Оценка на риска за нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19

Оценка на риска идентифицира опасности, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Оценка на риска за нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19

Оценка на риска идентифицира опасности, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
Биологични агенти са микроорганизми, включително онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност.

Близък контакт се определя като:
 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (например ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (например при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (например класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства, или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт, може да се определят и други или всички пътници в самолета).
Обща характеристика и класификация
SARS-CoV-2 е вирус от семейството на коронавирусите , който причинява тежък остър респираторен синдром. Заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19.

Начин на предаване
Според известните към момента данни предаването на вируса става главно чрез дихателни капчици когато хората кихат, кашлят или издишват. 
Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни.
На този етап е известно, че вирусът може да се предаде, когато заразените лица проявят грипоподобни симптоми. Все още обаче няма достатъчно данни дали леките или асимптоматични случаи могат да предават вируса.

Класификация на биологичния агент
Коронавирусите са класифицирани в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа в група 2.
Трябва, обаче, да се има предвид, че SARS-CoV-2 е от групата на коронаворусите, но изцяло нов тип и към момента показва характеристиките на биологичен агент група 4, а именно:
„Биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение."

Анализ на риска
 • Към момента на изготвяне на оценката на риска Европейският център за превенция и контрол на заболяванията отчита следния риск от разпространение и последици (Daily Risk Assessment - https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation):
Освен това рискът от по-леко заболяване и последващото въздействие върху социалната и свързаната с работата дейност се счита за висок.
 • Рискът от поява на междуобщностно предаване на COVID-19 в ЕС се счита за много висок.
 • Рискът от широко разпространено предаване на COVID-19 от националната общност в ЕС е висок.
 • Рискът, свързан с предаването на COVID-19 в здравните и социалните институции с голям брой уязвимо население, се счита за висок.
 • Рискът за хора от ЕС/ЕИП, пътуващи / пребиваващи в географски зони с предполагаемо разпространение в общността е много висок.
Освен това се посочва, че е от съществено значение да се въведат мерки за забавяне на разпространението на вируса сред населението.
Работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.
Рискът за работещите от заразяване с COVID-19 и разпространение се определя като висок, изискващ прилагането на незабавни мерки.

Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса (COVID-19) за световен проблем, в страната е обявено извънредно положение. В момента не са известни методи за профилактика и лечение на заболяването.
Прогнозите за преодоляване на пандемичната криза варират от 1 до 4 и повече месеци. Разпространението на вируса може да предизвика сериозни затруднения в работата на предприятията от всички икономически дейности и влошаване на икономическите показатели на страната като цяло. Със сигурност всеки работодател ще предприеме мерки за предотвратяване на разпространението на вируса в предприятието му.

Във връзка с това отправяме към Вас следните препоръки:
 1. Определете кризисен екип (работна група, щаб) или длъжностни лица (в малките и средни предприятия) за планиране, организиране и контрол на мерките за справяне с коронавируса. Включете в него представители на работещите (напр. от ГУТ или КУТ).
 2. Преценете рисковете за дейността на предприятието. Идентифицирайте потенциалните източници и възможните огнища за разпространение на вируса. Източници на риск могат да бъдат: 
 • заболели работници и служители, лица пътували в страни и региони с разпространение на вируса;
 • лица с контакти със заболели в т.ч. членове на семействата им;
 • огнища - местата за събиране на големи групи хора.
 1. Определете уязвимите групи персонал - лицата с ЕР на ТЕЛК и доказани заболявания на дихателната система, сърдечносъдови и онкологични заболявания, бременни и лица на възраст над 60 г.
 2. Разпространете информационни материали и указания за безопасно поведение на персонала. Проведете извънреден инструктаж на работещите, като ги запознаете с рисковете и мерките за предпазване от заразяване (без събиране на големи групи от хора).
 3. Провеждайте онлайн и с конферентни връзки дейности, като общи събрания, конференции, семинари, обучения, оперативки и други подобни при възможност.
 4. Осигурете необходимите средства за защита на работещите (маски, ръкавици, резервно работно облекло за изпиране на използваното), отделно съхранение на работното облекло и защитните средства и др.
 5. Определете дейностите, които могат да се изпълняват дистанционно, разпределете работата и изпратете вкъщи работещите от дома. Въведете, където е възможно, гъвкаво работно време, сменен режим на работа и други форми, с оглед намаляване на персонала, работещ в едно помещение.
 6. Използвайте възможностите на трудовото законодателство, за да създадете организация на работата, която не позволява събирането на множество хора на едно място в предприятието, с оглед намаляване на прекия контакт както между работниците и служителите, така и между тях и клиентите на работодателя. Помислете за въвеждане на надомна и/или дистанционна работа, където е възможно. При възможност да се регламентира работата от разстояние (от дома).
 7. Създайте подходяща организация на работата, включително въвеждане на променливо работно време, използване на свободни работни помещения и др. Когато се въвежда променливо работно време, определете различни за работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така от една страна ще се избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга - няма да се прекъсне ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата.
 8. Присъственото полагане на труд да се извършва при спазване на строги мерки, на основа на издаване на заповед от страна на мениджмънта на компанията за задължителни мерки, които трябва да се спазват от служителите и работниците с цел превенция:
 • Раздаване на адекватни лични предпазни средства на всички служители и работници, регулярна дезинфекция на работните помещения, регулярна дезинфекция на ръцете, прекратяване на ползването на посуда за многократна употреба;
 • Строг ежедневен контрол на входа на производственото предприятие и мониторинг на здравословното състояние на служителите и работниците;
 • Ограничаване на командировки и срещи, както във фирмата, така и с клиенти и доставчици. Използване на скайп, вайбър и други методи за провеждане на конферентна връзка по интернет.
 1. Определете критичните дейности (процеси, поръчки), както и организационните и технологични процеси, които не могат да бъдат прекратени, или които ще бъдат от особено значение за бъдещата дейност на предприятието. Определете и минимално необходимия персонал за продължаване на работата на предприятието в екстремни условия. Разработете варианти на работа в намален и силно намален състав.
 2. Ако в предприятието има свободни помещения, обособете нови работни места за работниците и служителите си така, че да се ограничи възможността голям брой работници и служители да полагат труд в едно помещение и да се осигури достатъчно пространство с оглед намаляване на контактите между тях. Възможно е да се ограничи прекият контакт между работещите в едно помещение чрез поставяне на вътрешни прегради.
 3. Определете и осигурете ограничаване на необходимите организационни контакти (срещи, заседания, при предаване на работната смяна, на местата за хранене и др.). Определете реда за хранене, ако поддържате столови и места за хранене, с мерки за ограничаване на контактите и мерки, насочени към обслужващия персонал, допълнителни мерки за хигиена.
 4. Определете специални мерки и изисквания към външните лица (шофьори, доставчици) по целия маршрут и за времето на пребиваването им в предприятието за ограничаване и обезопасяване на контактите. Определете подходящи мерки за фирми/външни лица, работещи продължително на територията на предприятието и правила за безопасни комуникации между работещите и външните лица.
 5. Създайте процедура, определете и обзаведете обособено помещение, при установени случаи на заразени лица - работник със симптоми (температура над 37,3 С, суха кашлица и затруднено дишане), до явяване на здравните служби, на заболели или със съмнение за заболяване по време на работа лица. Поддържайте списък на заболелите лица. Направете план при положителна проба на такъв работник, да има общ режим на информиране на ръководителите на засегнатите лица, в т.ч. с цел оперативно установяване на кръга от контактни лица в съответното дружество.
 6. Определете периодичността на събиране на кризисния екип за оценка на ситуацията и проверка за изпълнение на плана за действие.
 7. Следете за изявленията и материалите и спазвайте разпорежданията и препоръките на Националния кризисен щаб.
 8. Изгответе план за действие с конкретни мерки, запознайте с него всички работещи и контролирайте изпълнението му. Ползвайте услугите на лекарите от службата за трудова медицина.
 9. При невъзможност за организация на работата по посочените по-горе начини, помислете за възможност да пуснете служителите в платен или неплатен отпуск, в зависимост от ситуацията.

Приложения - Източник: АИКБ

1. 10 прости правила за предотвратяване на разпространението на Коронавирус.

2. Как да предпазим себе си и околните?

3. Как се пренася COVID-19?

4. Коронавирус или грип.

5. Указания към персонала.

6. Примерен план за действие.

7. Примерна заповед за мерките за превенция.

8. Примерна инструкция за действие при работещи с прояви на симптоми на коронавирус, настъпили на работното място.

9. Заповед за външни посетители в предприятието.

10. Бъдете отговорни към Вашето здраве и здравето на останалите! (инфографика)


Нов инструмент OiRA в помощ на оценката на рисковете на работното място поради пандемията от COVID-19

С постепенната отмяна на наложените поради пандемията от COVID-19 ограничения много предприятия и организации планират безопасно връщане на работното място.  на EU-OSHA разработи специален инструмент в помощ на този процес.

Този интерактивен инструмент може да помогне за идентифицирането, оценяването и управлението на рисковете, поставени от COVID-19, за да се гарантира, че работещите ще се върнат на работа в безопасна и здравословна среда. В оценката са обхванати широк кръг ситуации, включително ситуациите, при които работещият показва симптоми на COVID-19, а също как да се осигури физическа дистанция на работното място и как да се организира работният процес с външни доставчици на услуги.

Инструментът OiRA във връзка с COVID-19 е достъпен за националните партньори на OiRA, които могат да го приспособят към националните си разпоредби и ситуации. За някои сектори на икономическа дейност ще се наложи препоръките на OiRA да бъдат допълнени с по-специфични изисквания.

Използвайте 

За повече материали и насоки във връзка с конкретни сектори посетете

COVID-19: Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите

William Cockburn, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, (EU-OSHA)

Светът на труда е сериозно засегнат от пандемията с COVID-19 и преодоляването на последиците изисква консолидация на всички участници в обществото. Предприятията, работодателите и социалните партньори трябва да дадат своя принос, за да могат работещите, техните семейства и обществото като цяло да бъдат защитени.

 

Европейската агенция за безопасност и здраве към Европейския съюз предлага незадължителни насоки за безопасното и поетапно възобновяване на трудовите дейности, които да бъдат в подкрепа на работодателите и работниците.

Насоките включват общи, принципни препоръки за безопасност в процеса на възстановяване на трудовата заетост, сред които препоръки към:

 • Оценката на риска от експозицията на на COVID-19 и въвеждане на подходящи мерки за здравето на работещите, за възобновяване на работата, справяне с отсъствията от работа, работата и управлението от къщи и др.;
 • Ангажирането на работещите за оценка на рисковете и разработването на ответни действия;
 • Полагането на грижи за работещи лица, които са били болни, и търсенето на съвети относно начина и точния момент на тяхното връщане на работа;
 • Планирането и обучението за бъдеще, с планове за действие в извънредни и кризисни ситуации, свързани с възможно спиране и възобновяване на стопанска дейност;
 • Поддържането на добра информираност за епидемията от утвърдени и квалифицирани доставчици на инфомация.

Насоките включват и списък с ресурси от различни държави с конкретни препоръки към заетостта в над десет големи сектора и професии, сред които: строителство, търговия на дребно, храни, транспорт, поддръжка и битови услуги, отдих и развлечения, образование, фризьорство, услуги в областта на здравеопазването и грижите, полиция и затвори и други. 

Линк към насоките на български език: 

https://osha.europa.eu/bg/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


COVID-19 - Завръщане на работното място - Адаптиране на работните места и защита на работещите

2020-06-06