Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в ЕС 2017 г.

Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в страните от ЕС 2017Tablica s minimalnite stavki zaplata rabotno vreme otpuski v stranite ot es 2017 g.Минимални ставки 2017 г.Работно време.Отпуски

Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в ЕС 2017 г.
Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в страните от ЕС 2017 г.

В бр. 2 на Държавен вестник от 6.1.2017 г. бе обнародвана

Съгласно наредбата условията на труд, уговорени в допълнителното споразумение/ трудовия договор, не може да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, условията на работа на непълнолетните лица, на бременните жени, на кърмачките и на лицата с намалена работоспособност.

В тази връзка Инспекция по труда публикува таблица с минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство.