Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на училището

Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на училището от чистачки и работник по ремонт и поддръжка.Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на детската градина

Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на училището
Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на училището от чистачки и работник по ремонт и поддръжка
1. При хигиенизиране с опасни за здравето химикали прозорците на класните стаи, залите и канцелариите задължително да се отворят.
2. При използването на препарати, нараняващи кожата, да се ползват ръкавици и се пазят останалите части на тялото.
3. Почистването на прозорците да се извършва след внимателно отваряне на същите и на изправни маси или стълби.
4. При почистване на прозорците или подмяна на осветителни тела да се осигури персонала при качването и слизането.
5. На работещия да се осигурят лични предпазни средства и работни облекла и при
изпълнението на служебните задължение да се ползват.
6. Събраните отпадъци и листа от двора да се изхвърлят в контейнерите. Забранено е тяхното запалване.
7. При забелязани счупени стъкла, контакти и електрически ключове да се съобщи веднага на домакина на училищното ръководство. Да не се пипат и правят опити да се отстранят, а да се ремонтират от съответните длъжностни лица.
8. Подмяната на осветителните тела, ремонт на учебно-технически средства, съоръжения, машини, компютри и др, задължително се извършва от квалифициран персонал при изключено електрозахранване.
9. Извършването на ремонта на електрическите табла да става само от квалифициран
персонал при изключено електрическо захранване. 
10. След приключване на учебните занятия за деня, чистачките да проверяват за забравени включени електроуреди, учебно-технически средства и осветление.
11. Преди началото на учебните занятия по време на отоплителния сезон при локално
отопление огнярят всяка сутрин проверява състоянието на радиаторите в класните
стаи. При констатирани нередности незабавно уведомява домакина и училищното
Ръководство.
12. Преди началото и след края на учебните занятия работникът по поддръжка и ремонт
Задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата дъските, шкафовете, осветлението и санитарно - битовите помещения. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им като своевременно уведомява училищното ръководство.
13. Почистването на подовите настилки да става преди началото и след края на учебните занятия, като чистачките спазват изискванията за работа с опасни химикали.