Трудов договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок на изпитване, болничен по време на срок на изпитване, прекратяване договор със срок на изпитване, трудовият договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок за изпитване
2018-07-16 07:58:32
:
Основание:
Описание:
Предварителни условия
 • При работодателя да има свободна бройка или длъжност (работно място), чийто титуляр отсъства, като основанието за от­съствието е без значение.
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на трудов договор със срок за изпитване, в която предлага уговорка със срок за изпитване. Към молбата представя всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Работодателят или определено от него длъжностно лице изготвя проект на , в който задължително посочва дали е за определен, или неопре­делен срок. Това обстоятелство се обозначава по следния начин - „чл. 67, ал. 1 или чл. 68, ал. 1, т. 1-5 КТ във връзка чл. 70, ал. 1". Проектът на договора се връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му.
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - ра­ботник или служител и работодател, и с това се счита за сключен.
 • В тридневен срок, считано от сключването му, рабо­тодателят изпраща Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на НАП, заедно с приложеното към него Придружително писмо.
Забележка: 
 • Считано от 01.01.2008 г., вт. 8 „ Основание на договора " от Указания за попълване на уведомление за сключен трудов договор/допълнително споразумение код „07" е отменен, поради което трудовите договори с условие за изпитване се регистрират като срочни или безсрочни в зависимост от основа­нието, на което са сключени.
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор със срок за изпитване и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП.
Срокове:
 • Срокът за изпитване е определен в максимална граница до шест месеца - чл. 70, ал. 1 КТ. Страните определят по споразуме­ние конкретния срок, но той не може да надвишава шест месеца. Преценката за продължителността на срока за изпитване се прави при сключването на трудовия договор и не може да се изменя.
Правни последици:
 • Възниква трудово правоотношение въз основа на сключения трудов договор със срок за изпитване. Работникът или служителят може да започне работа в 7-дневен срок от получаване на екземп­ляр от трудовия договор и уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ или в изрично уговорения от страните срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в оп­ределения от Кодекса на труда срок, счита се, че трудовото правоотношение не е възникнало.
Документи:
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор със срок за изпитване 
Вх. №.......... /............ г. До...............................................................
(директор, управител, председател и др.)
на..........................................................
(предприятие, учреждение, кооперация и др.)
гр. (с.)...................................................
МОЛБА
от.........................................ЕГН............................
(трите имена по документ за самоличност)
живущ/а...................................................................
(точен адрес)
Уважаеми(а) господин(жо)........................................................
Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предпри­ятие на длъжност ............................................... (посочва се наименованието на длъжността или работата) със срок за изпитване .............................. (посочва се срокът, който не може да бъде повече от 6 месеца)
Притежавам диплома № .................... /.........................., издадена от ...................................... (посочва се учебното заведение) за завършено ................................................. образование. (висше, колеж, средно, основно образование)
Притежавам документ за правоспособност ......................................
Владея чужди езици ............................................................................
(посочва се какъв език и в каква степен се ползва (писмено и/или говоримо)
Имам натрупан трудов (служебен) стаж общо .... г.... м...... д.
Имам осигурителен стаж ................ г.............. м........... д.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена. Прилагам следните документи:
1.........................................................................
2......................................................................... 
гр.(с.).................................
                    (дата)

С уважение:...........................
                (подпис на лицето)

ОБРАЗЕЦ
на трудов договор със срок за изпитване 
............................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№........../.........20...г.
Днес, 20... г., в гр. (с.)......................, на основание чл. 67, ал. 1 или едно от основанията по чл. 68, ал. 1, т. 1-5 КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда между:
1. .............................................................. гр. ..........................., ул. ................................................... № ..... 
ЕИК по регистър ЕИК ........................... наричан Работодател, представляван от ........................................... 
ЕГН .....................................
(директор, управител, мениджър и др.)

2. ...............................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ..............л.к. № ..................издадена от .............................., на ................ или ЛН за чужденец .........................със завършено .......................... образование, специалност ..............................., диплома № ................................., издадена от ................................, квалификация .......................................... притежавана научна степен ..................................... Общ трудов стаж ............ г .............. м .................. д., в т.ч. по специалността ............................ осигурителен стаж ...............г .................м ..................д., наричан Работник/Служител, се сключи този трудов договор.
Работодателят възлага, а Работникът/Служителят приема да изпълнява длъжността ................................, код по НКПД-2011 .................. по длъжностна характеристика, с която Работникът/Служителят предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е ......................................................................
Работното време за деня е ........................часа, за седмицата ....................
Договорът се сключва за ................................................................
(неопределен срок, за определен срок, по заместване и т.н.)
Срокът за изпитване е ................................месеца.
Срокът за изпитване е в полза на ...............................................................
(посочва се в чия полза е срокът за изпитване)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ................ лв.(с цифри и думи)
Допълнителни възнаграждения:
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
 • за .................................., в размер на ....................лв.;
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове
Работникът/Служителят има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
 • по чл. 155, ал. 4 КТ, в размер на .......................... работни дни;
 • по чл. 155, ал. 5 КТ, в размер на .......................... работни дни;
 • по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в размер на ................... работни дни;
 • по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, в размер на ................... работни дни;
 • по чл. 319 КТ, в размер на ................................. работни дни.
Работникът/Служителят ще постъпи на работа на ...............20....г.
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на ..................................................................................
Други условия: ........................................................


Работник/служител: .........................                                     Работодател:...........................
                                            (подпис)                                             (длъжност, подпис, печат)

Изготвил проекта на договора:
Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси": ...................................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител: .....................
Юрисконсулт: .........................
Ръководител „Човешки ресурси": .......................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ............................20...г.

Връчил:..........................                 Получил:..................
                      (подпис)                                      (подпис)
Работникът или служителят постъпи на работа на...........20...г.