Оценка на риска коронавируса 2019-nCoV

Оценка на риска от коронавируса 2019-nCoV. Оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка от коронавируса 2019-nCoV. Оценка на риска за Covid-19

Оценка на риска коронавируса 2019-nCoV

С цел недопускане на увеличаването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV), според натрупаните към момента епидемиологични данни, коронавирус (2019-nCoV) може да бъде класифициран като биологичен агент от група 3 и/или 4, съгласно Наредба № 4 / 2002 г. „За защита на работещите от рискове, свързани с биологичните агенти при работа" (ДВ 105 / 2002г.). 

Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка.
В допълнение на разпространената от Министерството на труда и социалната политика информация за възможностите на трудовото законодателство за създаване организация на работата, която да минимизира риска от заразяване на персонала, Главна инспекция по труда предупреждава работодателите, че следва да разпишат предприеманите мерки в оценката на риска.

При поява на нововъзникнал риск работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. 

Мерките, които следва да са съобразени с предписанията на здравните органи, са насочени в две направления:
организационни и технически.
 • В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор.
 • Задължението както за разписването на мерките, така и по контрола за тяхното изпълнение, е вменен на работодателя.
 • Запознаване с оценката на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)
Служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД, препоръчва Работодателя да прецени необходимостта от преразглеждането на оценката на риска за Covid-19, съгласно чл.11(1) от Наредба № 5 / 1999г. „За реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска".

На основание на сключения договор за трудово-медицинско обслужване със Службата по трудова медицина „Медик  Консултинг” ООД е разработила оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск -  

Служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД препоръчва:
В срок от 16.03.2020 година до 20.03.2020 година да се извърши извънреден инструктаж на работещите, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г със следно съдържание:
 • Организационни мерки, предприемани за намаляването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV):
 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.
 • Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирус носители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.
 • Разработване на специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.
Техническите мерки са:
 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост - защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.