Длъжностна характеристика на длъжността Финансов контрольор

Длъжностна характеристика на длъжността Финансов контрольор,Права и задължения на финансовия контрольор,Финансовия контрольор длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика на длъжността Финансов контрольор
2018-07-18 19:50:13
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Осъществява финансовия контрол в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи от предприятието.
3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на предприятието.
5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.
6. Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността
:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководството на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието и материално- отговорните лица.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо или юридическо, образователно- квалификационна степен „магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................... език;
- компютърна грамотност / Word, Excel, Internet/
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, умение за работа в екип, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, инициативен, лоялен , честен, дисциплиниран, дискретен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за счетоводството;
- Закон за държавния вътрешен финансов контрол;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)