Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики - www.zbut.bg.Сборник типови длъжностни характеристики.Длъжностни характеристики по професии с включени изискванията по здравословни и безопасни условия на труд

Длъжностни характеристики
Не са изготвени от Медик Консултинг ООД и не можем да гарантираме за тяхното качество!
Използвайте ги за си помогнете при изготвяне на необходимата длъжностна характеристика като ги прочетете внимателно и ги редактирате съобразно конкретните условия на работното място и спецификата на дейността на фирмата
Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекс на труда работодателят е длъжен да разработи длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работещия при сключване на трудовия договор срещу подпис, като се отбелязва датата на връчване.


С длъжностната характеристика работодателят установява основните функционални задължения на работещия, неговите връзки и взаимоотношения при изпълнение на работата, минималните изисквания за заемане на длъжността, основните знания, умения и квалификации, които са необходими за изпълнение на длъжността.
Работодателят следва да разполага с различни документи, които са свързани с трудовото правоотношение на съответния работещ и се съхраняват в личното му трудово досие. Необходимостта от изготвянето и съхраняването на тези документи, свързани с трудовото правоотношение, е задължение на работодателя, което произтича пряко или косвено от различни правни норми.

Работодателят е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за нуждите на контролните органи, които извършват проверки за спазване на трудовото законодателство, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи, в случаи на трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо.
За сключване на трудов договор са необходими документи, съгласно

Същност и съдържание на „Длъжностна характеристика"
Обучения ( Онлайн ) по безопасност и здраве при работа - ZBUT.BG

Длъжностните характеристики са задължителен вътрешен акт на работодателя, с който се определят необходимите характеристики и особености на работното място, трудовите задължения на служителя, изискванията на заеманата длъжност и условията на работа.
Работодателят е длъжен да запознае служителя с характеристиката на длъжността и работата за която е сключил трудов договор която е утвърдена за съответното работно място. Организирането, утвърждаването и разработването на длъжностната характеристика е задължение единствено на работодателя. 

Утвърждаването може да стане с подпис на работодателя върху длъжностната характеристика, или с отделна заповед, в която се казва, че се утвърждават длъжностните характеристики в конкретното фирма -предприятие. В случай, че характеристиките се утвърждават чрез заповед трябва на всяка една от тях да се впише номерът и датата на издаване на заповедта за утвърждението им.

Няма общоприета или регламентирана форма за структурата и съдържанието на длъжностната характеристика. Тя се разработва поотделно за всяка длъжност, като се съобразява с нейните специфики. Добре разработената длъжностна характеристика е обвързана с длъжностните характеристики на останалите длъжности и характеристики на отделните структурни звена в предприятието и е съществен елемент за ефективността на трудовия процес.
Съдържание на длъжностната характеристика

Длъжностната характеристика трябва да съдържа описание на дейностите и задълженията, които служителят трябва да извършва с оглед на успешното и правилно изпълнение на трудовите си задължения по време на работа.
В практиката често се срещат спорове, когато на служителя се възлагат задачи, които се различават от посочените в длъжностната характеристика или изобщо не са включени в нея. Трябва да се има предвид, че нови задължения могат да се възлагат на служителя, само ако той е съгласен да ги изпълнява. В тези случаи задълженията може да се добавят към длъжностната характеристика като това означава, че служителят трябва да се съгласи да ги изпълнява но без допълнително заплащане или трябва да бъде договорено такова. Другата възможност за добавяне на нови задължения на служителя е те да бъдат добавени към трудовия му договор чрез допълнително споразумение разбира се чрез съгласието на служителя.

Ако липсва съгласие на служителя и въпреки това му се възложат задачи, които не са предвидени в длъжностната му характеристика, ще бъде налице едностранно изменение в условията на трудовия договор, което може да бъде уредено по съдебен ред при необходимост.

С цел избягване на тези усложнения е добре при разработването на длъжностната характеристика да се предвидят максималните видове задължения за дадената позиция дори и даденият момента да не влизат задълженията на служителя. Без значение е, че част от тези задължения ще бъдат изпълнявани рядко както може би няма и да се изпълняват. Важно е да се знае още при встъпването в длъжност дали служителят е поел по длъжностна характеристика задачи и функции, които в началото няма да изпълнява. По този начин когато тяхното изпълнение стане необходимо, той няма да има основание за отказ, или претенции за допълнително заплащане или правна защита.
Желателно е, при разработването на характеристиките да не се изпада в крайности. Както формалното разработване на задълженията, така и включването на дейности с разнороден и несвързан характер, са нежелателни.
Образец за длъжностна характеристика
Длъжностна характеристика на длъжността „Счетоводител"
Наименование на длъжността: Счетоводител
Код по НКПД: 2411 7007
Структурно/териториално звено, в което те се намира

Описание на длъжността
Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилно водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
 • регистрира хронологично счетоводните операции;
 • води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието;
 • участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за подобряване на дълготрайните активи;
 • изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
 • изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори;
 • изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на служителите;
 • изчислява, осчетоводява и плаща обезщетение по КТ и КСО на служителите;
 • съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотни ведомости;
 • прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;
 • извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията чрез съставяне на коригираща счетоводни статии;
 • подписва трудовите книжки на служителите при прекратяване на трудовите правоотношения;
 • съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред;
 • участва при разработване на счетоводната политика на предприятието, съставянето на годишните финансови отчети, извършването на инвентаризация и проверки на материалноотговорни лица;
 • пази в тайна поверените сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;
 • не разпространява информация, която би могла да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане
 • задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му;
Подчинения, връзки и взаимодействия
На кого е подчинена длъжността - на главния счетоводител;
С кои други длъжности в предприятието си взаимодейства - всички служители в предприятието;
С кои други фирми осъществява връзка - счетоводители и материално отговорни лица от други фирми, институции и организации;
Как се получават и отчитат задачите - периодично от главния счетоводител и ръководството на предприятието и се отчита пред тях;

Отговорности на длъжността
Материални и финансови - отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства.
По безопасност на труда - отговорност за спазване на утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
По опазване здравето и работоспособността на другите служители - отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна поверителната информация - отговорността за правилното ползване на фискалното устройство и счетоводния софтуер, както и за съхраняване на счетоводната информация.
За резултатите от трудовата дейност - отговорност за спазване на основните счетоводни принципи и стандарти, отговорност за качеството на извършваната работа.

Условия на труда и производствена среда
Специфични условия на труда - няма.
Режим на труд и почивка - нормиран работен ден.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства - не се ползват.
Битови придобивки и привилегии - осигуряване на охрана и транспорт при пренасяне на суми в размер на ...... лева.
Система за работна заплата - кратко описание
Трудови стандарти за длъжността
Длъжен е да познава международните счетоводни стандарти и да умее да ги прилага.

Изисквания на длъжността
1. Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието - образователно-квалификационна степен ........
Трудов опит - над ........ г.
Специални умения - използване на счетоводни продукти
Поведенчески характеристики - мотивираност, организираност, професионален морал, работа в екип, логическо и творческо мислене, дисциплинираност, самоконтрол, критичност, прецизност, концентрация.
2.Личностни изисквания към изпълнителя - владеене на ....... език,
3.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
 • Кодекс на труда
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Кодекс за социалното осигуряване
 • Закон за счетоводството
 • ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за здравословни и безопасни условия на труд
 • Счетоводните стандарти
 • Наредба N25 от 11.11.2003г. За придобиване на квалификация по професия „Счетоводител"
 • Други вътрешни актове на предприятието.