Трудова Медицина

Трудова медицина,Оценка на риска,Измервания,Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа


Служба по Трудова Медицина Медик Консултинг ООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма.
Единствени ние на българския пазар даваме гаранции за качество, коректност и точност. Ние ще вникнем във всяка една Ваша дейност и ще работим за решаването на конкретни индивидуални проблеми.
Представяне на услугите, относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, СТМ Медик Консултинг ООД.

✔️Взаимното партньорство е в две основни направления - изготвяне на изискуемата по закон документация и решаване на конкретни проблеми при подобряване на условията на труд и други вътрешнофирмени проблеми.
Ние от СТМ Медик Консултинг ООД декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Възложителя.

✔️Службата по трудова медицина към Медик Консултинг ООД Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година до 3 години, включващо пълния както задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на МЗ (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта.

✔️За обслужване от СТМ се сключва двустранен договор. Всички цени са в лева. В цената не е включен ДДС. В цената влизат всички консумативи като и командировъчните на нашите експерти.
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия⚠️.
✔️Отчитайки Вашата отговорност за здравето на Вашите служители, подобряване условията на работната среда както и намаляване на професионалните рискове във Вашата фирма, Медик Консултинг ООД Ви препоръчва едногодишно комплексно обслужване. При това обслужване СТМ определя последователността както и програмата за изпълнение на дейностите, като допълва или съкращава дейности в зависимост от спецификата на Вашата дейност и действащата нормативната уредба.

Представяне на пакетни услуги на СТМ Медик Консултинг ООД
✔️Представяме Ви услугите, които СТМ Медик Консултинг ООД може да предложи за подобряване на Вашия бизнес!
Обслужване на Служба по трудова медицина включва:
 • Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) за всички длъжности;
 • Допълване на оценката при нови или промяна в длъжностите;
 • Преоценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
 • Програма за отстраняване или минимизиране на риска;
 • Консултиране определяне на измерванията на факторите на работната среда;
 • Информиране при промени в законодателството;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Анкетиране за реално установяване на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка.
 • Оценка на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Водене на здравни досиета на работещите;
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и предварителния медицински преглед;
 • Консултиране за насочеността на провежданите периодични медицински прегледи;
 • Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд;
 • Попълване на производствени характеристики в частта СТМ;
 • Подготовка на документи за трудоустрояване;
 • Насочване при трудови злополуки;
 • Определяне на точките за извършване на измервания на факторите на работната среда;
 • Оказване на помощ на Възложителя при организация на дейността за безопасност и здраве при работа;
 • Разработване на пълен набор от инструкции;
 • Консултиране на въпросите по ЗБУТ
 • Техническа помощ при проверка от ИТ
 • Консултиране и насоки за попълване на Декларация по чл. 15;
✔️Офертни цени за обслужване за период от една година - ⚠️Актуализирани Януари 2018 година⚠️
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД, Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), както и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта. 
 • За обслужване от СТМ Медик Консултинг ООД се сключва двустранен договор. 
 • Всички цени са в лева. 
 • Посочени цени са без включен ДДС. 
 • В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти. 
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия. 
 • ⚠️Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат отделно от клиента.
✔️За сключване на едногодишен договор със Служба Трудова Медицина включващ и Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.):

Брой служители - Цена за годишно обслужване (нов клиент) без ДДС
 • 1 брой 70,00 без ДДС
 • 2 броя 100,00 без ДДС (Обща такса)
 • 3 броя 135,00 без ДДС (Обща такса)
 • 4 броя 160,00 без ДДС (Обща такса)
 • 5 броя 175,00 без ДДС (Обща такса)
 • 10 броя 300,00 без ДДС (Обща такса)
 • 20 броя 435,00 без ДДС (Обща такса)
 • 30 броя 552,00 без ДДС (Обща такса)
 • Над 30 броя цена при запитване

Брой служители - Цена за годишно обслужване (подновяване на договор) без ДДС
 • 1 брой 60,00 без ДДС
 • 2 броя 90,00 без ДДС (Обща такса)
 • 3 броя 110,00 без ДДС (Обща такса)
 • 4 броя 130,00 без ДДС (Обща такса)
 • 5 броя 150,00 без ДДС (Обща такса)
 • 10 броя 280,00 без ДДС (Обща такса)
 • 20 броя 397,00 без ДДС (Обща такса)
 • 30 броя 496,00 без ДДС (Обща такса)
 • Над 30 броя цена при запитване
⚠️За численост на персонала над 100 души цените за цялостно обслужване се договарят
Забележка: На посочени цени се начислява ДДС( Медик Консултинг ООД е регистрирано лице по смисъла на ЗДДС).

⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ:
Цена за изработване на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ , Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) и чл.15 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за строителен обект. При изработване на оценка на риска задължително се предоставя:
 • Фирма Възложител - ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
 • Фирма Изпълнител - ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
 • Фирми Подизпълнители - ЕИК , Длъжности с код по НКИД; 
 • План за безопасност и здраве;
 • Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска. 
 • Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. 
 • Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включването на нови в процеса на работа. 
 • При извършване на СМР на територията на работещо предприятие оценката на риска се извършва съвместно с неговия ръководител. 
 • Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира. 
 • При извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работната среда.
 • 100,00 без ДДС

⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ:
Цена за изработване на Оценка на риска  на работа от разстояние в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);:
 • 50,00 без ДДС

⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА:
Цена за извършване само на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) за длъжност е както следва:
Брой длъжност/и - Цена за Оценка на риска без ДДС
 • 1 брой - 50,00 без ДДС
 • 2 броя - 80,00 без ДДС
 • 3 броя - 90,00 без ДДС
 • 4 броя - 110,00 без ДДС
 • Над 5 длъжности - 120,00 без ДДС +10,00 без ДДС за всяка длъжност

⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЛИЦА ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ:
Подготовка на документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години. При изработване на оценка на риска задължително се предоставя:
 • Три имена;
 • ЕГН;
 • Дата на издаване на лична карата;
 • Адрес по лична карта;
 • Документ за преминат предварителен медицински преглед с изходящ номер на медицинското заведение;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години;
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.
 • Копие (заверено „Вярно с оригинала") на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години
 • Резултатите от Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.), на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Цена за подготовка на документи: 50,00 лева без ДДС за едно лицe

Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд от „Медик Консултинг" ООД е както следва:
Цена за подготовка на документи по ЗБУТ без ДДС:
До 5 служители - 140,00 без ДДС
Над 6 служители - 160,00 без ДДС 
Над 50 служители - 200,00 без ДДС