Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик

Длъжностна характеристика на длъжността снабдител доставчик,снабдител,доставчик,длъжностна характеристика снабдител, доставчик

Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по заявяване и закупуване на стоки и материали и води отчетза тях.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Оформя необходимата документация за закупените стоки и материали.
3. Организира транспортирането и изразходва по максимално ефективен начинсредствата за транспортни разходи.
4. Придружава и контролира правилното транспортиране на стоките и материалите.
5. Оформя отчетните документи при закупуване на стоки и материали, и тяхнототранспортиране.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнениена длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ..........................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с.................................. фирми и ................ длъжности в тяхотносно закупуването и транспортирането на необходимите стоки и материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено(устно) с документи.............. на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки и материали отмомента на закупуване.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила заздравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарнабезопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в негои работници, които не използват лични предпазни средства.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространяваинформация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство наръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен къмработодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространяваповерителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени катофирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;
- точното извършване на възложените строително - монтажни работи;
- правилната експлоатация, техническата изправност и доброто състояние наповерените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обядвъв времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, взависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства- каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателнозаплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника -пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъдеизменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията изадълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)             (подпис и печатна работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2018-07-12

Длъжностна характеристика на длъжността Снабдител, доставчик