Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

Онлайн (дистанционно) обучението на отговорници по пожарна безопасност. Обучение на отговорници по пожарна безопасност. Отговорник по пожарна безопасност. Курс ПБ 2024. Провеждане на обучения по пожарна безопасност 2024 г.

Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност2019-05-01
Цена: 54.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението: и чл. 6, ал.1, т.4 от и издаване на валидно Удостоверение за отговорници по пожарна безопасност.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1, т.1 - 6 на


На завършилите онлайн (дистанционно) обучението се издава , съгласно за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн (дистанционно) обучението за отговорници по Пожарна безопасност е предназначено за:
  • Отговорници по пожарна безопасност;
  • Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.
  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Специалисти по безопасност и здраве;
  • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
  • Ръководители от структурните звена в предприятията;
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от:
  • Контролът по изпълнението на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) обучението на отговорници по пожарна безопасност презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка:

Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF


За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
Моб. тел.: +359 87 8272999

e-mail: info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.