Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект

Длъжностна характеристика на длъжността главен архитект,характеристика на главен архитект,главен архитект,21617001,осъществява техническото ръководство

Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект


Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на:
Управител на организацията

Длъжността ръководи:
Административно - служители в отдела
Методически - служителите от отдел „Архитектурен", както и изпълнителитена проекта и строителството

Място в структурата:
Управител
Служители в отдел „Архитектурен"
Цел на длъжността
Отговаря на потребностите от техническо ръководство при проектиране на обекта иавторски надзор по време на строителните дейности.
Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Има служебни контакти със служителите на фирмата.

Външни:
Контактува с държавен и технически надзор и други организации, обезпечаващипроектантската и строителни дейности, фирми и юридически лица, подизпълнителина основни и довършителни дейности.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:

 • Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
 • Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.
 • Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
 • Подготвя данните за окончателния договор със заявителя, както и обосновка за договорената цена.
 • Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проекто-сметната и друга техническа документация.
 • Участва в съставянето на комплексни план-графици за изпълнение на изследователските, проектните, конструкторските и технологични работи за обектите.
 • Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
 • Формира задания на подизпълнителните организации за изпълнение на поръчки и им осигурява необходимите изходни данни.
 • Решава всички въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на документацията.
 • Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
 • Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции.
 • Извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации.
 • Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектно-сметна документация.
 • Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.
 • Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа докеминтации, а също така и по отчетите на изразходваните утвърдени суми.
 • Подготвя предложение към ръководството на проектната организация и заявителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения.
 • Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации.
 • Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване на техническото и икономическо ниво на проектните дейности.
 • Следи новите технологии в бранша.
 • Участва в експертни съвети, конференции, семинари, свързани с дейността.
 • Следи перспективите за развитие на отрасъла, методите на проектиране, организацията, планирането.
 • Следи добрите международни практики в проектирането и строителството - стандарти, сертификати, патенти.
 • Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти за различни предназначения.
 • Използва съвременни технически средства, предназначени за проектиране и изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация.
 • Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време.
 • Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба - инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
 • Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
Качеството на архитектурния проект.
Контрол на качеството и ефективността при проектирането и подготовката натехническата документация.
Изготвянето на реални и рационални план-графици за етапите на изпълнение наобекта.
Навреме подадена до управителя информация.
Поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща проектно строителнатадейност.
Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя.

Права:
Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата,която изпълнява.
Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задължениятаси.
Да изисква спазването на приетия проект, съгласно правата му като авторскинадзор.
Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо насанитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващинормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
Своевременно вземане на решение при възникнали проблеми по време напроектирането, строителството.
Спазване на поетите срокове за подготовка на проектната документация;
Предлагане на съвременни проектни решения.
Ефективно използване на материали.
Минимални пропуски по проекта, възникнали по време на строителните работи.
Редовен авторски контрол.
Проява на необходимото творчество и инициативност.
Работа в екип.
Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование, специалност Архитектура
Професионален опит:
Опит като архитект, проектант поне 3 години.

Специални умения:
Специализации в областта на архитектурата, умения за работа в екип.Административни и организаторски умения.
Работа с компютър и използване на съвремени софтуерни продукти за архитектура,проектиране и строителство.
Владеене на чужди езици: английски

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност,организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.

Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Умение за вземане на решения.

Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис с обособено работно място, оборудвано с технически средства,подпомагащи работата му.

Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника. Ползва служебна кола и служебен телефон.Ако обектите са извън населеното място, ползва командировки.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудовред.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището.Поддържа приличен външен вид.

Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма нафирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на базавътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват пореда на нейното утвърждаване.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана отработодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи отнормативни или структурни промени.


Изготвил: ..................... Утвърдил: ....................................
                       (подпис)    (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект