Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Закон за здравословни и безопасни условия на труд.Промени в наредбата за ЗБУТ.Закон за безопасни условия на труд

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

В Брой: 97 на ДВ от дата 5.12.2017 г. са приети промени в Закона за здравословни и безопасни условия е на труд:
  • чл. 15, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия;
  • контрол върху дейностите на Службата по трудова медицина;
  • оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество в Националния съвет по условия на труд;
Вече е факт изменение на Закона за здравословни и безопасни условия от дата 05.12.2017г.
Съгласно чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия, § 2 отменя изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия пред териториалната дирекция Инспекция по труда по адреса на регистрация на предприятието. 
Спира се подаване на уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия при липса на промени, които не изискват подаване на нова декларация.
След промените от 05.12.2017г. ще важи следното:
  • Ако има промени, се подава нова декларация;
  • Ако няма промени не се подава нито декларация, нито уведомление;
В чл. 25а, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия са направени промени Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съгласно разпоредба на чл. 25а, ал.4 от Закона за здравословни и безопасни условия, стандартите за дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Националния съвет по условия на труд
Прието е оптимизиране на дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Прието е Националния съвет по условия на труд (НСУТ) да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда (НСИТ).