Тест за проверка на знанията по Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения

Тест за проверка на знанията по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v /Дв. бр. 21 от 11.03.2005 г./ потвърждаване / придобиване на квалификационна група. Курсове за придобиване и продължаване срока на валидност квалификационна група по електробезопасност. Обучение по ЗБУТ. Измерване фактори на работната среда. Измерване на импеданс. Тестове за квалификационна група

Тест за проверка на знанията по Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения

Тест за проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V


ТЕСТ
За проверка на знанията по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (Дв. бр. 21 от 11.03.2005 г) потвърждаване/придобиване н
а ............ квалификационна група, дата: ................. г.

Фирма:.....................................................................
Име, презиме, фамилия на изпитвания:.....................................................................
Длъжност:............................................................................................................
Месторабота:.........................................................................................................
Трудов стаж по специалността:.................................................................................
Притежавана квалификационна група:........................................................................

Примерни въпроси за проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V
Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение, образец по Приложение № 3 към чл. 26 ал. 1 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват от упълномощени от работодателя лица:
Веднъж годишно
Не се проверяват
На три месеца
Веднъж на пет години

Инструктажът на работното място преди възлагане на самостоятелна работа е:
препоръчителен
желателен
задължителен
не е задължителен

Периодичният инструктаж се провежда от лицето отговорно за електрообзавеждането (енергетика), не рядко от:
Веднъж годишно
Един път на три месеца
Всеки месец
Eжедневно

Заземяването на тоководещи части се осъществява посредством стационарни и преносими заземители:
непосредствено след проверката за отсъствие на напрежение;
непосредствено след изключване на напрежението;
без изключване на напрежението
без изключване на напрежението, ако се поставят предупредителни табели

Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с:
с технически изправен стандартен указател за съответното напрежение или с преносим волтметър
с лампа с нажежаема жичка (контролна лампа) като указател за напрежение
с фазомер
не се проверява

Лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под въздействието на опиати:
се допускат до работа само с придружител
се допускат до работа
се допускат до работа след инструктаж
не се допускат до работа

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:
освобождаване на пострадалия, по възможно най-бързия начин от напрежението, под което е попаднал, като лицето, извършващо освобождаването вземе необходимите мерки срещу попадане под напрежение
уведомява се ръководството
уведомява се личния лекар
събира се бригада от поне 4 човека

До лекарската помощ на пострадал от електрически ток:
трябва да продължи до пристигането на лекарски екип или до транспортирането му в здравно заведение
продължава до пристигане на ръководителя
започва след постъпването в болница
започва след пристигане на лекаря

Всеки свързан с обслужването на електрически съоръжения, машини, уреди, апарати и устройства трябва да:
знае как да оказва първа медицинска помощ на пострадал от електрически ток до предаването му на медицински екип
чака медицински екип като охранява пострадалия
уведомява писмено здравното заведение, че има пострадал от ел. ток
не е длъжен да оказва до лекарска помощ

Дължината на захранващите кабели на ръчни инструменти се ограничава до:
2 m.
3 m.
6 m.
10 m.

Когато напрежение над 1 kV до 20 kV не може да бъде изключено, се поставят временни ограждения на разстояние от тоководещите части не по-малко от:
0,1 m
0,35 m
0,6 m
1,5 m

Заварчиците трябва да имат свидетелство за правоспособност и да притежават не по-ниска от:
Първа квалификационна група.
Втора квалификационна група.
Трета квалификационна група.
Четвърта квалификационна група.

Какво представлява фибрилацията на сърдечния мускул?
Сърцето/сърдечният мускул спира да се движи.
Сърцето започва да се свива и разпуска 50-60 пъти в секунда.
Сърцето започва да трепти, вместо да се свива и разпуска.
Сърцето/сърдечният мускул се свива и разпуска с честота 1 - 1,5 Нz.

Какво е Електро травма?
Травма получена по време на работа в електрическа уредба.
Травма, предизвикана от въздействието на ел. ток или електрическата дъга.
Травма, предизвикана от протичането на електрически ток през тялото на човек.
Явление, характеризиращо се със съвкупност от електро травми.

Кои са основните причини за електро травматизма?
Неспазване на правилата и проявено невнимание от страна на работещите.
Използване на ръчни и преносими електрически инструменти.
Извършване на работи с частично или без изключване на напрежението.
Извършване на работите без изключване на напрежението, за които не се прилагат специални мерки за безопасност.

Кое помещение е с повишена опасност за поражение от електрически ток?
В което влажността на въздуха е по-голяма от 75%
В което температурата надвишава постоянно или периодично +35°С.
В което подовете се мият или мокрят често в рамките на работното време.
В което има възможност за докосване на човек до металния корпус на електрическите съоръжения.

Правилникът (ПБЗРЕУЕТЦЕ), В сила от 29.08.2004г. НЕ се прилага за:
Длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи;
Диспечерските служби на електропреносната и електроразпределителните мрежи;
Външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи;
Работещи под напрежение над 1000 V, когато работещият има потенциала на тоководещата част, до която непосредствено се допира, но е изолиран от земята.

При изпълнение на работи в електрически уредби и мрежи от персонал на външна фирма:
Координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от работодателя-собственик на уредбата/мрежата
Координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от работодателя на външната фирма.
Координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от диспечерската служба.
Координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от националната електрическа компания.

Когато външна фирма извършва работа с използване на електрическа енергия на обекта:
Външната фирма ползва стационарни електрически табла и захранващи кабели на собственика на уредбата, отговарящи на съответните нормативни изисквания.
Външната фирма ползва собствени временни електрически табла и захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания.
Собственика на уредбата предоставя временни електрически табла и захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания.
Се забранява използването на временни електрически табла и захранващи кабели.

С нареждане при напрежение над 1000 V могат да се извършват:
Всички работи по електрически уредби, табла и съоръжения.
Работи без изключване на напрежението, за които се предвижда поставяне на временни ограждения.
Работи без изключване на напрежението, за които се предвиждат специални мерки за безопасност.
Работи без изключване на напрежението, за които не трябват специални мерки за безопасност и поставяне на временни ограждения.

Срокът на действие на наряда се определя за времето, необходимо за извършване на работата, но не трябва да превишава:
5 календарни дни.
10 календарни дни.
15 календарни дни.
20 календарни дни.

Когато се налагат прекъсвания на работата, нарядът:
Остава в действие, ако условията за извършване на работата не се променят.
Остава в действие, независимо от това дали условията за извършване на работата остават същите или се променят.
Нарядът се закрива, независимо от това дали условията за извършване на работата остават същите или се променят.
Нарядът се закрива и се издава нов наряд.

Подготвящ работното място (обезопасяващ) при работа с наряд може да бъде лице от Оперативен, Оперативно-ремонтен персонал с не по ниска от:
II-ра Квалификационна група при напрежение до 1000 V; III-та Квалификационна група при напрежение над 1000 V.
III-та Квалификационна група при напрежение до 1000 V; IV-та Квалификационна група при напрежение над 1000 V.
IV-та Квалификационна група при напрежение до 1000 V; V-та Квалификационна група при напрежение над 1000 V.
II-ра Квалификационна група при напрежение до 1000 V; IV-та Квалификационна група при напрежение над 1000 V.

Изпълнителят на работата по наряд носи отговорност за:
Определяне на състав на бригадата, който да може да извърши възложената работа.
Цялостно и правилно изпълнение на указаните в наряда мерки за обезопасяване на работното място.
Приемане на обезопасеното работно място в съответствие със записаното в наряда.
Провеждане на инструктаж на членовете на бригадата по условията за извършване на работата и за взетите мерки за безопасност.

При прекъсване на работата по наряд в течение на работната смяна (според условията на работа, хранене и др.):
Бригадата се извежда от работното място от изпълнителя на работата
/наблюдаващия, а табелите, огражденията и заземителите остават по местата си.
Бригадата се извежда от работното място от допускащият до работа, а табелите, огражденията и заземителите остават по местата си.
Бригадата се извежда от работното място от изпълнителя на работата
/наблюдаващия, а табелите, огражденията и заземителите се свалят.
Бригадата се извежда от работното място, а табелите, огражденията и заземителите се свалят и наряда се закрива.

Кое от изброените по-долу действия не е част от мерките срещу нежелано включване на електрическото захранване?
Сваляне на предпазителите.
Поставяне на табелки на основите на свалените предпазители.
Механично застопоряване и заключване на задвижванията.
Проверка за отсъствие на напрежение.

Електро защитните средства при напрежение до и над 1000 V се делят на:
Основни и Допълнителни.
Лични и Колективни.
Диелектрични и Антистатични
Преносими и Стационарни

При работа в пожаро и взривоопасна среда се използват:
Електрически инструменти от клас I или концентрации под 20 % от долната граница на взривяемост (ДГВ).
Електрически инструменти от клас II или концентрации под 20 % от долната граница на взривяемост (ДГВ).
Взривозащитени електрически инструменти или концентрации под 20 % от долната граница на взривяемост (ДГВ).
Електрически инструменти с изолирани ръкохватки или концентрации под 20 % от долната граница на взривяемост (ДГВ).

Работа с с ръчни електрически инструменти от подвижни стълби се извършва на височина не по-голяма от:
1,5 m
2,5 m
3,5 m
4,5 m