Трудов договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок на изпитване,болничен по време на срок на изпитване,прекратяване договор със срок на изпитване,трудовият договор със срок за изпитване


2018-07-16 07:58:32
:
Основание:
Описание:
Предварителни условия
 • При работодателя да има свободна бройка или длъжност (работно място), чийто титуляр отсъства, като основанието за от­съствието е без значение.
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на трудов договор със срок за изпитване, в която предлага уговорка със срок за изпитване. Към молбата представя всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Работодателят или определено от него длъжностно лице изготвя проект на , в който задължително посочва дали е за определен, или неопре­делен срок. Това обстоятелство се обозначава по следния начин - „чл. 67, ал. 1 или чл. 68, ал. 1, т. 1-5 КТ във връзка чл. 70, ал. 1". Проектът на договора се връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му.
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - ра­ботник или служител и работодател, и с това се счита за сключен.
 • В тридневен срок, считано от сключването му, рабо­тодателят изпраща Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на НАП, заедно с приложеното към него Придружително писмо.
Забележка: 
 • Считано от 01.01.2008 г., вт. 8 „ Основание на договора " от Указания за попълване на уведомление за сключен трудов договор/допълнително споразумение код „07" е отменен, поради което трудовите договори с условие за изпитване се регистрират като срочни или безсрочни в зависимост от основа­нието, на което са сключени.
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор със срок за изпитване и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП.
Срокове:
 • Срокът за изпитване е определен в максимална граница до шест месеца - чл. 70, ал. 1 КТ. Страните определят по споразуме­ние конкретния срок, но той не може да надвишава шест месеца. Преценката за продължителността на срока за изпитване се прави при сключването на трудовия договор и не може да се изменя.
Правни последици:
 • Възниква трудово правоотношение въз основа на сключения трудов договор със срок за изпитване. Работникът или служителят може да започне работа в 7-дневен срок от получаване на екземп­ляр от трудовия договор и уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ или в изрично уговорения от страните срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в оп­ределения от Кодекса на труда срок, счита се, че трудовото правоотношение не е възникнало.
Документи:
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор със срок за изпитване 
Вх. №.......... /............ г. До...............................................................
(директор, управител, председател и др.)
на..........................................................
(предприятие, учреждение, кооперация и др.)
гр. (с.)...................................................
МОЛБА
от.................................................................. ЕГН............................
(трите имена по документ за самоличност)
живущ/а................................................................................................................................................................................................................................................................................
(точен адрес)
Уважаеми(а) господин(жо)........................................................................................................................................
Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предпри­ятие на длъжност ............................................... (посочва се наименованието на длъжността или работата) със срок за изпитване.............................. (посочва се срокът, който не може да бъде повече от 6 месеца)
Притежавам диплома №.................... /.......................... , издадена от..........................................................(посочва се учебното заведение) за завършено................................................. образование. (висше, колеж, средно, основно образование)
Притежавам документ за правоспособност..................................................................................................
Владея чужди езици........................................................................................................................................
(посочва се какъв език и в каква степен се ползва (писмено и/или говоримо)
Имам натрупан трудов (служебен) стаж общо .... г.... м...... д.
Имам осигурителен стаж................ г.............. м........... д.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена. Прилагам следните документи:
1...........................................................................................................................
2...........................................................................................................................
гр.(с.).................................
                    (дата)

С уважение:...........................
                (подпис на лицето)

ОБРАЗЕЦ
на трудов договор със срок за изпитване 
...........................................................................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№........../.........20...г.
Днес, 20... г., в гр. (с.)......................, на основание чл. 67, ал. 1 или едно от основанията по чл. 68, ал. 1, т. 1-5 КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда между:
1. ................................................................................. гр. ..........................., ул. ............................................................. № ..... ЕИК по регистър ЕИК ........................... наричан Работодател, представляван от ........................................................................ ЕГН .....................................
(директор, управител, мениджър и др.)
и
2. ...........................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ..............л.к. № ..................издадена от .............................., на ................ или ЛН за чужденец .........................със завършено .......................... образование, специалност ..............................., диплома №................................., издадена от................................, квалификация.....................................................притежавана научна степен ..................................... Общ трудов стаж ............г ..............м ..................д., в т.ч. по специалността ............................осигурителен стаж ...............г .................м ..................д., наричан Работник/Служител, се сключи този трудов договор.
Работодателят възлага, а Работникът/Служителят приема да изпълнява длъжността ................................, код по НКПД-2011 .................. по длъжностна характеристика, с която Работникът/Служителят предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е .....................................................................................
Работното време за деня е ........................часа, за седмицата........................
Договорът се сключва за ..............................................................................
(неопределен срок, за определен срок, по заместване и т.н.)
Срокът за изпитване е ................................месеца.
Срокът за изпитване е в полза на ...............................................................
(посочва се в чия полза е срокът за изпитване)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ................ лв.(с цифри и думи)
Допълнителни възнаграждения:
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове
Работникът/Служителят има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
 • по чл. 155, ал. 4 КТ, в размер на .......................... работни дни;
 • по чл. 155, ал. 5 КТ, в размер на .......................... работни дни;
 • по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в размер на ................... работни дни;
 • по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, в размер на ................... работни дни;
 • по чл. 319 КТ, в размер на ................................. работни дни.
Работникът/Служителят ще постъпи на работа на ...............20....г.
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на ....................................................................................
Други условия:........................................................................................................


Работник/служител: .........................                                     Работодател:...........................
                                            (подпис)                                             (длъжност, подпис, печат)

Изготвил проекта на договора:
Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси":...................................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител:.....................
Юрисконсулт:.........................
Ръководител „Човешки ресурси": .......................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ............................20...г.

Връчил:..........................                 Получил:..................
                      (подпис)                                      (подпис)
Работникът или служителят постъпи на работа на...........20...г.