Инструктаж на учениците от полуинтернатните групи за дейностите в часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси

Инструктаж на учениците от полуинтернатните групи за дейностите в часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси.Инструктаж на учениците от ПИГ за дейностите в часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси

Инструктаж на учениците от полуинтернатните групи за дейностите в часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси
Инструктаж на учениците от полуинтернатните групи за дейностите в часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси за учебната 20...../20.... Година
Основна цел на инструктажа е да опази живота и здравето на учениците
Учениците трябва:
1.Да изпълняват задължителните разпореждания на възпитателя.
2.Да спазват етичните норми на поведение.
3.Да не носят оръжие, остри предмети, пиратки и други опасни предмети.
4.Да не влизат в пререкания по между си.
5.Да не употребяват алкохол и цигари.
6.Да не се отдалечават от възпитателя по време игри и дейности в часовете за организиран отдих и занимания по интереси.
7.Да не напускат групата без знанието на възпитателя.
8.При провеждане на часовете за организиран отдих и занимания по интереси на открито:
 • Да бъдат строени на определеното от възпитателя място;
 • Да не се гонят по двора;
 • Да не се качват по оградите, дърветата и сградите в двора на училището;
 • Да изпълняват стриктно нарежданията на възпитателя при изпълнение на задачите, с цел предотвратяване на травми и контузии;
 • Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.
 • Да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието, или уплаха и др..
 • Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др., трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести;
 • Не се допускат учениците да играят самостоятелно без наблюдение на учител.
 • При опасност от възникване на инцидент незабавно да информират
 • Възпитателя и да му оказват съдействие за предотвратяване на инцидента.
 • Да спазват правилата за опазване на природата - замърсяване, палене на огън , защита на растителни и животински видове.
9.Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда става само от дясно.
10.Не се допуска учениците да тичат, скачат и да се боричкат в класните стаи и по училищните коридори.
11.Пет минути преди започване на часа учениците заемат работните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя.
12.Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на възпитателя.
13.Забранява се на учениците да консумират закуски в училищната сграда извън определените за тази цел места.
14.По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително и стриктно спазват указанията на класния ръководител, учителя или възпитателя.
15.Не се допуска учениците да пипат и боравят с учебно-техническите средства и пособия в отсъствието на учител или възпитател.
16.Категорично е забранено на учениците да пипат здрави или счупени контакти и електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или електрически ключове са длъжни незабавно да уведомяват класния ръководител, учител, възпитател или училищното ръководство.
Клас             №        Родител на                                                             Подпис на родител
 1
 
 2  
 3