Длъжностна характеристика на длъжността Лекар

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар, 22117001, Длъжностна характеристика Лекар, началник клинична лаборатория, Можете да изтеглите длъжностната характеристика за длъжността Лекар, началник клинична лаборатория

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.
3. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
4. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
5. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
6. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
7. Осъществява контрол върху работата на медицинската сестра в кабинета.
8. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
9. Иска разрешение от комисията по медицинска етика в предвидените от Закона за здравето случаи.
10. Прави предложения за налагане на наказания на санитаря и медицинската сестра.
11. Изготвя отчет за дейността на кабинета.
12. Участва в колегиуми, научни прояви и конференции.
13. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа лекарят е подчинен на управителя / изпълнителния директор на лечебното заведение.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на работата взаимодейства с медицинска сестра, санитар, регистратор на лечебното заведение, администратор на лечебното заведение, счетоводител на лечебното заведение.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с пациентите на лечебното заведение, както и с други медицински лица във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя /изпълнителния директор на лечебното заведение.
5. Отчита извършените задачи пред ръководителя на предприятието , писмено (устно) с документи на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Лекарят носи отговорност за липси в инструменталното оборудване на кабинета и разхищение на материали и консумативи
По безопасност на труда:
2. Лекарят е длъжен да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд
3. При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства - ръкавици при извършване на преглед на пациент.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Лекарят е длъжен да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите /пациенти, медицинска сестра и др./.Лекарят е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки -за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5 При изпълнение на своите задължения лекарят е длъжен да зачита личното достойнство и правата на пациентите и да спазва Кодекса на професионалната етика.При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациента, ръководителя, работник или служител в лечебното заведение.Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение..
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на обслужване на пациентите;
- спазване правилата за добра медицинска практика;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от специалността,в която практикува.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период лекарят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес или съгласно уговореното в трудовия договор и вътрешните правила за трудов ред на лечебното заведение.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Работно облекло /престилка /, чехли и отличителен знак.
4.Лични предпазни средства - стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на лекаря, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието или на брой пациенти/ записани при лекаря или прегледани през месеца /.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: магистър по медицина, лекар с призната медицинска специалност по...........................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- втора медицинска специалност;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, умения за работа с пациенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за здравето;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
- Закон за здравното осигуряване;
- Наредба №6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, фелдшери и медицински сестри;
- Кодекс на труда;
- правилника за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Кодекса на професионалната етика;
- съответния медицински стандарт
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-05