Длъжностна характеристика на длъжността Директор училище

Длъжностна характеристика на длъжността Директор училище.Длъжностна характеристика за длъжността Директор на държавно училище.Директор училище.НКПД 13456002

Длъжностна характеристика на длъжността Директор училище
2018-07-23 16:03:40
Структурно звено

Структурна единица - Държавно - Общинско Училище
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Министъра на образованието и науката / Началник на регионалния инспекторат по образованието

Длъжността ръководи:
Административно - педагогическия и непедагогически персонал
Методически - педагогическия и непедагогически персонал

Място в структурата:

Министър на образованието и науката/Началник на регионалния инспекторат по образованието
Директор на училище
Педагогическия и непедагогически персонал

  Цел на длъжността:

  Отговаря на потребностите от планиране, организиране, ръководене осъществяването на държавната политика в областта на образованието.

   Основни взаимоотношения

   Вътрешни:

   Има служебни контакти с педагогическия и неплатоническия персонал, учащите, синдикалните организации в учебното заведение.

    Външни:

    Контактува с министерство на образованието и науката, регионалния инспекторат по образованието, органите на държавната и местната власт, родители на учениците, юридически лица с нестопанска цел, фирми, средствата за масова информация, съюзи на работодатели в системата на народната просвета, със синдикати, средни и висши учебни училища.

     Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

     Задължения:

     • Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на учебното заведение. Планира, организира и ръководи дейността по осъществяване на държавната политика в областта на учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.
     • Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.
     • Планира и реализира стратегия за развитието на училището.
     • Осъществява системен контрол върху учебно-възпитателния процес.
     • Подписва и подпечатва документи, свързани с областта и неговата дейност.
     • Съставя и предоставя за утвърждаване в регионалния инспекторат по образованието Сведение за организацията на дейността в училището (Списък - образец № 1).
     • Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати на основата на утвърдена численост на персонала и средна брутна работна заплата.
     • Разработва проект за бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване.
     • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с педагогическия и непедагогическия персонал. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и регионалния инспекторат по образованието, съгласно утвърдения нормативен срок.
     • Осигурява длъжностни характеристики, актуализира ги при необходимост, запознава педагогическия и непедагогическия персонал с тях срещу подпис.
     • Като председател на педагогическия съвет, утвърждава документите, приети от педагогическия съвет, и осигурява изпълнение на взетите от него решения.
     • Разпределя преподавателската работа между учителите, съгласно утвърдените норми.
     • Разпределя учениците по паралелки и определя със заповед класните ръководители.
     • Извършва задължителна преподавателска работа, съгласно утвърдените норми.
     • Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в съответствие със Закона за народната просвета.
     • Съдейства на компетентните общински и държавни органи при извършване на проверки в училището.
     • Осигурява здравословни и безопасни условия за обучение, възпитание и труд.
     • Награждава и наказва ученици в съответствие със Закона за народната просвета, правилника за прилагането му и правилника на училището.
     • Награждава и наказва педагогическия и непедагогически персонал на училището в съответствие с КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.
     • Организира приемането, обучението и възпитанието на деца и ученици в училището в съответствие с държавните образователни изисквания.
     • Създава условия за стимулиране на творческите изяви на ученици и учители.
     • Създава условия за насърчаване на квалификацията и кариерното развитие на учителите.
     • Съдейства на училищното настоятелство при осъществяване на неговата дейност.
     • Спазва Колективния трудов договор при условията на глава четвърта от КТ и осигурява изпълнението му.
     • Спазва етичния кодекс на работещите с деца, одобрена от Националния съвет за закрила на детето.
     • Разпределя, координира и контролира дейността на помощник-директорите, учителите, възпитателите, обслужващия персонал.
     • Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
     • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
     • Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
     • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището - инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и други.
     • Повишава професионалната си квалификация.

     Отговорности:

     • Качеството и резултатите от учебно-възпитателния процес.
     • Осигуряване на изпълнението на държавните образователни изисквания.
     • Правилното водене и съхранение на училищната документация.
     • Съхраняването на училищния гербов печат.
     • Изготвянето и изпълнението на училищния учебен план.
     • Осигуряване на здравословни и безопасни условия за обучение, възпитание и труд.
     • Опазването и обогатяване на МТБ на училището.
     • Цялостната организация на процеса на труда в училището.
     • Осигуряване на информация, необходима за дейността на училището.
     • Прилагането на КТ, Закона за народната просвета и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на учебното заведение.
     • Опазване на живота и здравето на учениците при провеждането на учебно-възпитателния процес.
     • Целесъобразно изразходване на финансовите средства.
     • Спазването на Етичния кодекс на работещите с деца.

     Права:

     • Да сключва, изменя и прекратява трудови договори като работодател в съответствие с КТ.
     • Да сключва и прекратява договори с физически и юридически лица, в съответствие с нормативните актове и предоставените му правомощия.
     • Взема решения при педагогически, трудово-правни казуси, конфликтни и нестандартни ситуации.
     • Планира и осъществява контролна дейност в учебното заведение.
     • Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
     • Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

     Критерии за оценяване на трудовото представяне:

     • Повишаване ефективността и качеството на учебно-възпитателния процес.
     • Рационално изразходване на финансовите средства.
     • Предотвратяване възникването на конфликтни ситуации (вземане на превантивни мерки).
     • Качествени резултати от учебно-възпитателния процес.
     • Професионално ръководене дейността на училището.

     Създадени условия за интегриране на ученика в училищната и социалната среда.

     Проява на необходимата инициативност.
     Работа в екип.

     Профил на длъжността
     Постижения на изпълнителя:
     Вид и равнище на образованието:

     • Висше образование, квалификационна степен магистър, професионална квалификация учител и педагогическа правоспособност

     Професионален опит:

     • Опит в областта на образованието и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления. Не по-малко от 3 години учителски трудов стаж.

     Специални умения:

     • Познава и прилага законите и подзаконовите нормативни актове в системата на народната просвета.
     • Способност да планира и контролира.
     • Способност да работи в екип.
     • Способност да анализира, обобщава и да взема решения.

     Владеене на чужди езици: не се изисква, но е препоръчително

     Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:

     • Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, решителност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.

     Други специфични изисквания:

     • Умения за работа в екип.
     • Умение за поемане на лична отговорност.

     Условия на труд и производствена среда:

     • Осигурено самостоятелно помещение, оборудвано с необходимата техника и консумативи, обезпечаващи ефективната работа.

     Специфични условия на труд:

     • Ползва компютър и друга офис техника.

     Режим на труд и почивка:

     • Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.

     Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:

     • Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен външен вид.

     Битови придобивки и привилегии:

     • Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на училището.

     Система за работната заплата:

     • Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане според приетата система за възнаграждение.
     Общи и заключителни разпоредби:
     • Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

     Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

     Изготвил: .....................         Утвърдил: .........................................
     (подпис)                                (подпис и печат на работодателя)

     Дата: ....................
     Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                              (подпис на работника или служителя)