Длъжностна характеристика на длъжността Домакин

Длъжностна характеристика на длъжността домакин,43213022,длъжностна характеристика домакин,домакин,нкпд 43213022,домакин,склад,касиер,сграда,домакин стол


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по контрол на закупуване, доставка, съхранение и използванена материали и консумативи и води отчет за тях.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими задейността на предприятието.
3. Следи за правилното съхранение на материалите и консумативите.
4. Организира правилното и своевременно разпределение на материалите иконсумативите сред служителите на работодателя.
5. Оформя отчетните документи при закупуване на материали и консумативи итяхното транспортиране.
6. Води отчет за получените и предоставени материали и консумативи.
7. При необходимост управлява служебно предоставен автомобил.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнениена длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с.................................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с.................................. фирми и ................ длъжности в тяхотносно закупуването и транспортирането на необходимите стоки и материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено(устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативиот заприходяването им.
2. Носи имуществена отговорност за поверените му техника и средства.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила заздравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарнабезопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за качеството и годността на закупуваните материали и консумативи.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространяваинформация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство наръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен къмработодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространяваповерителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени катофирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното съставяне на отчетните документи за закупените и предоставениматериали и консумативи;
- количеството и качеството на закупените материали и консумативи;
- поддържането в изправност на поверения му служебен автомобил.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обядвъв времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, взависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателнозаплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца исъгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран складовсофтуер;
- шофьорска книжка, категория .......................................
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):отговорност, изпълнителност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащодлъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за счетоводството;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъдеизменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията изадълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)           (подпис и печат наработодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:............................................
                                                                   (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Домакин