Длъжностна характеристика на длъжността Домакин

Длъжностна характеристика на длъжността домакин,43213022,длъжностна характеристика домакин,домакин,нкпд 43213022,домакин,склад,касиер,сграда,домакин стол

Длъжностна характеристика на длъжността Домакин


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по контрол на закупуване, доставка, съхранение и използванена материали и консумативи и води отчет за тях.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими задейността на предприятието.
3. Следи за правилното съхранение на материалите и консумативите.
4. Организира правилното и своевременно разпределение на материалите иконсумативите сред служителите на работодателя.
5. Оформя отчетните документи при закупуване на материали и консумативи итяхното транспортиране.
6. Води отчет за получените и предоставени материали и консумативи.
7. При необходимост управлява служебно предоставен автомобил.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнениена длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с.................................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с.................................. фирми и ................ длъжности в тяхотносно закупуването и транспортирането на необходимите стоки и материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено(устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативиот заприходяването им.
2. Носи имуществена отговорност за поверените му техника и средства.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила заздравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарнабезопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за качеството и годността на закупуваните материали и консумативи.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространяваинформация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство наръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен къмработодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространяваповерителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени катофирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното съставяне на отчетните документи за закупените и предоставениматериали и консумативи;
- количеството и качеството на закупените материали и консумативи;
- поддържането в изправност на поверения му служебен автомобил.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обядвъв времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, взависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателнозаплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца исъгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран складовсофтуер;
- шофьорска книжка, категория .......................................
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):отговорност, изпълнителност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащодлъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за счетоводството;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъдеизменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията изадълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)           (подпис и печат наработодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:............................................
                                                                   (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Домакин