Оферта Трудова Медицина

Оферта трудова медицина,Трудова медицина цени,Оферта трудова медицина 2018 година,Оферта на трудова медицина,СТМ,Анализ и оценка на риска,Обучение по ЗБУТ

Служба по Трудова Медицина Медик Консултинг ООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма.
Ние ще вникнем във всяка една Ваша дейност и ще работим за решаването на конкретни индивидуални проблеми.
Представяне на услугите, относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, от СТМ „Медик Консултинг" ООД.

Взаимното партньорство е в две основни направления - изготвяне на изискуемата по закон документация и решаване на конкретни проблеми при подобряване на условията на труд и други вътрешнофирмени проблеми.
Ние от СТМ Медик Консултинг ООД декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Възложителя.

Службата по трудова медицина към Медик Консултинг ООД Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година до 3 години, включващо пълния както задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на МЗ (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта.

За обслужване от СТМ се сключва двустранен договор. Всички цени са в лева. В цената не е включен ДДС. В цената влизат всички консумативи като и командировъчните на нашите експерти.
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия.
⚠️Отчитайки Вашата отговорност за здравето на Вашите служители, подобряване условията на работната среда както и намаляване на професионалните рискове във Вашата фирма, Медик Консултинг ООД Ви препоръчва едногодишно комплексно обслужване. При това обслужване СТМ определя последователността както и програмата за изпълнение на дейностите, като допълва или съкращава дейности в зависимост от спецификата на Вашата дейност и действащата нормативната уредба.

Представяне на пакетни услуги на СТМ Медик Консултинг ООД
Представяме Ви услугите, които СТМ Медик Консултинг ООД може да предложи за подобряване на Вашия бизнес!
Обслужване на Служба по трудова медицина включва:
 • Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) за всички длъжности;
 • Допълване на оценката при нови или промяна в длъжностите;
 • Преоценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);
 • Програма за отстраняване или минимизиране на риска;
 • Консултиране определяне на измерванията на факторите на работната среда;
 • Информиране при промени в законодателството;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Анкетиране за реално установяване на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка.
 • Оценка на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Водене на здравни досиета на работещите;
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и предварителния медицински преглед;
 • Консултиране за насочеността на провежданите периодични медицински прегледи;
 • Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд;
 • Попълване на производствени характеристики в частта СТМ;
 • Подготовка на документи за трудоустрояване;
 • Насочване при трудови злополуки;
 • Определяне на точките за извършване на измервания на факторите на работната среда;
 • Оказване на помощ на Възложителя при организация на дейността за безопасност и здраве при работа;
 • Разработване на пълен набор от инструкции;
 • Консултиране на въпросите по ЗБУТ
 • Техническа помощ при проверка от ИТ
 • Консултиране и насоки за попълване на Декларация по чл. 15;
Офертни цени за обслужване за период от една година - Актуализирани Май 2018г. 
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД, Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г.), както и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта. 
 • За обслужване от СТМ Медик Консултинг ООД се сключва двустранен договор. 
 • Всички цени са в лева. 
 • Посочени цени са без включен ДДС. 
 • В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти. 
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия. 
 • Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат отделно от клиента.
За сключване на едногодишен договор със Служба Трудова Медицина включващ и Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.):

2018-05-01
Брой служители - Цена за годишно обслужване (нов клиент) без ДДС
 • 1 брой 60,00 без ДДС
 • 2 броя 90,00 без ДДС (Обща такса)
 • 3 броя 110,00 без ДДС (Обща такса)
 • 4 броя 130,00 без ДДС (Обща такса)
 • 5 броя 150,00 без ДДС (Обща такса)
 • 10 броя 275,00 без ДДС (Обща такса)
 • 20 броя 405,00 без ДДС (Обща такса)
 • 30 броя 525,00 без ДДС (Обща такса)
 • 40 броя 635,00 без ДДс (Обща такса)

Брой служители - Цена за годишно обслужване (подновяване на договор) без ДДС
 • 1 брой 50,00 без ДДС
 • 2 броя 80,00 без ДДС (Обща такса)
 • 3 броя 100,00 без ДДС (Обща такса)
 • 4 броя 120,00 без ДДС (Обща такса)
 • 5 броя 130,00 без ДДС (Обща такса)
 • 10 броя 260,00 без ДДС (Обща такса)
 • 20 броя 380,00 без ДДС (Обща такса)
 • 30 броя 480,00 без ДДС (Обща такса)
 • 40 броя 570,00 без ДДС (Обща такса)
  ✔️За численост на персонала над 100 души цените за цялостно обслужване се договарят
  Забележка: На посочени цени се начислява ДДС( Медик Консултинг ООД е регистрирано лице по смисъла на ЗДДС).

  ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ:
  Цена за изработване на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ , Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) и чл.15 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за строителен обект. При изработване на оценка на риска задължително се предоставя:
  • Фирма Възложител - ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
  • Фирма Изпълнител - ЕИК , Длъжности с код по НКИД;
  • Фирми Подизпълнители - ЕИК , Длъжности с код по НКИД; 
  • План за безопасност и здраве;
  • Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска. 
  • Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. 
  • Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включването на нови в процеса на работа. 
  • При извършване на СМР на територията на работещо предприятие оценката на риска се извършва съвместно с неговия ръководител. 
  • Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира. 
  • При извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работната среда.
  • 100,00 без ДДС

  ⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ:
  Цена за изработване на Оценка на риска  на работа от разстояние в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.);:
  • 50,00 без ДДС

  ⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА:
  Цена за извършване само на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) за длъжност е както следва:
  Брой длъжност/и - Цена за Оценка на риска без ДДС
  • 1 брой - 50,00 без ДДС
  • 2 броя - 80,00 без ДДС
  • 3 броя - 90,00 без ДДС
  • 4 броя - 110,00 без ДДС
  • Над 5 длъжности - 120,00 без ДДС +10,00 без ДДС за всяка длъжност

  ⚠️ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЛИЦА ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ:
  Подготовка на документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години. При изработване на оценка на риска задължително се предоставя:
  • Три имена;
  • ЕГН;
  • Дата на издаване на лична карата;
  • Адрес по лична карта;
  • Документ за преминат предварителен медицински преглед с изходящ номер на медицинското заведение;
  • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
  • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години;
  • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.
  • Копие (заверено „Вярно с оригинала") на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години
  • Резултатите от Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба № 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.), на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място);
  • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
  • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
  • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
  • Цена за подготовка на документи: 50,00 лева без ДДС за едно лицe

  ✔️Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд от „Медик Консултинг" ООД е както следва:
  Цена за подготовка на документи по ЗБУТ без ДДС:
  ✔️До 5 служители - 130,00 без ДДС
  ✔️Над 6 служители - 140,00 без ДДС 
  ✔️Над 50 служители - 200,00 без ДДС