Определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 г.

Определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 г.. Трудоустрояване 2019 г. Трудоустрояване. Крайния срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 година е 31.01.2019 г.

Определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 г.Задължения на работодателя относно места за трудоустрояване 2019 г.
⚠️Крайния срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 година е 31.01.2019 г. 
Вижте кратка процедура
Как да определим места за трудоустрояване?

Определянето на местата за трудоустрояване се извършва съвместно със Службата по трудова медицина;

Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване:
 • чл. 315 от Кодекса на труда.
 • чл. 2 от Наредба за трудоустрояване.
 • Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (Обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. - в сила от 14.05.2012 г.) .
Изисквания:
 • Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
 • Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
 • Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
Процедура:
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване съгласно (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
Председател:
 • Ръководителят на предприятието;
Членове:
 • Представителите на работниците и служителите (членове на КУТ, представители на синдикална организация);
 • Органът по безопасност и здраве при работа;
 • Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.
За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията по трудоустрояване.
В заповедта за създаване на комисията трябва да бъде указан и конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване.

На заседание на Комисията по трудоустрояване, документирано с протокол, се определят:
Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).

Възможно е тези решения да се оформят в един документ (списък) със следното съдържание:
 • Определени работни места/длъжности.
 • Брой работни места по чл. 315 от Кодекса на труда.
 • Брой трудоустроени.
 • Брой здрави лица, заемащи работни места, определени за трудоустрояване на работещи с намалена работоспособност.
 • Брой незаети работни места, обявени като свободни.
 • Като не заети се посочват и длъжностите, определени като работни места за трудоустрояване, заети от здрави лица.
Препис от документа се изпраща в:
 • Службата по трудова медицина, с която имате договор за обслужване
Важно! 
от 01.01.2019 година
Тази информация НЕ се изпраща до териториалното поделение на Агенцията по заетостта!