Оферта Трудова Медицина

Оферта трудова медицина.Трудова медицина цени.Оферта трудова медицина 2023 година.Оферта на трудова медицина.СТМ.Анализ и оценка на риска.Обучение по ЗБУТ през 2023 г.

Оферта Трудова Медицина

Служба по Трудова Медицина Медик Консултинг ООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма.
Ние ще вникнем във всяка една Ваша дейност и ще работим за решаването на конкретни индивидуални проблеми.
Представяне на услугите, относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, от СТМ „Медик Консултинг" ООД.
Взаимното партньорство е в две основни направления - изготвяне на изискуемата по закон документация и решаване на конкретни проблеми при подобряване на условията на труд и други вътрешнофирмени проблеми.
Ние от СТМ Медик Консултинг ООД декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Възложителя.
Службата по трудова медицина към Медик Консултинг ООД Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година до 3 години, включващо пълния както задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на МЗ (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта.
За обслужване от СТМ се сключва двустранен договор. Всички цени са в лева. В цената не е включен ДДС. В цената влизат всички консумативи като и командировъчните на нашите експерти.
Отчитайки Вашата отговорност за здравето на Вашите служители, подобряване условията на работната среда както и намаляване на професионалните рискове във Вашата фирма, Медик Консултинг ООД Ви препоръчва едногодишно комплексно обслужване. При това обслужване СТМ определя последователността както и програмата за изпълнение на дейностите, като допълва или съкращава дейности в зависимост от спецификата на Вашата дейност и действащата нормативната уредба.

Представяне на пакетни услуги на СТМ Медик Консултинг ООД
Представяме Ви услугите, които СТМ Медик Консултинг ООД може да предложи за подобряване на Вашия бизнес!
Обслужване на Служба по трудова медицина включва:
 • Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) за всички длъжности;
 • Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за лице под 18 години
 • Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)
 • Допълване на оценката при нови или промяна в длъжностите;
 • Преоценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
 • Програма за отстраняване или минимизиране на риска;
 • Консултиране определяне на измерванията на факторите на работната среда;
 • Информиране при промени в законодателството;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Анкетиране за реално установяване на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка.
 • Оценка на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Водене на здравни досиета на работещите;
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и предварителния медицински преглед;
 • Консултиране за насочеността на провежданите периодични медицински прегледи;
 • Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд;
 • Попълване на производствени характеристики в частта СТМ;
 • Подготовка на документи за трудоустрояване;
 • Насочване при трудови злополуки;
 • Определяне на точките за извършване на измервания на факторите на работната среда;
 • Оказване на помощ на Възложителя при организация на дейността за безопасност и здраве при работа;
 • Разработване на пълен набор от инструкции;
 • Консултиране на въпросите по ЗБУТ
 • Техническа помощ при проверка от ИТ
 • Консултиране и насоки за попълване на Декларация по чл. 15;
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД, Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), както и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта. 
 • За обслужване от СТМ Медик Консултинг ООД се сключва двустранен договор. 
 • В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти. 
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия. 
 • Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат отделно от клиента.
✔️Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд от „Медик Консултинг" ООД е както следва:
✔️До 5 служители 
✔️Над 5 служители
✔️Над 50 служители
Служба по трудова медицина, Медик Консултинг ООД, Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД, Оферта трудова медицина, Оферта служба по трудова медицина, Оферта служба трудова медицина, Оферта трудова медицина, Оферта Службата по трудова медицина, Оферта на службата по трудова медицина, Трудова медицина цени, Офертни цени – Актуализирани 2022 г.