Длъжностна характеристика на длъжността Асистент режисьор

Длъжностна характеристика на длъжността асистент режисьор,асистент режисьор длъжностна характеристика,26547018,асистент на режисьора режисьор по монтажа

Длъжностна характеристика на длъжността Асистент режисьор


I. Изисквания за заемане на длъжността
Завършено образование: средно или висше образование

II. Основни трудови функции и задължения

 • асистент- режисьорът участва в подготовката и процеса на заснемането на телевизионните предавания, видеоклипове, авто- реклами и спотове.
 • извършва огледи на подходящи снимачни обекти и осъществява предварителен подбор на обектите за заснемане съобразно сценария.
 • изготвя графици за присъствието на участниците и екипа. Следи и контролира изпълнението им.
 • асистент- режисьорът по време на студийни снимки на предаването отговаря за разпъването и прибирането на декора, за връзките между екипите. Уведомява своевременно екипите за съдържателната част на предаването, както и за технически параметри. Във връзка е с режисьора, като контролира и организира участниците, водещите и доодекоряването на сета на предаването.
 • поддържа работни контакти с телевизиите на всички нива, като своевременно ги уведомява в писмен вид / подаване на заявка за техника / каква техника е необходима за нуждите на предаванията.
 • уведомява продуцентите, своевременно за всички изисквания от страна на телевизията, които той не може да изпълни.
 • асистент- режисьорът се грижи за качването на суровия материал в монтажния компютър и прави груб монтаж.
 • асистент- режисьорът подготвя промото на предаването и слага надписи на монтираните предавания.
 • асистент- режисьорът сам организира и събира всички аудио и видео материали изискани от режисьора и сценаристите на предаването и предаването им на съответния екип в телевизията. Отговаря за събирането и предаването на всички материали в зададения срок.


III. Организационни връзки и взаимоотношения

 • заемащият длъжността е пряко подчинен на режисьора и продуцента.
 • при изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с режисьори, оператори, сценаристи, организатори, реквизитори и всички пряко свързани със снимачния процес лица.
 • предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от режисьора на предаването.

IV. Допълнителни изисквания за заемане надлъжността

 • асистент- режисьора прави проверка на монтираните предавания, което включва паспорт, прецизен опис по тайм код на касетите и предаването им в студиото на съответната телевизия.
 • асистент- режисьора е длъжен да изисква от продуцента информация какви лога ще присъстват в съответното предаване, към който да се придържа при изготвяне на финални надписи.
 • асистент- режисьора изработва снимачната програма.

V. Задължения и отговорности
1.Няма право да предоставя на други организации, на физически или на юридическилица, на други медии, както и да допуска по какъвто и да е начинразпространяването на факти и информация, свързани с дейността на фирмата,станали му известни при изпълнение на служебните задължения.
2.За срока предвиден в трудовия договор няма право без разрешение наръководството да оказва услуги на конкурентни организации или институции съссходен предмет на дейност.

VI.Система за работна заплата
1.Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот заопределен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане прижелание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност заседмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VII.Изисквания за длъжността
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието:
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на........................... език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти,комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащодлъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана отработодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи отнормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил:..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат наработодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12