Длъжностна характеристика на длъжността Експедитор стоки и товари

Длъжностна характеристика на длъжността експедитор,стоки и товари,експедитор стоки и товари,организатор експедиция,експедитор работа,експедитор,спедитор

Длъжностна характеристика на длъжността Експедитор стоки и товари
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Осигурява експедицията на стоки от складовата база, съобразно заявките на клиенти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Отговаря за подходящото опаковане на товара ,съобразно вида на стоките и използвания превоз.
3. Групира стоките, съобразно заявките на клиентите.
4. Определя поредността на товарене на стоките.
5. Оформя документите по превоз и товаро-разтоварна дейност.
6.Следи за правилното закрепване и подреждане на стоките в превозното средство.
7.Предава документацията за експедираните стоки в счетоводството и на началника на складовата база.
8.Изпълнява и други дейности ,свързани с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на началника на склада / началника на складовата база.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с товарачи, общ работник, складов работник ,шофьор, счетоводител и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Служителят носи материална отговорност във връзка с обработката на товарите.
2. Носи отчетническа отговорност за водената документация и откритите въз основа на нея липси.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма или съобразно вида на производството......................
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползва фирмена почивна база.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: минимум средно образование
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- добра компютърна грамотност /word. Excel. Internet /
- умения за работа със складови програми.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): изпълнителен ,организиран, отговорен, честен ,инициативен ,лоялен към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Наредба №16 от 31.05.1999г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
- актове, касаещи извършването на международен превоз;
- правилник на вътрешния трудов ред;
- правила за здавословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................    Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)          (подпис и печат на работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)