Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект

Длъжностна характеристика на длъжността главен архитект,характеристика на главен архитект,главен архитект,21617001,осъществява техническото ръководство


Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на:
Управител на организацията

Длъжността ръководи:
Административно - служители в отдела
Методически - служителите от отдел „Архитектурен", както и изпълнителитена проекта и строителството

Място в структурата:
Управител
Служители в отдел „Архитектурен"
Цел на длъжността
Отговаря на потребностите от техническо ръководство при проектиране на обекта иавторски надзор по време на строителните дейности.
Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Има служебни контакти със служителите на фирмата.

Външни:
Контактува с държавен и технически надзор и други организации, обезпечаващипроектантската и строителни дейности, фирми и юридически лица, подизпълнителина основни и довършителни дейности.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:

 • Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
 • Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.
 • Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
 • Подготвя данните за окончателния договор със заявителя, както и обосновка за договорената цена.
 • Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проекто-сметната и друга техническа документация.
 • Участва в съставянето на комплексни план-графици за изпълнение на изследователските, проектните, конструкторските и технологични работи за обектите.
 • Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
 • Формира задания на подизпълнителните организации за изпълнение на поръчки и им осигурява необходимите изходни данни.
 • Решава всички въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на документацията.
 • Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
 • Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции.
 • Извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации.
 • Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектно-сметна документация.
 • Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.
 • Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа докеминтации, а също така и по отчетите на изразходваните утвърдени суми.
 • Подготвя предложение към ръководството на проектната организация и заявителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения.
 • Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации.
 • Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване на техническото и икономическо ниво на проектните дейности.
 • Следи новите технологии в бранша.
 • Участва в експертни съвети, конференции, семинари, свързани с дейността.
 • Следи перспективите за развитие на отрасъла, методите на проектиране, организацията, планирането.
 • Следи добрите международни практики в проектирането и строителството - стандарти, сертификати, патенти.
 • Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти за различни предназначения.
 • Използва съвременни технически средства, предназначени за проектиране и изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация.
 • Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време.
 • Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба - инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
 • Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
Качеството на архитектурния проект.
Контрол на качеството и ефективността при проектирането и подготовката натехническата документация.
Изготвянето на реални и рационални план-графици за етапите на изпълнение наобекта.
Навреме подадена до управителя информация.
Поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща проектно строителнатадейност.
Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя.

Права:
Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата,която изпълнява.
Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задължениятаси.
Да изисква спазването на приетия проект, съгласно правата му като авторскинадзор.
Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо насанитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващинормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
Своевременно вземане на решение при възникнали проблеми по време напроектирането, строителството.
Спазване на поетите срокове за подготовка на проектната документация;
Предлагане на съвременни проектни решения.
Ефективно използване на материали.
Минимални пропуски по проекта, възникнали по време на строителните работи.
Редовен авторски контрол.
Проява на необходимото творчество и инициативност.
Работа в екип.
Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование, специалност Архитектура
Професионален опит:
Опит като архитект, проектант поне 3 години.

Специални умения:
Специализации в областта на архитектурата, умения за работа в екип.Административни и организаторски умения.
Работа с компютър и използване на съвремени софтуерни продукти за архитектура,проектиране и строителство.
Владеене на чужди езици: английски

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност,организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.

Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Умение за вземане на решения.

Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис с обособено работно място, оборудвано с технически средства,подпомагащи работата му.

Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника. Ползва служебна кола и служебен телефон.Ако обектите са извън населеното място, ползва командировки.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудовред.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището.Поддържа приличен външен вид.

Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма нафирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на базавътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват пореда на нейното утвърждаване.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана отработодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи отнормативни или структурни промени.


Изготвил: ..................... Утвърдил: ....................................
                       (подпис)    (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Главен архитект