Удостоверение са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)
e-mail: info@zbut.bg

✔️Как да се запиша за обучение в онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.

✔️Регистрирайте се на сайта - ZBUT.BG - Обучение по първа долекарска помощ
Изберете под страница Регистрация, рубрика Регистрация (или Регистрация в менюто за вход) и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е три имена, валиден адрес за електронна поща и парола.Моля уверете се, че данните са точни! Независимо от броя на обученията, в които ще се запишете Вие се нуждаете от само една регистрация! Изпратете заявка за записване в избрано от вас обучение.
Изберете под страница Обучения ЗБУТ. Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата заедно със съответни кратки описания.
Към всяко обучение има бутон Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за поръчка. Той изисква потвърждение на цялостната заявка за записване на обучение. Можете да изпратите или да откажете заявката.
Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от негов мениджър.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа фактура за плащане на избраните от вас обучения. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.
Фактура за направено плащане ще налична веднага след полученият превод от вас на под страница ⚠️Файлове за изтегляне.

✔️Активиране на Обучение по първа долекарска помощ
Активиране на обучението е автоматично като получавате на посоченият от вас е-mail адрес, че избраното от вас обучено е активирано и може да започнете обучението.

✔️Обучение по първа долекарска помощ
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница Започни Обучение, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Бутон Започни обучението от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн (дистанционно) обучение.

✔️Обучението за първа долекарска помощ при работа завършва с изпитен тест.
След последната лекция, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към лекциите и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на под страница ⚠️Файлове за изтегляне ще е налично сканирано копие на Удостоверението и по куриер ще получите оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес (за наша сметка).

✔️Издавани документи за Обучение по първа долекарска помощ
Удостоверение които се издават след завършване на обучението, е същият както и при редовната форма на обучение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на обучението, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение. Получавате удостоверение за успешно преминало онлайн (дистанционно) обучение при правилен отговор на над 75% от въпросите.

✔️Провеждане на онлайн (дистанционно) Обучение по първа долекарска помощ
След заплащане в под страница Започни обучение във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава ❗60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн (дистанционно) обучение. Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail: info@zbut.bg
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо. Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
✔️Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в под страница Решени тестове във Вашият профил веднага след попълването.⚠️Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение за преминато Обучение по първа долекарска помощ, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75%.
⚠️Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД