Система ще определя рисковия потенциал на 4 групи предприятия

От нивото на риск зависи през какъв период инспекторите по труда ще проверяват обектите на контрол.Предприятията в България ще бъдат разделени на четири основни групи при оценката на техния рисков потенциал според изготвената окончателна методика

Система ще определя рисковия потенциал на 4 групи предприятия


От нивото на риск зависи през какъв период инспекторите по труда ще проверяват обектите на контрол

Предприятията в България ще бъдат разделени на четири основни групи при оценката на техния рисков потенциал според изготвената окончателна методика по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ". Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 

Предвижда се предприятията от всяка група да бъдат групирани в няколко нива на риск, от което ще зависи честотата на проверките на Инспекцията по труда. Оценените като най-рискови предприятия ще бъдат проверявани поне веднъж в рамките на година, а следващата група - на две години. Предприятията, които в най-голяма степен изпълняват законодателството, могат да не бъдат посетени от инспектори по пет и повече години.

В едната група за оценяване на потенциала са обособени обектите на контрол от всички икономически дейности, за които има натрупани данни за дейността им, включително и от контролната дейност на Инспекцията по труда. Предприятията, които тепърва започват да развиват дейност, са друга група, чийто рисков потенциал ще бъде оценяван специално. 

Третата обособена група обекти на контрол, които ще се оценяват, са тези от сектор „Строителство". Дейността е високорискова и специфична предвид кратките срокове, в които приключват отделните етапи при строително-монтажните работи. Също заради своята специфика, отделно ще се оценяват и обектите на контрол, които са част от предприятия с изнесени териториални структури.

Самата оценка на рисковия потенциал и групирането на обектите на контрол според нивото му ще се извършва от специален софтуер, чието изграждане предстои. Той ще анализира различни показатели, определени в методиката. Ще се имат предвид статични показатели, свързани с пазара на труда - икономическата дейност, в която действа предприятието, брой заети, териториално разположение на обекта на контрол и др. 

Други показатели, по които ще се оценява той, са динамичните, т.е. резултатите от контролната дейност, които като цяло ще имат по-висока относителна тежест при оценката, данните за трудовия травматизъм, подадени сигнали за нарушения и т.н. Всяко установено нарушение също ще има различна тежест при оценката. В строителството например необезопасените обекти при работа на височина, както и работата без трудов договор ще повишават най-много рисковия потенциал на обектите на контрол.

Иновативният за България метод за оценка на рисковия потенциал ще даде възможност при планирането на контролната дейност с приоритет да се проверяват най-рисковите обекти на контрол според направената оценка. Запазва се и планирането на експертно ниво, от инспекторите по труда съвместно със социалните партньори. 

Така ще се планират например проверките от периодичния контрол, който обхваща обекти на контрол с високорискови производства и дейности. Такива обекти се проверяват задължително през различни периоди в рамките на една година.

Източник: