Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител

Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител,Длъжностна характеристика Счетоводител,Счетоводител,Характеристика на длъжност Счетоводител

Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител
2018-07-18 19:30:17
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Регистрира хронологично счетоводните операции.
3. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
4. Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.
5. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
6. Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски.
7. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори.
8. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
9. Изчислява ,осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
10. Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
11. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри .
12. Извършва счетоводни записвания , а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.
13. Подписва трудовите книжки на работниците и служители при прекратяване на трудови правоотношения.
14. Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.
15. Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието,съставянето на годишния финансов отчет,извършване на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.
16. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
17. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
18. Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа счетоводителят е подчинен на главния .
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.П ри изпълнение на длъжността взаимодейства със счетоводители,касиер в отдела,както и с всички работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с ръководители, счетоводители и материално-отговорни лица от други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1.Счетоводителят носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства..
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5.. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на действащото българско законодателство и счетоводни стандарти.
- спазване на основните счетоводни принципи;
- съхраняването на счетоводната информация;
- качеството на извършената работа;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше- счетоводно-икономическо образование с образователно квалификационна степен"......................."
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността.
- минимум .......... г. общ трудов стаж
В) Специални умения:
- владеене на ............ език
- компютърна грамотност и умения /Word,Excel,Internet, счетоводен софтуер/
- способност за работа с фискално устройство
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност, изпълнителност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Данъчно-осигурително процесуален кодекс
- Кодекс за социално осигуряване
- Закон за счетоводството
- ЗДДС , ЗОДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони
- счетоводни стандарти
- правилник за вътрешният трудов ред
- правила за здравословни и безопасни условия на труд
- други вътрешни актове на предприятието

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)