Удостоверение служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД. ☎ Моб: 0878272999 Удостоверение за регистрация от Министерство на здравеопазването с № 476 /31.01.2011 год. Удостоверение служба по трудова медицина. Удостоверение за администратор на лични данни.


Удостоверение за регистрация от Министерство на здравеопазването с № 476 /31.01.2011 год. Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД. 
Службата по трудова медицина извършва:Удостоверение - Трудова Медицина
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
Изработва Оценка на риска.
Разработва превантивни мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Службата по трудова медицина използва:
Иновационен подход в методичната помощ при разработване на документация и воденето на записи по здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина предлага:
Мероприятия по промоция на здравето на работното място.

Удостоверение за администратор на лични данни Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

2017-10-14