Учебна програма по Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения

Обучения за квалификационни групи. Електробезопасност до 1000 V и до и над 1000 V. Обучение за придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от I-ва до V-та степен за ръководен и изпълнителски състав съгласно:„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ – до и над 1000 V. Учебна програма по Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения

Учебна програма по Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения
Обучения за квалификационни групи по електробезопасност до 1000 V и до и над 1000 V

Обучение за придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от I-ва до V-та степен за ръководен и изпълнителски състав съгласно:
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V"
 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" - до и над 1000 V
Нa обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност подлежат, както следва:
Първа квалификационна група се изисква за лица, назначавани на работа, като:неелектротехнически персонал - общи и строителни работници, чистачи, такелажници, бояджии, монтажници, и др., работата на които е свързана с ремонт и обслужване на неелектрическата част на електрически уредби и мрежи, обхващаща сгради, покриви, строителни конструкции, В и К и други технически проводи (инсталации);работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник - зануляване, защитно заземяване или защитно изключване);ученици, стажанти от колежи и ВУЗ, както и всички новопостъпили без стаж в електрически уредби и мрежи на работа, която е свързана с тяхната експлоатация и ремонт.

Втора квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване, лица с неелектротехническа специалност, работата на които е свързана с ремонт и експлоатация на електрически уредби и мрежи, като кранисти, булдозеристи, шофьори и др., практиканти и стажанти от средни учебни заведения, колежи и ВУЗ с електротехническа специалност.

Трета квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:изпълнителски кадри, които самостоятелно извършват работи;оперативно - ремонтен персонал,лица които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група,допускащи, наблюдаващи или изпълнители на работа с наряд, настройчици на КИП и А, лаборанти в електролаборатории, специалисти по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др. Трета квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V се изисква за изпълнителски кадри - членове на бригада.

Четвърта квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като:лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация, профилактика и ремонт,издаващи наряди и отговорни ръководители, лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване.

Пета квалификационна група се изисква за лица, назначени на работа, като: ръководители и техни заместници, които ръководят практическата дейност по обслужване, ремонт и контрол на електрически уредби и мрежи,ръководен и оперативен персонал на диспечерски служби;дежурни инженери в електрически и топлофикационни централи;оперативно-ремонтен персонал, който ръководи работи в подстанции, възлови станции, трафопостове и електропроводни линии, както и извършване на оперативни превключвания при напрежение над 1000 V; издаващи наряди и нареждания, отговорни ръководители за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V; ръководители на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа.

ТЕМИ
Електро травматизъм. Въздействие на електрическия ток върху човека - 2 часа 
Фактори влияещи върху поражението от електрически ток - 3 часа 
 • сила на тока, преминаващ през човека;
 • продължителност на преминаване на тока през човека;
 • път на тока през тялото на човека;
 • вид и честота на тока, преминаващ през човека;
 • индивидуални качества на човека.
Разглеждане на характерни електро злополуки и причините за тях.

Електро безопасност. Защитни мероприятия - 1 час 

 • Област и ред на приложение на правилника.
 • Термини, определения и основни положения по безопасност на труда.

Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда - 1 час 

Работа с електрически и инсталации в жилищни, комунално-битови и обществени сгради - 2 часа 

 • Работа с ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори.
 • Електрически уредби, съоръжения и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация.
 • Работа с товароподемни машини и съоръжения
 • Обслужване на електрозаваръчни машини и съоръжения.
 • Обслужване на акумулаторни батерии и зарядните им устройства.
 • Замяна на предпазители.

Правила за използване на защитни средства в електрическите уредби - 1 час 

До лекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека - 1 час 

Практически упражнения на обучаваните вкл. и на манекен за оказване на до лекарска помощ при спиране на дишането - 1 час 
Организация на оперативното обслужване на електрическите уредби и съоръжения - 1 час 
 • оперативно обслужване
 • ред на приемане и предаване на смяната
 • извършване на прегледи в електрическите уредби
 • ред на съхранение и предаване на ключовете от помещенията на електрическите уредби
Организационни мероприятия, осигуряващи безопасността на работата - 1 час 
 • общи положения
 • оформяне на работата с наряд или без наряд (с устно нареждане)
 • права и задължения на лицата, отговорни за безопасността
 • обучение на персонала и проверка на знанията по безопасност на труда
Оформяне на документацията.

Технически мероприятия за осигуряване на безопасността - 1 час 
 • работа с частично или пълно изключване на напрежението
 • изключване на напрежението
 • окачване на табелки и ограждане на работното място
 • проверка за отсъствие на напрежение
 • поставяне и сваляне на преносими заземители
Експлоатация на кабелни линии и подземни електрически съоръжения:
 • общи указания
 • изкопни работи
 • монтажни работи
 • изпитване на кабелни линии
Обслужване на електрически двигатели, силови трансформаторни постове - 2 часа 
 • Двигател-генератори за променливо напрежение.
 • Обслужване на измервателни уреди, релейна защита, вторични вериги, устройства на автоматиката, телемеханиката и свръзките.
 • Ел. измервания с преносими уреди.
Работа с изолирани платформи, подвижни и преносими стълби, повдигателни механизми и приспособления - 1 час 
 • работа в открити електрически уредби
 • работа по въздушни електропроводи
Експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в опасна, особено опасна, пожароопасна и взривоопасна среда.

Практически занятия - 1 час 
 • Проверка на ръчни ел.инструменти, преносими лампи, трансформатори и други.
 • Външен преглед и начин на употреба на защитни средства.
 • Проиграване на работа по наряд.
2017-10-15