Длъжностна характеристика на длъжността Асистент режисьор

Длъжностна характеристика на длъжността асистент режисьор,асистент режисьор длъжностна характеристика,26547018,асистент на режисьора режисьор по монтажа


I. Изисквания за заемане на длъжността
Завършено образование: средно или висше образование

II. Основни трудови функции и задължения

 • асистент- режисьорът участва в подготовката и процеса на заснемането на телевизионните предавания, видеоклипове, авто- реклами и спотове.
 • извършва огледи на подходящи снимачни обекти и осъществява предварителен подбор на обектите за заснемане съобразно сценария.
 • изготвя графици за присъствието на участниците и екипа. Следи и контролира изпълнението им.
 • асистент- режисьорът по време на студийни снимки на предаването отговаря за разпъването и прибирането на декора, за връзките между екипите. Уведомява своевременно екипите за съдържателната част на предаването, както и за технически параметри. Във връзка е с режисьора, като контролира и организира участниците, водещите и доодекоряването на сета на предаването.
 • поддържа работни контакти с телевизиите на всички нива, като своевременно ги уведомява в писмен вид / подаване на заявка за техника / каква техника е необходима за нуждите на предаванията.
 • уведомява продуцентите, своевременно за всички изисквания от страна на телевизията, които той не може да изпълни.
 • асистент- режисьорът се грижи за качването на суровия материал в монтажния компютър и прави груб монтаж.
 • асистент- режисьорът подготвя промото на предаването и слага надписи на монтираните предавания.
 • асистент- режисьорът сам организира и събира всички аудио и видео материали изискани от режисьора и сценаристите на предаването и предаването им на съответния екип в телевизията. Отговаря за събирането и предаването на всички материали в зададения срок.


III. Организационни връзки и взаимоотношения

 • заемащият длъжността е пряко подчинен на режисьора и продуцента.
 • при изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с режисьори, оператори, сценаристи, организатори, реквизитори и всички пряко свързани със снимачния процес лица.
 • предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от режисьора на предаването.

IV. Допълнителни изисквания за заемане надлъжността

 • асистент- режисьора прави проверка на монтираните предавания, което включва паспорт, прецизен опис по тайм код на касетите и предаването им в студиото на съответната телевизия.
 • асистент- режисьора е длъжен да изисква от продуцента информация какви лога ще присъстват в съответното предаване, към който да се придържа при изготвяне на финални надписи.
 • асистент- режисьора изработва снимачната програма.

V. Задължения и отговорности
1.Няма право да предоставя на други организации, на физически или на юридическилица, на други медии, както и да допуска по какъвто и да е начинразпространяването на факти и информация, свързани с дейността на фирмата,станали му известни при изпълнение на служебните задължения.
2.За срока предвиден в трудовия договор няма право без разрешение наръководството да оказва услуги на конкурентни организации или институции съссходен предмет на дейност.

VI.Система за работна заплата
1.Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот заопределен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане прижелание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност заседмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VII.Изисквания за длъжността
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието:
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на........................... език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти,комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащодлъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана отработодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи отнормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил:..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат наработодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12