Отговори на най-често задаваните въпроси в Колцентъра на МТСП по време на извънредното положение

Отговори на най-често задаваните въпроси в Колцентъра на МТСП по време на извънредното положение. На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени? Какви са възможностите за издаване на болничен за карантина?Как ще се плащат месечните помощи за деца?

Отговори на най-често задаваните въпроси в Колцентъра на МТСП по време на извънредното положение

2020-04-07

Министерството публикува и отговорите на най-често задаваните въпроси:
 • На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени? 
 • Какви са възможностите за издаване на болничен за карантина?
 • Как ще се плащат месечните помощи за деца?
1.На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени?
 • При затворени детски градини и училища, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му има право по своя преценка да ползва платен или неплатен отпуск. В този случай работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска. Същите права има и работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му.

2. Могат ли работниците и служителите да бъдат принуждавани да ползват неплатен отпуск?

 • Работодателите не могат да принуждават служителите си да ползват неплатен отпуск. Неплатен отпуск може да се ползва, само когато работникът или служителят е поискал това. По време на извънредното положение работодателите имат право едностранно да предоставят ползването на половината от платения годишен отпуск.

3. Работниците и служителите имат ли право на допълнителен отпуск във връзка с извънредното положение?

 • Законът за мерките и действията по време на извънредното положение не предвижда нов вид „допълнителен" отпуск.

4. Работниците и служителите имат ли право да ползват платен годишен отпуск?

 • Работниците и служителите имат право да ползват платен годишен отпуск без разрешение от работодателя само ако попадат в обхвата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и попадат сред следните категории: 
 • бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 • майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 • работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 
 • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 
 • работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 
 • трудоустроен работник или служител; 
 • работник или служител, който страда от заболяване (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест. 
Всички останали работници и служители ползват платен годишен отпуск с разрешение от своя работодател.

5. По време на извънредното положение ще се изплаща ли месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания?

 • Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по реда на Закона за хората с увреждания. Тази оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. 
 • Хората с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на пенсионна възраст, както и хората, навършили пенсионна възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК) ползват правата по закона пожизнено независимо от определения в експертното решение срок. Срокът на действие на индивидуалната оценка в тези случаи, както и издадена такава въз основа на пожизнено експертно решение е 5 години от датата на издаването й.

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Освен това се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете на действие на индивидуалните оценки, които са с определен срок и изтичат по време на извънредното положение.

Предвид на посочените разпоредби и с оглед на тяхното прилагане продължава изплащането на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания по съответния ред. В допълнение, при обявено извънредно положение хората могат за заявяват изготвяне на оценка, съответно предоставяне на вид подкрепа.

6. Какво се случва с месечните и еднократни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца?

 • Отпуснатите помощи, срокът на които изтича между 01.02 и 13.03 или до края на срока на извънредното положение се удължават служебно до края на месеца, в който изтича срока на извънредното положение.
7. Имат ли право на обезщетение за безработица съкратените от работа поради намаляване на работата заради коронавируса?
 • Съгласно Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
• са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
• не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професиFнална пенсия по чл. 168;
• не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда.

8. Какви са възможностите за издаване на болничен за карантина?

 • Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст се полагат до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството. 
 • Парично обезщетение за временна неработоспособност поради карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи се изплаща за: 
 • времето, за което осигуреният е под карантина; 
 • времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година.