Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник, хладилни и климатични инсталации

Монтажник,хладилни и климатични инсталации,монтажник на климатични инсталации,хладилни и климатични инсталации,монтажник на автоклиматици

Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник, хладилни и климатични инсталации

2018-07-16 15:44:02
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и извършва монтаж, демонтаж и поддръжка на автоклиматици в изправност.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на автоклиматици като:
- подготвя автомобилите за ремонт;
- разглобява, промива, обезмаслява и сглобява детайлите и възлите на компресорите;
- изпитва монтираните или ремонтираните автоклиматици.
3. Разчита конструктивна, техническа документация, технологични карти, контролни карти, диаграми за анализ и др.
4. Поддържа работното си място във вид, отговарящ на изискванията за извършване на текущи технически проверки и монтаж на автоклиматици.
5. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с Управителя.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с фирми във връзка с доставка на оборудване, и необходимите резервни части за автоклиматици.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителя
5. Отчита извършените задачи пред Управителя (устно) на период от 1 месец.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автоклиматици.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на профилактиката и ремонтните работи на автоклиматици.
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 9.00 до 18.00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12.00 до 14.00, който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства.
4. Получава противоотрови при работа във вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 25 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 1 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- работа със специализирана техника - машина за автоклиматици и др.;
- познания за работа с компютърна техника за диагностика на автоклиматици.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност, съобразителност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                    Утвърдил: ..............................
                    (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)