Промени в осигуряването през 2019 г.

Бюджет на ДОО.Обществено осигуряване.Осигурителен праг.Осигуряване.Заплата.Работна заплата.Пенсии.Бюджет 2019.Приложение № 1 към чл. 9, т. 1.Приложение № 2.Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.Икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.Минимален осигурителен доход.Минимален осигурителен праг 2019 г.НОИ

Промени в осигуряването през 2019 г.

В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г. , е обнародван г. В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравето. 

В същия брой е обнародван и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Кои са по-съществените промени в осигуряването през 2019 г., които предстоят: 
 

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО на нивото от 2018 г. 
• Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношението между осигурителите и осигурените лица., като те остават съответно 60 към 40 на сто. 
За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове (МОП). Без налагане на административно увеличение на МОП при планирано увеличение на минималната работна заплата с 9,8 на сто, средното увеличение на МОП през 2019 г. е около 4,7 на сто. / през 2018 г. беше около 6,8 на сто /

- (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)
 • Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв. 
 • Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 400 лв. 
 • Увеличава се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2600 лв. на 3000 лв. 
 • Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно

 • За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". 
 • Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. - 1400 лв . / За 2018 г. беше 1 300 лв ./ 
 • Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. се запазва 8 на сто 
В КСО се разширява кръгът на лицата , задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Към чл. 4 ал. 3 се прибавят и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - това са лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци.
 • Увеличава се от 3 на 5 работни дни срокът за деклариране на трудовата злополука пред НОИ 
 • Отменя се чл. 4 в ал. 1 т. 9 с цел да се уредят заварените случаи и съответно да прецизират действащите разпоредби за провеждане на обучението на специализантите / 
 • Чл. 4. (1) ) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: 9.специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето / 

 • Запазва се дневният минимален размер на обезщетението за безработица - 9 лв. , и дневният максимален размер на обезщетението за безработица - 74,29 лв. 
 • Запазва се паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 380 лв . 
 • Запазва се размерът на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице . - 540 лв. 
 • И през 2019 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна выраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане. 
 • Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО - първите три работни дни се изплащат от осигурителя , а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособноспа - от ДОО. 
 • Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, и при бременност и раждане и безработица - 24 месеца. 

 • За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169 на 1,2. 
 • От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително се увеличават с 5,7 на сто. 
 • От 1 юли 2019 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто). 
 • От 1 юли 2019 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 125,58 на 132,74 лв. ( увеличение с 5,7 на сто). 
 • От 1 януари 2019 г. се увеличава максималният осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии до 30 юни 2019 г. остава 910 лв., а от 1 юли 2019 г. става 1200 лв. /от 1 юли на всяка следваща календарна година - в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година/ 
 • От 1 януари 2019 г. се променя формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент, като се дефинира максималната му стойност.