Удостоверение от Инспекция по Труда по ЗОП

Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки

Удостоверение от Инспекция по Труда по ЗОП


От 01.10.2019 г. възложителите по обществени поръчки и бенефициентите на безвъзмездна помощ вече могат да получат достъп до системата за Електронни удостоверения и сами да създават необходимите им удостоверения за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство.

Право на такъв достъп имат административни органи, юридически лица и търговски дружества, които са възложители по обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); 
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 
други органи, които по силата на нормативен акт имат право да изискват удостоверяване на обстоятелства относно спазване на трудовото законодателство.

Достъпът се осигурява след подаване на писмено заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИА ГИТ.

Когато заявлението е от административни органи, то се подава през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) - от административни органи. При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Юридически лица и търговски дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП, подават заявления писмено на хартиен носител на място в ЦУ на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков" №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа; по пощата или чрез куриер на същия адрес, както и по електронен път - ССЕВ или на електронната поща на ИА ГИТ: info@gli.government.bg

В заявлението Заявителите посочват свои служители, на които да бъде осигурен достъп до Системата за електронни удостоверения. За да могат да работят със системата, посочените служители трябва да имат квалифициран електронен подпис, издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на Заявителя. Съобщение за осигуряване на достъп се изпраща персонално на електронна поща на служителите, посочени в заявлението.

Повече информация за процедурата може да бъде намерена в сайта на ИА ГИТ, в рубриката Административно обслужване, под рубрика Система за електронни удостоверения С ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП.

Системата за електронни удостоверения ще продължи да бъде отворена и за участници в обществени поръчки, които също могат да генерират удостоверения по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Лица, имащи право на достъп: Административни органи, юридически лица и търговски дружества, които са:
 1. Възложители по обществени поръчки, по смисъла на чл. 5 от ЗОП;
 2. Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 3. Други органи, които по силата на нормативен акт имат право да изискват удостоверяване на обстоятелства относно спазване на трудовото законодателство.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:
Подаване на писмено заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИА ГИТ.

СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО

Канали за подаване на заявлението:

 • От административни органи – заявлението се изпраща през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • От юридически лица и търговски дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП – заявлението се подава:
  • Писмено на хартиен носител:
   • на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
   • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.
  • По електронен път:
   • през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
   • подписано с квалифициран електронен подпис и изпратено на електронната поща на ИА ГИТ: info@gli.government.bg

Със заявлението Заявителите посочват свои служители, на които да бъде осигурен достъп до Системата за електронни удостоверения. За да могат да работят със системата, посочените служители трябва да имат квалифициран електронен подпис, издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на Заявителя. Съобщение за осигуряване на достъп се изпраща персонално на електронна поща на служителите, посочени в заявлението.

Прекратяване на достъпа до Системата за електронни удостоверения

По преценка на Заявителя чрез подаване на уведомление до ИА ГИТ в свободен текст. Уведомлението се подава чрез същите канали, по които се подават и заявленията за осигуряване на достъп до системата. В уведомлението Заявителят посочва:

 1. Пълните имена и ЕГН на лицето, чийто достъп до системата желае да бъде спрян.
 2. ЕИК/БУЛСТАТ, на който е издаден квалифицираният електронен подпис на лицето.

ИА „Главна инспекция по труда“ си запазва правото да прекрати едностранно достъпа до Системата за електронни удостоверения при наличие на данни за нерегламентирано използване на достъпа. В тези случаи Заявителят се уведомява в срок до 3 работни дни от прекратяването на достъпа.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки или договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове или кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ.

ВНИМАНИЕ: Удостоверението се издава на физическото или юридическото лице – притежател на електронния подпис, с който се заявява то. Не използвайте електронния си подпис, за да създадете заявление/удостоверение на друго ЮЛ/ФЛ, тъй като системата няма да го позволи. Тя е настроена да вземе ЕИК или ЕГН от Вашия електронен подпис и да създаде/генерира УДОСТОВЕРЕНИЕ

Удостоверенията:

 1. по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки,
 2. по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
 3. за доказване на наличие или липса на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3, т. 8 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

които се генерират електронно с електронен подпис на заявителя или се издават от дирекциите „Инспекция по труда“ чрез подаване на заявление на място или изпратено по поща, или с лицензиран пощенски оператор, не носят подпис на длъжностното лице, издало удостоверението, и печат на Агенцията. В удостоверенията е посочен изходящ номер, генериран от електронната ни система, и код за достъп. Чрез кода за достъп заявителят или всяко трето лице, на което заявителят предостави кода за достъп, може да разгледа издаденото удостоверение на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Заявяване по електронен път – от 01.06 с новата електронна система Вие сами можете по всяко време да създавате необходимото Ви удостоверение, като за целта е необходимо единствено да имате валиден електронен подпис на физическото или юридическото лице, за което се издава удостоверението.

Електронен адрес на системата за „Електронни удостоверения“:

https://udostoverenie.gli.government.bg/

Електронен адрес за проверка на издадени удостоверения по код за достъп:

https://udostoverenie.gli.government.bg/

  pdf.gifРъководство за онлайн създаване на удостоверения.pdf (1.89 MB)

  • Заявяване на място - в нашите Дирекции „Инспекция по труда“ чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време от 09.00 до 17.30 служител в Дирекция „Инспекция по труда“ (формуляри/бланки на заявления можете да намерите в края на страницата).
  • Заявяване чрез изпращане на заявление по поща или по куриер – можете да изпратите по поща или по куриер заявление за издаване на удостоверението до нашите Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще Ви бъде изпратено/предоставено по посочения от Вас в заявлението начин (формуляри/бланки на заявления можете да намерите в края на страницата).

  Адреси на Дирекции „Инспекция по труда“

  Освен в Дирекции „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверението може да подавате на място, както и да изпращате по поща или по куриер и на адреса по седалище и адрес на управление на Агенцията (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

  ВАЖНО: Считано от 01.06.2018 г. ИА ГИТ спира да приема заявления за издаване на удостоверение, изпратени на електронна поща. Постъпилите след 31.05.2018 г. на електронна поща заявления няма да бъдат завеждани и обработвани.

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:

  • На място - на адреса на Дирекция „Инспекция по труда“, в която е подадено заявлението, в работното време на дирекцията.
  • По пощата - на посочения адрес за кореспонденция.
  • С куриер - на посочения адрес за кореспонденция (за сметка на заявителя)

  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

  При подаване на заявление на място в Дирекциите „Инспекция по труда“ или по седалище и адрес на управление на Агенцията или при изпращане на заявление по поща или по куриер - удостоверението се издава до два работни дни от получаване на заявлението. При необходимост от допълнителни проверки – до 7 календарни дни.

  Цена/такса за издаване – няма

   *Забележка: Удостоверението се издава на физически и юридически лица във връзка с:

  1.  Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА

  2.  Сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА;

  3.  Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА;

  4.  Инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА.

  За информация:
  тел.: 0700 17 670

  За технически въпроси:

  тел.: 02/8101 724