Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик

Длъжностна характеристика на длъжността снабдител доставчик,снабдител,доставчик,длъжностна характеристика снабдител, доставчик


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по заявяване и закупуване на стоки и материали и води отчетза тях.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Оформя необходимата документация за закупените стоки и материали.
3. Организира транспортирането и изразходва по максимално ефективен начинсредствата за транспортни разходи.
4. Придружава и контролира правилното транспортиране на стоките и материалите.
5. Оформя отчетните документи при закупуване на стоки и материали, и тяхнототранспортиране.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнениена длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ..........................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с.................................. фирми и ................ длъжности в тяхотносно закупуването и транспортирането на необходимите стоки и материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено(устно) с документи.............. на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки и материали отмомента на закупуване.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила заздравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарнабезопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в негои работници, които не използват лични предпазни средства.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространяваинформация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство наръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен къмработодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространяваповерителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени катофирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;
- точното извършване на възложените строително - монтажни работи;
- правилната експлоатация, техническата изправност и доброто състояние наповерените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обядвъв времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, взависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства- каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателнозаплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника -пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъдеизменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията изадълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)             (подпис и печатна работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик