Периодичност на измерванията по електробезопасност

Периодичност на измерванията по електробезопасност.Каква е периодичността на проверките на импеданс.Заземителни уредби и мълниезащитни уредби?Измервания

Периодичност на измерванията по електробезопасностПериодичните проверки свързани с електробезопасността са поставени в конкретни срокове .
Тъй като често срещам непознаване на тези изисквания, реших да ги обобщя за вас.

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур (фаза - защитен проводник) или (фаза - проводник PEN) се измерва и оценява с периодичност, определена:
 • в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея
 • във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите
 • от енергетика - но най-малко веднъж на пет години
За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур ( ) или () се измерва и оценява:
 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването
за токове с нулева последователност и за опасно напрежение в ел. уредби с напрежение до 1000V, съгласно чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от:
 • една година - за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление
 • пет години - за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност
 • пет години - за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматор и защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление
, съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:
 • една година - за съпротивлението на заземителите спрямо земя
 • пет години - за съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя - в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване
, на веригите за безопасно свръхниско напрежение спрямо останалите електрически вериги на захранващата мрежа, съгласно чл. 271 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършва в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от три години.
Периодични измервания на изолационното съпротивление и стойността на напрежението в осветителните уредби, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват при следната периодичност:
 • един път на три години - измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите
 • един път годишно - измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация
, в които се прилага защита от токове с нулева последователност, на периодична проверка подлежат:
 • изправността на защитния прекъсвач
 • съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване
 • електрическата връзка между корпуса на защитавания приемник на електрическа енергия и предпазното заземяване

  Техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.
  Периодичните проверки включват:

  • външен оглед на видимите части на заземителната уредба
  • оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти
  • оглед на местата за присъединяване на преносими заземители в стационарни електрически уредби
  • оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитните проводници, на заземителните и защитните клеми
  • проверка на съединението на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители
  • измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя - сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година
  • измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя - в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване. Сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от пет години
  • проверка за състоянието на пробивните предпазители
  • проверка за степента на корозиране на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаване - извършват се съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но в срокове не по-дълги от 10 години.
  Извънредни проверки на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители и измерване на съпротивлението им спрямо земя се извършват след всеки техен ремонт.
  Извънредни проверки на пробивните предпазители се извършват при всеки ремонт на съоръженията или при преместването им.


  За всяка мълниезащитна уредба в експлоатация се извършват периодични и извънредни проверки за установяване на техническото й състояние.
  и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия и съгласно чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Сроковете не могат да бъдат по-дълги от:

  • една година - за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І)
  • две години - за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ)
  • три години - за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV)
  За да разберете каква категории на мълниезащита в сградата, погледнете чл. 12, ал. 1 на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
  Периодичните проверки включват най-малко:
  • визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите
  • измерване на съпротивлението на заземителите