Длъжностна характеристика на длъжността Агроном

Длъжностна характеристика на длъжността Агроном.Агроном.Агроном длъжностна характеристика.НКПД 21326002.Организира и ръководи производството на продукцията

Длъжностна характеристика на длъжността Агроном
2018-07-24 15:59:05
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: 
Директора по производствени дейности

Как се получават и отчитат задачите - задачите се получават и отчитат от и на Директора по производствени дейности.
Длъжността ръководи:
Административно - Ръководител бригада на селскостопански работници
Цел на длъжността - отговаря за производствената дейност в растениевъдството. 

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства - длъжността изисква пряко взаимодействие с ръководителите на бригади на селскостопански работници, шофьори на селскостопански машини, отдел „Счетоводство".
Външни:
С кои други фирми и институции си взаимодейства - длъжността е свързана с пряко взаимодействие с външни доставчици на суровини. 

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Права и задължения:
Отговорности:
1.Организира и ръководи производството на продукцията.
2.Съставя технологически карти за отглеждането на отделните култури.
3.Отговаря за качеството на посевния и посадъчен материал.
4.Организира и ръководи изпълнението на отделните агротехнически мероприятия - основна и предсеитбена обработка на почвата, основно торене, сеитба/засаждане, грижи по време на вегетация на културите, подхранване с тор, окопаване, борба с болести и неприятели, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация.
5.Отговаря за количествените и качествени параметри на влаганите материали и суровини в производството.
6.Отговаря за изпълнението в срок и качество на агротехническите мероприятия.
7.Провежда периодично обучение на селскостопанските работници по спазване изискванията на технологията при отглеждането на отделните култури.
8.Контролира дейността на селскостопанските работници чрез ръководителя на бригада или непосредствено.
9.Следи и отговаря за своевременната доставка на необходимите материали и суровини.
10.Организира и ръководи изпълнението на мероприятия по борба с вредители и болести по културите.

Права:
Има всички права, предвидени в Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешния трудов ред.
Специфични функции и задачи:
Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше селскостопанско, специалност Агроном

Специални умения:
Да познава Закона за защита на растенията, Закона за опазване на околната среда.
Да е запознат с Правилата за работа с отровни препарати, както и с Правилата за безопасни условия на труд.
Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд:
Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на препарати за растителна защита, съобразно действащото законодателство.
Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.
Други: За тази длъжност е предвидено използването на служебно МПС.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване. 

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение. 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ....................................
                       (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)