Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

Периодичност на измерванията на фактори на работната среда,измерване на фактори на работната среда,периодичност на измервания на работната среда

Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
Периодичността относно са определени в чл. 217 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. .

Съгласно чл. 217установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.
Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.
Необходимо е да се отбележи, че съгласно ал. 3 измервания се извършват от звена и специалисти на работодателя и/или от юридически и физически лица, упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация".

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразгледана при следните обстоятелства (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ), които могат да изискват и ново измервания на някои или всички параметри.
 • Условията за преразглеждане са:
 • настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска както и въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, преместване в нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
 • настъпили промени в нормативната уредба
 • оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи
 • има условия оценката да бъде подобрена
 • прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни
 • резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане
 • На преразглеждане оценката може да бъде подложена и по предписание на контролните органи (чл. 11, ал. 2 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска).


обхват на контрола по параметър - осветеност


Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр. Съгласно Чл. 14. (3) на Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места „Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.". Периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.


обхват на контрола по параметър - еквивалентно ниво на шум, ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на шум, вечерно ниво на шум и нощно ниво на шум


обхват на контрола по параметър - концентрация на инхалабилна фракция на праха;
концентрация на химични агенти чрез линейно колориметричен метод (индикаторни тръбички)


обхват на контрола по параметър - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха.


обхват на контрола по параметър - скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.

Най-честите въпроси от работодателите e каква е периодичността на измерванията:
Измерване на Микроклимат - Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
.

- Качествените показатели на осветителните

 • уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.
Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

Измервания на шум - Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

Измервания на Химични агенти - В зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:

 • концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;
 • съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.
Вентилация - Съгласно чл. 124 и чл. 127. ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД осигурява акредитирана лаборатория Орган за контрол