Фирмена документация по ЗБУТ

Фирмена документация по ЗБУТ.Каква документация по ЗБУТ да подготвим?Фирмената документация по ЗБУТ.Задължителни дейности по ЗБУТ.Документиране на ЗБУТ

Фирмена документация по ЗБУТ
2018-07-17 12:09:45
✔️Попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;

Направа на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори както и образец на правилен попълнен дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими;;
Предоставяне на Образец на протокол за извършен ремонт и проверка на работно оборудване;
Направа на книга за извънреден труд - (при необходимост);
Направа на дневник / регистър за регистриране на трудовите злополуки;
Направа на книга за удължено работно време;
Направа на книга за раздаване на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло - (при необходимост);
Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват (ЛПС) и работно облекло;
Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства;

Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 -годишна възраст съгласно чл.167а от КТ;
Направа на регистър на трудоустроени лица - (при необходимост);
Дневник за проверка на мотокар / електрокар / газокар - (при необходимост);
Оформяне на книга за начален инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж;;
Оформяне на книга за инструктаж на работното място както и образец на правилно попълнена книга за инструктаж на работното място;
Оформяне на книга за периодичен инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за периодичен инструктаж;
Оформяне на книга за извънреден инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за извънреден инструктаж;;

Оформяне на книга за ежедневен инструктаж - (при необходимост);
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж;
Изработване на програма за обучение;
Изработване на програма за периодичен инструктаж;
Изработване на програма за провеждане на инструктаж на работно място;
Изработване на програма за противопожарна безопасност на новопостъпили служители;
Изработване на програма за ежедневен инструктаж - (при необходимост);
Изработване на програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство;
Служебна бележка за проведен начален инструктаж както и образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж;
Протокол от проведено обучение (изпит на работно място за проведен инструктаж на работно място) и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец);
Изготвяне на Заповед за определяне, организиране и изпълнение на длъжностно лице по безопасност и здраве;
Длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263 6005, 22636005;

Изготвяне на Заповед за определяне на видовете инструктаж;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
Изготвяне на Заповед за определяне на видовете обучения;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще се обучават;
Изготвяне на Заповед за лицата, които ще провеждат обучението;

Изготвяне на Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица;
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки;
Изготвяне на Заповед лице водещо регистъра на извънреден труд;
Изготвяне на Заповед за лице водещо книга за удължено работно време;
Изготвяне на Заповед за работно време;
Изготвяне на Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
Изготвяне на Заповед за лице отговарящо за отпуски;
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска;
Изготвяне на Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска;
Изготвяне на Програма от мерки за минимизиране на риска (Програма за управление на риска -програма за предотвратяване на риска в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ);
Изготвяне на Документация на оценката на риска, включително условията за преразглеждане на оценката на риска;
Изготвяне на Програма от мерки за минимизиране на риска;
Изготвяне на Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка;
Изготвяне на Заповед за периодичност на измерванията на фактори на работна среда;
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура „фаза - защитен проводник");
Изготвяне на Заповед за определяне на периодичността и начина на поддръжка на осветителните уредби;

Изготвяне на Заповед за определяне на допълнителен годишен отпуск - (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за безплатна храна и тонизиращи напитки - (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за осигуряване на очила за работа с видеодисплей - (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука" - (при необходимост);
Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука";
Изготвяне на Заповед за лица обучавани по долекарска помощ - (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на оправомощените лица управляващи кари (мотокари - електрокари - газокари) - (при необходимост);
Изготвяне на Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти (проверка на ръчно преносими електрически инструменти) - (при необходимост);
Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ - (при необходимост);
Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд - (при необходимост);
Заповед за определяне на представител/и на Работодателя;
Заповед за свикване на общо събрание;
Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите;
Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа;
Правилник за работа на КУТ;
Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението;
Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ;
Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ;
Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ);


Правила за тежести;
Правила за първа долекарска помощ;
Правилник за вътрешния трудов ред;
Вътрешни правила за работна заплата;
План за действие на личният състав;
Предложение на списък за лекарства - (при необходимост);
Прилагане на обща фирмена политика съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ;
Консултиране на работодателя при назначаване на лица, не навършили 18 г. - (при необходимост);
Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност - (при необходимост);
Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители - (при необходимост);
Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане - шум, осветление, електричество, заземление, мълниезащита, както и други - (при необходимост);
Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:
а/ резултати от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б/ информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове;
в/ информация за трайна неработоспособност по данни от работодателя или работещия;
г/ информация за регистрираните трудови злополуки по данни от работодателя или работещия;
д/ информация за регистрирани професионални болести.
Уведомяване общо практикуващия лекар на работещия за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели.
Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.
Годишно подаване на списъци с местата определени за трудоустроени лица във Агенция по заетостта за фирми над 50 служителя- (при необходимост);


Допълнителни услуги след договаряне
Изготвяне на графици за работа на служители;
Изготвяне на Анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ по чл.10 от Наредба № 7от 27 юли 1998 г. ;
Разработване на списък на ЛПС и Работно облекло;

Провеждане на инструктажи;
* Документацията се изготвя съобразно дейностите и използваното оборудване на фирмата.