Какво да направя при трудова злополука

Какво да правим при трудова злополука?Всяка трудова злополука трябва да се регистрира в рамките на 5 работни дни.Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО

Какво да направя при трудова злополука
През годините на работа в трудова медицина многократно се сблъсквам с трудови злополуки от различен характер, и в стремежа си да помогна на всички наши клиенти и всеки един работодател и/или длъжностно лице по БЗР, който за първи път трябва да се преминат през установен ред и деклариране на трудова злополука съм описал стъпките които трябва да се предприемат. Наредбата описва всички действия и задължения на работодателя свързани с трудовите злополуки. Произтичащи задължения съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.


Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
 • Основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
 • Мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
 • Мястото за получаване на възнаграждение;
 • Няма изрично ограничение във времето колко преди или след работното време е станала злополуката, а условието само е да е по „обичайния път" до работното място или мястото за хранене като може да бъзе 30 минути, а на друг ваш колега 1 часа и т.н.

На първо място: След като сте уведомени за злополуката, първото което трябва да се направи е да се предприемат мерки за оказване на първа долекарска помощ, транспортиране на пострадалия до болнично заведение или да извиквате бърза помощ с обаждане до телефон 112. В същото време трябва да бъде обезопасено мястото на злополуката - с ограничаване на достъпа на лица.

На второ място: Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да се обадите веднага и в полицията (можете да използвате тел. 112) и задължително в териториалното поделение на НОИ като и инспекция по труда.
Свързвайки се с НОИ за разследване на трудова злополука се учудиха защо се обаждам и се наложи да припомня за това изискване на Наредбата, но дадоха някои ценни съвети. За съжаление на обявения телефон за трудови злополуки 0800 14 008 в сайта на Инспекция по труда може изобщо никой да не ви вдигне. Може да проверите за друг телефон в сайта на инспекция по труда.

Подгответе се преди да звъните в инспекция по труда (при смъртен случай или случай с инвалидизиране), да дадете следната информация:
 • име на фирмата, ЕИК, адрес на обекта;
 • три имена на пострадалия, длъжност, ЕГН;
 • какво се е случило;
 • три имена и длъжност на лицето, което е оказало първа помощ;
 • три имена и длъжност на лицето, което е станало пряк свидетел;
 • три имена и длъжност на лицето, което е станало не пряк свидетел;
 • име на лице и телефон за контакти;
На трето място: Преди да декларирате злополуката в НОИ ( 5 работни дни - 2019 година от узнаването за нейното настъпване за злополуката ), трябва да се направи вътрешно разследване.
Достатъчно е комисията да е от трима човека, като задължително в нея трябва да има представител на Комитета или Групата по условия на труд. В определени случаи може комисията и да е по-голяма - ако има синдикалните представители в организацията, задължително участва и един от тях, по решение на Ръководството в разследването на трудовата злополука може да участва и представител на службата по трудова медицина. Това важи за фирми с повече от служители, Наредбата не разграничава фирми с по-малко персонал примерно с двама служителя!

На четвърто място:В хода на разследването задължително трябва да съберете писмени ( обяснения) показания на поне трима свидетели на злополуката ( ако изобщо има трима свидетеля) както и от пострадалия (стига да е възможно) както и от прекия ръководител и от лицето оказало първа помощ (това не важи за бърза помощ). Често при злополуки на път за или от работа е възможно да не можете да намерите външни свидетели. В този случай показанията са на пострадалия, както и на лицето което за първи път се е обадил и е уведомено за станалата злополука (не пряк свидетел) и ако може и лице което да даде информация относно обичайния път на придвижване на пострадалия.

Няма нормативни изисквания какво точно да съдържа Обяснението / Показанията.
Препоръчително е да използвате следния формат на Обяснението / Показанията:

 • най-отгоре: три имена на свидетеля, длъжност, фирма, дата и час;
 • текста : Описва се какво се сключило с ваши думи, какво се видели, какво се сключило, кой какво е направил и т.н.
 • най-отдолу: текст „За верността на написаното отговарям лично", три имена, ЕГН, дата, час и подпис.
При случаи, в които се извършва разследване от полицията (прокуратурата) в този случай свидетелите ще пишат показания за тях, копие няма да може да вземете за това го размножете или ще наложи отново да напишат обясненията за вашето разследване.

На пето място: След разследването се съставя ( в два екземпляра), който съдържа следните данни:
 • данни на осигурителя;
 • данни на пострадалите лица;
 • данни за мястото и времето на злополуката;
 • данни за свидетелите на злополуката и лицето, оказало първа помощ;
 • писмени обяснения/показания на свидетелите на злополуката;
 • обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия (пострадалите) преди злополуката;
 • специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия (пострадалите) в момента на злополуката, и свързания с това действие материален фактор;
 • отклонения от нормалните действия и условия и материалния фактор, свързан с тези отклонения;
 • начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането;
 • допуснати нарушения на нормативните актове;
 • лицата, допуснали нарушенията;
 • необходимите мерки за недопускане на подобни злополуки;
Поставяна се номер на протокола - ако за първи път във фирмата се разследва трудова злополука, то той ще е номер №1. Под същия номер след това злополуката ще се впише в регистъра на трудовите злополуки на фирмата ако е приемат за трудова злополука!
Информацията, която се попълва в протокола за разследване е почти една и също до тази, която се попълва в декларацията за трудова злополука необходимо за деклариране в НОИ, вие можете да използвате указанията от нея при съставяне на протокола и в последствие на декларацията.

За да попълните точката „допуснати нарушения на нормативни актове", трябва да обърнете внимание на следните въпроси:
 • инструктиран ли е бил пострадалия;
 • има ли инструкция за безопасна работа при извършване на конкретната дейност - спазена ли е;
 • има ли техническо досие на оборудването, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредба 7/1999 г. (ако злополуката е свързана с такова);
 • спазени ли са изискванията на чл. 165-168 от Наредба 7/1999 г.;
 • запознат ли е пострадалия с оценката на риска за тази дейност (документирано с подпис);
 • запознат ли е с инструкцията за безопасна работа (документирано с подпис);
 • осигурени ли са лични предпазни средства (удостоверено с подпис) и използвани ли са от пострадалия.
Разбира се, има още редица документи и изисквания, които могат да бъдат проверени в зависимост от конкретната злополука. При деклариране на трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО основно допуснатите нарушения може да бъде - неспазване закона за движение по пътищата и т.н.

Основните необходимите мерки за недопускане на трудова злополуки са:
 • Провеждане на извънреден инструктаж съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване
 • Забозаване а при необходимост и преразглеждане на оценката на риска съгласно Наредба 5/1999 г. когато при разследване на злополуката резултатите изискват преразглеждане при: аварии, професионални заболявания и инциденти.
 • Описват се задължително мерките за отстраняване на нарушението, което е установено (Протоколът за разследване на трудовата злополука се попълва в два екземпляра)
На шесто място: Следва попълване на .
Важно! За всеки пострадал се попълва Декларацията в четири екземпляра
От декларацията в НОИ остават три броя ( като един брой от декларацията НОИ изпраща на пострадалия на неговия личен адрес) и една декларацията остава за регистъра на трудовите злополуки в организацията.

На седмо място: При деклариране на трудовата злополука в НОИ носите следните документи:
 • заповед за разследване на трудова злополука (втория екземпляр);
 • препис от протокола за разследване на трудовата злополука (втория екземпляр);
 • четирите декларации ( ще ви върнат едната декларация с входящ номер, ако занесете по -малко ще върнат за да донесете и останалите);
 • медицински документ при приемане в болнично заведение (ако има);
 • копие от болничния лист, издаден от лекуващия лекар, получен чрез пострадалия или по служебен ред, както и продължения на болничните листове, ако има такива;
 • копие от трудовият договор;
 • копие от справката за регистрация на трудовият договор;
 • копие от длъжностната характеристика;
 • копие от служебната бележка за провеждане на начален инструктаж;
 • копие от книгата за начален инструктаж - първа страница с данни на фирмата и страницата от където е видно че лицето и инструктирано;
 • копие от книгата за периодичен инструктаж - аналогично копие като началният;
 • други документи при поискване от териториалното поделение на НОИ - често се иска епикриза, а при смърт на пострадалия задължително се носи копие от смъртния акт и удостоверението за наследници.
Ако поради някаква причина не можете да получите болничния лист (или друг документ) в срока за деклариране, по добре е да занесете останалите документи и обясните какъв е проблема, а не да чакате изтичането на срока. 

С това ангажиментите ви няма да приключат. След получаване на разпореждането от териториалното поделение на НОИ ( в срок от 14 дневен срок) за приемане или не приемане на злополуката на трудова, трябва да се попълни регистъра на трудовите злополуки в организацията.
Декларациите за трудова злополука се съхраняват не по-малко от 5 години.

Образци на документи: