Удостоверение служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина № 476 /31.01.2011 год.Удостоверение служба по трудова медицина и за администратор на лични данни

Удостоверение служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Удостоверение за регистрация от Министерство на здравеопазването с № 476 /31.01.2011 год. Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД


Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД. 
Службата по трудова медицина извършва:Удостоверение - Трудова Медицина
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
Изработва Оценка на риска.
Разработва превантивни мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Службата по трудова медицина използва:
Иновационен подход в методичната помощ при разработване на документация и воденето на записи по здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина предлага:
Мероприятия по промоция на здравето на работното място.

Удостоверение за администратор на лични данни Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД