Здраве и безопасност в строителството

Здраве и безопасност в строителството.Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България

Здраве и безопасност в строителството
Задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи?
Съгласно чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част -Конструктивна, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.
Възложител е всяко физическо или юридическо лице, за което се изготвя и изпълнява инвестиционният проект и има качеството на възложител по смисъла на ЗУТ. Строител е лицето, определено в ЗУТ, което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение.
Съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.
Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите възложителят е отговорен и изисква, а съответните контролни органи контролират, спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта и от строителя.
Съгласно разпоредбите на чл. 16, т. 1, б. „а" и „б" от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи строителят осигурява извършването на строителни и монтажни работи в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве.
 • комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи, в съответствие с минималните изисквания на тази наредба.
Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве:
 • за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант;
 • за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
Възложителят или упълномощеното от него лице не се освобождава от отговорност по отношение на осигуряването на ЗБУТ независимо от това, че в процеса на договаряне са определени един или повече координатори.
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места. Тези лица носят отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.
Също така е необходимо да се има предвид, че под Работодател се подразбира всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и др.).
При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
 • да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места;
 • в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство, които да:
а) осигуряват подобряване нивото на защита на работещите;
б) са интегрирани във всички дейности и структурни звена на предприятието;
 • да възлага на работещите задачи, съобразени с техните компетентности, опит и възможности, както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа;
 • да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност;
 • да предвиди съответните улеснения за лицата по т. 3 на работните им места при изпълнение на трудовите им функции;
 • да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;
 • да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;
 • да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;
 • да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от работещи и на други работодатели.
При осъществяване на тези задължения работодателят трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствени рискове на всички работещи независимо от времетраенето на договора и продължителността на работното време, включително при работа на смени и при полагане на нощен труд. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя.
Следва да се обърне внимание и на чл. 168, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съгласно който лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
Справка: чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; § 1, т. 1 и т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; чл. 161, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 от ЗУТ; чл. 5, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 16, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба № 2; чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗБУТ; § 1, т. 10 от ДР на Наредба № 2; чл. 16, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗЗБУТ; чл. 168, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

Строителните работи излагат работещите на различни здравни проблеми, като азбестоза или болки в гръбначния стълб, проблеми като вибрационен синдром на ръката и лакътя както и изгаряния от цимент. Преди започване на работа на строителната площадката трябва да бъдат разработени норми за здраве и безопасност при работа.
Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:
Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве:
 • за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант;
 • за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
Координаторите  трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:
 • за етапа на инвестиционното проектиране и от:
а) консултант (за строежи от всички категории);
б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);
 • за етапа на изпълнението на строежа и от:
а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
б) технически ръководител (за строежи от пета категория).
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране:
 • координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове за ЗБУТ в отделните фази на инвестиционното проектиране при:
а) изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологичната и/или организационната част на проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете СМР, които ще се извършват едновременно или последователно;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и на видовете СМР с отчитане при необходимост на изискванията на нормативните актове, на плана по безопасност и здраве и на информацията съответно изготвени съгласно чл. 9 и 10 и чл. 7, т. 3 и актуализирани съгласно чл. 11, т. 3;
 • разработва план по безопасност и здраве съгласно чл. 9 и 10, когато такъв не е възложен на проектанта;
 • подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:
 • координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
 • координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
 • актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
 • организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
 • координира контрола по правилното извършване на СМР;
 • предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
Брошури за добра практика по здраве и безопасност в строителството, които може да използвате при провеждане на инструктажи както и за повишаване на информираността на работещите.
Брошури:


2018-07-13